Fizyka jazdy na rowerze

 

Poziom: gimnazjalny

Czas trwania: 18.04-04.06.2017 r.

Liczba uczestników: maks. 40

 

Cel kursu:

Kurs ma na celu zademonstrowanie, w jaki sposób prawa fizyki można zastosować w opisie zagadnienia jazdy na rowerze. W wyniku jego realizacji utrwalona i rozszerzona zostanie wiedza z zakresu mechaniki.

 

Opis kursu:

Zagadnienie jazdy na rowerze jest ciekawym problemem z punktu widzenia fizyki, gdyż łączy w sobie wiele jej działów. W trakcie kursu uczniowie poznają metody opisu zjawisk, które w jeździe na rowerze odgrywają istotną rolę.

W początkowej części kursu omówione zostanie zagadnienie przekładni zębatych. Zobrazowane zostanie ono na przykładzie problemu prawidłowego doboru przełożenia. Zagadnienie to pozwoli usystematyzować wiedzę dotyczącą metod opisu ruchu postępowego i obrotowego.

W kolejnych dwóch częściach kursu poruszone zostaną zagadnienia z zakresu dynamiki ruchu obrotowego. Poznając znaczenie momentu bezwładności uczeń dowie się, dlaczego zmniejszenie masy kół rowerowych nie wpływa znacząco na osiągi rowerzysty, wbrew powszechnej opinii. Wprowadzenie pojęcia momentu siły pozwoli także pokazać, w jaki sposób można określić moc rowerzysty.

W drugiej połowie kursu szeroko poruszony zostanie temat oporów ruchu. Na wstępie poruszone zostanie zagadnienie tarcia. W przykładowych problemach przedstawione zostaną jego pozytywne (tarcie w hamulcach) oraz negatywne (opory toczenia, opór powietrza) następstwa.

 

Certyfikat:

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w e-zajęciach i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu na Politechnice Gdańskiej.

 

Metody dydaktyczne:

Kurs ma charakter zdalny i prowadzony będzie w formie kursu e-learningowego na platformie Moodle. Na platformie tej udostępnione zostaną materiały dydaktyczne niezbędne do zrozumienia omawianej tematyki. Zawarte w nich zostaną podstawowe informacje teoretyczne oraz przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami. W trakcie trwania kursu uczniowie otrzymają także zadania do samodzielnego rozwiązania. Będą też mieli możliwość komunikacji i konsultacji z prowadzącym poprzez forum dyskusyjne i czat.

 

Prowadzący:

dr inż. Szymon Winczewski
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

 

Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych: 11 kwietnia 2017 r.
Wyniki rekrutacji do 13 kwietnia 2017 r.

 

HARMONOGRAM

 

Moduł Temat Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I 1 Ruch postępowy a ruch obrotowy 1
2 Przekładnie zębate w rowerze 2
3 Zadania do samodzielnego rozwiązania 1
II 4 Moment bezwładności 1
5 Mit masy rotacyjnej 2
6 Zadania do samodzielnego rozwiązania 1
III 7 Moment siły 1
8 Moc rowerzysty 2
9 Zadania do samodzielnego rozwiązania 1
IV 10 Tarcie suwne 1
11 Sprawność hamulców różnych typów 2
12 Zadania do samodzielnego rozwiązania 1
V 13 Tarcie toczne 2
14 Sprawność roweru 1
15 Zadania do samodzielnego rozwiązania 1
VI 16 Opory powietrza 1
17 Dobór optymalnej trasy przejazdu w warunkach wietrznych 2
18 Zadania do samodzielnego rozwiązania 1

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

[ Pobierz PDF ]