Dyscyplina: informatyka

Poziom: klasy VII-VIII szkoły podstawowej

Czas trwania: 16.03-09.05.2020 r.

Liczba uczestników: max. 60 osób

 

Podstawy budowania stron przy pomocy PHP7

 

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku PHP7 przy tworzeniu dynamicznie generowanych treści stron internetowych.

Opis kursu:

Materiał przedstawiany na kursie będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku PHP. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów, oraz tworzenia prostych stron internetowych za pomocą technologii HTML, CSS i JavaScript. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania lub rozwiązywania problemów obliczeniowych z zastosowaniem komputera (np. w środowisku programu MS Excel lub podobnego). Kurs będzie prowadzony od podstaw.

Uczeń zapozna się z podstawowymi elementami składni języka PHP oraz budową dynamicznie generowanych stron. Zdobędzie podstawowe umiejętności napisania prostej, generowanej „w locie” strony internetowej z elementami nawigacji i interakcji z użytkownikiem za pomocą elementów skryptowych języka PHP.

Uczniowie, którzy ukończą z sukcesem kurs otrzymają certyfikat poświadczający nabyte umiejętności.

Metody dydaktyczne:

Kurs składa się z dwóch części: zdalnej i stacjonarnej.

Zajęcia zdalne prowadzone będą w formie kursu e-learningowego na platformie Moodle, w ramach którego dostępne będą między innymi materiały wprowadzające do tematyki omawianego zagadnienia w postaci interaktywnych lekcji, materiałów filmowych demonstrujących określone treści w zakresie podstaw programowania w języku PHP. Nauka techniki pisania kodu (programowania) odbywać się będzie dzięki wielu interaktywnym przykładom. W trakcie trwania kursu uczniowie otrzymają do wykonania różne zadania mające na celu utrwalenia zdobytej wiedzy. Umożliwiona zostanie komunikacja i konsultacja z prowadzącym e-kurs (jak i innymi uczestnikami kursu) poprzez forum dyskusyjne i czat.

Uzupełnieniem zajęć prowadzonych w wykorzystaniem kształcenia na odległość będą zajęcia stacjonarne, przeprowadzone w ramach spotkań akademickich. Zajęcia odbędą się 9 maja 2020 r. Poprowadzone będą w formie wykładu oraz laboratorium komputerowego poświęconego stworzeniu strony internetowej, w postaci fragmentu świadectwa ukończenia kolejnej klasy na podstawie bazy danych ocen, zdobytych podczas ostatniego semestru.

 

Prowadzący:

dr Tomasz Neumann
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

 

HARMONOGRAM

Kurs e-learningowy
16.03 - 08.05.2020 r.

 

Moduł Temat Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I 1 Instalowanie wymaganego oprogramowania oraz testy serwera www na platformie Windows. 2
2 Co to jest PHP oraz uruchomienie pierwszego skryptu. 2
II 3 Krótka w powtórka ze znaczników HTML i CSS oraz obsługa JavaScript. 2
4 Czy wszystko jest jednoznaczne? Typy i konwersja zmiennych w skryptach PHP. 2
III 5 Używanie operatorów w celu skrócenia kodu skryptu. Instrukcje warunkowe i uwięzienie operacji w pętli. 2
6 Uporządkowanie zbioru zmiennych w tablicy oraz dostęp do poszczególnych komórek tablicy. 2
IV 7 Jak programować, aby nie powielać ciągle tego samego – wprowadzenie do funkcji. 2
8 Przekazywanie zmiennych pomiędzy stronami w ramach sesji. 2
V 9 Modyfikacja oraz operacje na ciągach tekstowych i datach. 2
10 Przesyłanie plików na serwer i operacje jakie można na nich wykonać. 2
VI 11 Przechowywanie informacji w bazie danych. 2
12 Pobieranie danych z bazy danych do skryptu PHP oraz wyświetlanie ich na stronie internetowej w dostępnej postaci. 2

 

Spotkania akademickie

9 maja 2020 r., godz. 10.00-15.45

Rodzaj zajęć Zagadnienie Liczba godzin
Wykład Potencjał języka PHP w przetwarzaniu i wizualizacji dużych zbiorów danych. 2
Laboratorium Ćwiczenia praktyczne w zakresie tworzenia dynamicznej strony, obrazującej oceny ze świadectwa ukończenia kolejnej klasy wraz ze szczegółami. 4

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

Spotkania akademickie odbędą się w budynkach Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (budynki nr 41 i 42 na planie kampusu Politechniki Gdańskiej http://campus.pg.edu.pl/).

 

[ Pobierz PDF ]