Mała ustawa o innowacyjności

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw
określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej
(tzw. mała ustawa o innowacyjności), przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 

"Celem zaproponowanych zmian jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, który będzie decydującym czynnikiem w tworzeniu wzrostu dochodu narodowego
i podniesienia poziomu dobrobytu w Polsce".

Nowe rozwiązania przewidziane w „małej ustawie o innowacyjności” umożliwią wyrwanie Polski z pułapki średniego rozwoju. Wymaga to jednak zbudowania gospodarki opartej na wiedzy. W unijnej strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju „Europa 2020”, jednym z trzech priorytetów jest inteligentny wzrost gospodarczy, czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Polska zobowiązała się do zwiększenia nakładów na B+R (badania i rozwój) w 2020 r. do 1,7 proc. PKB. W 2014 r. wydatki te wyniosły 0,94 proc. PKB, z czego mniej niż połowę stanowiły wydatki sektora przedsiębiorstw.

W 2014 r. w unijnym rankingu innowacyjności Polska zajęła 24 miejsce, co pozwoliło nam przesunąć się do grupy tzw. umiarkowanych innowatorów, jednak dystans między naszym krajem a liderami z tej listy jest nadal znaczący. W Globalnym Rankingu Konkurencyjności 2014–2015, pod względem innowacyjności, Polska zajmowała 72 miejsce na świecie.

System różnorodnych instrumentów ma premiować i zachęcać do podejmowania działalności innowacyjnej,
to przede wszystkim:
przyjazny system podatkowy (ulgi podatkowe),
stabilny sposób finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
oraz pakiet ułatwień proceduralnych.
 

Jednym z nich będzie ułatwienie dla małych i średnich przedsiębiorstw:

  • "Dla małych i średnich przedsiębiorstw rozszerzono listę kosztów podlegających odpisowi o koszty uzyskania patentu.

Rozwiązanie to powinno zachęcić małe i średnie firmy do ponoszenia wydatków na uzyskanie patentu (często koszty te są bardzo wysokie, szczególnie w przypadku uzyskiwania ochrony w kilku krajach). Możliwość uzyskania ochrony patentowej jest ważnym bodźcem działalności innowacyjnej".

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów podatkowych i dotyczących zasad finansowania nauki, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje o narzedziach:
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-okreslajacych-warunki-prowadzenia.html

 

źródło: https://www.premier.gov.pl/