Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach Urzędu Patentowego RP rozpisanych na rok 2017

 • Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach:

  1.       XV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2017,

  2.       V edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej,
  w tym przemysłowej,

  3.      V edycji konkursu na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej,

  4.      XV edycja Konkursu na plakat 2017.

   

   

  Prace konkursowe można nadsyłać do 16 października 2017 r.

   

  Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali.

   

  Zapraszamy osoby kreatywne i z pasją!

   

  Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem:

  http://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2017/Menu05,824,7,index,pl/

   

       Zapraszamy do galerii nagrodzoncyh filmów i życzymy powodzenia!

   


Konkurs do poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej w 2017 r.

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
  jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”
  Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”
  II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”
  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 ogłasiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach:
  Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”

  Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwemGeneratora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP link: https://lsi1420.parp.gov.pl/home
  w terminie: od 16 maja do 28 grudnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00) z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy.
  Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

  W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.4  dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub  międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

  Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

  • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej 
   albo
  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z  rejestracji wzoru przemysłowego.

  Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

  O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

  Kwota środków   przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł
  2. zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

  Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł.

  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

  Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

  Zasady przeprowadzania konkursu

  Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

  Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP 
  lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl  lub telefonicznie pod numerami 22 432 89 91- 93.

  Dokumenty do pobrania:

  Pełna dokumentacja do Działania 2.3, Poddziałania 2.3.4