Smogathon - zapraszamy do konkursu na najlepsze pomysły antysmogowe Konkurs do poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej w 2017 r. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach Urzędu Patentowego RP rozpisanych na rok 2017

Konkurs na dofinansowanie projektów: Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 • Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”


  Uprzejmie informujemy, że ogłoszony w dniu 1 marca 2016 r. konkurs na dofinansowanie projektów
  w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
  Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”


  został uruchomiony poprzez elektroniczny system składania wniosków

  i jest już aktywny jego nabór (https://lsi.ncbr.gov.pl/).


  Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP (link powyżej),
  od 
  4 kwietnia do 29 lipca 2016 r.


  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu i do wzięcia udziału w konkursie.

  Informacji o konkursie dostępne są w zakładce 
  POIR/Konkursy/Konkurs_1/1.1.1/2016

     Przybliżenie Działania 1.1

     DZIAŁANIE 1.1

     Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw jest ukierunkowane na wsparcie projektów B+R
                                                                                                 realizowanych przez przedsiębiorstwa.

  Wsparcie dla: małych i średnich jak i do dużych przedsiębiorców, przy czym możliwe jest organizowanie naborów dedykowanych wyłącznie jednej z ww. grup firm. Finansowane projekty obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe.

  Warunek otrzymania dofinansowania: komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

  Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

  W ramach działania zostały wyodrębnione dwa poddziałania:
  Poddziałanie 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
  Poddziałanie 1.1.2 - Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej
   
  W poddziałaniu 1.1.1. dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które:
  obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).  
  Beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy jednak wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć progów określonych w regulaminie konkursów.

   

  W latach 2015-2023 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektów w poddziałaniu 1.1.1. dostępnych będzie ok 1, 88 mld EUR.