Smogathon - zapraszamy do konkursu na najlepsze pomysły antysmogowe Konkurs do poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej w 2017 r. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach Urzędu Patentowego RP rozpisanych na rok 2017

Mała ustawa o innowacyjności

 • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw
  określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej
  (tzw. mała ustawa o innowacyjności), przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 

  "Celem zaproponowanych zmian jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, który będzie decydującym czynnikiem w tworzeniu wzrostu dochodu narodowego
  i podniesienia poziomu dobrobytu w Polsce".

  Nowe rozwiązania przewidziane w „małej ustawie o innowacyjności” umożliwią wyrwanie Polski z pułapki średniego rozwoju. Wymaga to jednak zbudowania gospodarki opartej na wiedzy. W unijnej strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju „Europa 2020”, jednym z trzech priorytetów jest inteligentny wzrost gospodarczy, czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Polska zobowiązała się do zwiększenia nakładów na B+R (badania i rozwój) w 2020 r. do 1,7 proc. PKB. W 2014 r. wydatki te wyniosły 0,94 proc. PKB, z czego mniej niż połowę stanowiły wydatki sektora przedsiębiorstw.

  W 2014 r. w unijnym rankingu innowacyjności Polska zajęła 24 miejsce, co pozwoliło nam przesunąć się do grupy tzw. umiarkowanych innowatorów, jednak dystans między naszym krajem a liderami z tej listy jest nadal znaczący. W Globalnym Rankingu Konkurencyjności 2014–2015, pod względem innowacyjności, Polska zajmowała 72 miejsce na świecie.

  System różnorodnych instrumentów ma premiować i zachęcać do podejmowania działalności innowacyjnej,
  to przede wszystkim:
  przyjazny system podatkowy (ulgi podatkowe),
  stabilny sposób finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
  oraz pakiet ułatwień proceduralnych.
   

  Jednym z nich będzie ułatwienie dla małych i średnich przedsiębiorstw:

  • "Dla małych i średnich przedsiębiorstw rozszerzono listę kosztów podlegających odpisowi o koszty uzyskania patentu.

  Rozwiązanie to powinno zachęcić małe i średnie firmy do ponoszenia wydatków na uzyskanie patentu (często koszty te są bardzo wysokie, szczególnie w przypadku uzyskiwania ochrony w kilku krajach). Możliwość uzyskania ochrony patentowej jest ważnym bodźcem działalności innowacyjnej".

  Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów podatkowych i dotyczących zasad finansowania nauki, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

  Szczegółowe informacje o narzedziach:
  https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-okreslajacych-warunki-prowadzenia.html

   

  źródło: https://www.premier.gov.pl/