Dyscyplina: chemia

Poziom: klasy VII i VIII, klasy gimnazjalne

Czas trwania: 26.11.2018 r. - 03.02.2019 r.

Liczba uczestników: max. 40 osób

 

Temat: Podstawy chemii organicznej

 

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawowymi grupami związków organicznych, ich właściwościami i nazewnictwem. Uczniowie poznają ponadto wybrane rodzaje izomerii oraz niektóre typy reakcji z udziałem związków organicznych.

Opis kursu:

Historycznie za związki organiczne uważano substancje zawarte w organizmach żywych, których nie można było otrzymać na drodze syntezy chemicznej. Dziś potrafimy takie związki syntezować również w laboratorium. Wiele z nich to stosowane na co dzień polimery, barwniki, dodatki do żywności, środki ochrony roślin, czy leki. Aby zrozumieć, czym są te złożone substancje konieczne jest opanowanie podstaw chemii organicznej. W trakcie kursu poznamy węglowodory (nasycone, nienasycone, cykliczne i aromatyczne) oraz ich pochodne: alkohole, etery, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry i aminy.
Pamiętajmy, że związki organiczne są nie tylko wśród nas, ale i w nas samych, dlatego ważne jest, aby wiedzieć jak są one zbudowane i jakie mają właściwości.

Certyfikat:

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w e-zajęciach i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu na Politechnice Gdańskiej.

 

Prowadzący:

dr inż. Andrzej Okuniewski
Katedra Chemii Nieorganicznej
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
andrzej.okuniewski@pg.edu.pl

 

HARMONOGRAM

 

Moduł Temat Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I 1 Nasycone węglowodory alifatyczne 3
2 Węglowodory nienasycone 2
II 3 Węglowodory cykliczne 2
4 Węglowodory aromatyczne 3
III 5 Fluorowcopochodne węglowodorów 3
IV 6 Alkohole 3
7 Etery 1
V 8 Aldehydy 2
9 Ketony 2
VI 10 Kwasy karboksylowe 3
11 Sole kwasów karboksylowych 1
VII 12 Estry 3
I 13 Aminy 3
14 Sole amoniowe 1

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

[ Pobierz PDF ]