Konkurs do poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej w 2017 r.

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
  jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”
  Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”
  II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”
  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 ogłasiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach:
  Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”

  Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwemGeneratora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP link: https://lsi1420.parp.gov.pl/home
  w terminie: od 16 maja do 28 grudnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00) z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy.
  Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

  W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.4  dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub  międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

  Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

  • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej 
   albo
  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z  rejestracji wzoru przemysłowego.

  Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

  O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

  Kwota środków   przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł
  2. zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

  Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł.

  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

  Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

  Zasady przeprowadzania konkursu

  Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

  Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP 
  lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl  lub telefonicznie pod numerami 22 432 89 91- 93.

  Dokumenty do pobrania:

  Pełna dokumentacja do Działania 2.3, Poddziałania 2.3.4


EUREKA innovation across borders EUREKA innovation across borders

EUREKA innovation across borders

  Zapraszamy do Konkursu EUREKA'17 - nabór wniosków trwa do 10...

BIBLIOTEKA MATERIAŁOWA BIBLIOTEKA MATERIAŁOWA

BIBLIOTEKA MATERIAŁOWA

BIBLIOTEKA MATERIAŁOWA Kielecki Park Technologiczny stworzył...

Student wynalazca - edycja VII Student wynalazca - edycja VII

Student wynalazca - edycja VII

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w VII edycji ...

Mała ustawa o innowacyjności Mała ustawa o innowacyjności

Mała ustawa o innowacyjności

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw ...

European Inventor Award 2017 European Inventor Award 2017

European Inventor Award 2017

European Inventor Award Wyłońmy wynalazcę dla roku 2017 Jeśli...

SYNChem SYNChem

SYNChem

Nabór wniosków do Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.1 w 2016 r. ...