Sympozjum naukowe „Własność intelektualna w świecie cyfrowym” XVI edycja Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej - KONKURSY Urzędu Patentowego 2018 Ochrona własności przemysłowej - nawet 0,5 mln zł dofinansowania

Konkurs Polski Produkt Przyszłości - edycja XIX

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału

w XIX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Konkurs „Polski Produkt Przyszłości" organizowany jest corocznie od 1997 roku. Od 2002 roku organizatorem Konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

  Cel Konkursu:
promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

  Konkurs skierowany do:
jednostek naukowych,
przedsiębiorców i konsorcjów: jednostka naukowa-przedsiębiorca, z krajów Unii Europejskiej.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:

I> produkt przyszłości jednostki naukowej,

I> produkt przyszłości przedsiębiorcy,

I> produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca.


Nagrody i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości" przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu, którego projekt:

* jest doprowadzony najdalej do etapu prac wdrożeniowych (projekt niewdrożony),
albo
* został wdrożony do praktyki produkcyjnej - w okresie od 12 miesięcy do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do Konkursu – (projekt wdrożony).

Zwycięzcy w Konkursie Polski Produkt Przyszłości otrzymują:
statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości"
oraz wsparcie w promocji produktu.


 

Oprócz w/w nagród, Organizator Konkursu przewiduje również przyznanie nagród specjalnych:

za projekt zgłoszony przez firmę typu spin-off,
za projekt z branży ICT,
za projekt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w procesie oceny zgłoszonych rozwiązań.

 

Wnioski konkursowe można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie: do dnia 16 maja 2016 roku, do godz. 16.30

na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Informacje dotyczące Konkursu udzielane są pod nr telefonu (22) 432 83 12 lub za pośrednictwem poczty e-mail: konkursppp@parp.gov.pl

Dokumenty dla uczestników XIX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

dostępne pod tekstem informacjyjnym o Konkursie

 
 Rozstrzygnięcie XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

http://www.pi.gov.pl/ppp/chapter_95417.asp