Chcesz wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę? Dostępne jest dofinansowanie. Poddziałanie 1.1.1 - znów ruszyło.

Nabór wniosków do Działania 1.1 Poddziałanie 1.1.1 w 2017 r. - został otwarty.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
jako Instytucja Pośrednicząca dla
Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa”
w ramach
I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R
przez przedsiębiorstwa”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej
w systemie informatycznym IP


https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php

w terminie: od 1 marca do 30 czerwca 2017 r.
(do godz. 16:00).


Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków
w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list
projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania.


Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe
i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie
przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

Na mały i średni biznes, który chce wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę,
która będzie wynikiem przeprowadzonych działań B+R, czeka aż miliard złotych.
Natomiast duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na 400 mln zł. 

 

Szczegóły na temat konkursu dostępne są na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112017/