Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach Urzędu Patentowego RP rozpisanych na rok 2017

 • Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach:

  1.       XV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2017,

  2.       V edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej,
  w tym przemysłowej,

  3.      V edycji konkursu na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej,

  4.      XV edycja Konkursu na plakat 2017.

   

   

  Prace konkursowe można nadsyłać do 16 października 2017 r.

   

  Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali.

   

  Zapraszamy osoby kreatywne i z pasją!

   

  Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem:

  http://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2017/Menu05,824,7,index,pl/

   

       Zapraszamy do galerii nagrodzoncyh filmów i życzymy powodzenia!

   


Mała ustawa o innowacyjności

 • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw
  określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej
  (tzw. mała ustawa o innowacyjności), przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 

  "Celem zaproponowanych zmian jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, który będzie decydującym czynnikiem w tworzeniu wzrostu dochodu narodowego
  i podniesienia poziomu dobrobytu w Polsce".

  Nowe rozwiązania przewidziane w „małej ustawie o innowacyjności” umożliwią wyrwanie Polski z pułapki średniego rozwoju. Wymaga to jednak zbudowania gospodarki opartej na wiedzy. W unijnej strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju „Europa 2020”, jednym z trzech priorytetów jest inteligentny wzrost gospodarczy, czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Polska zobowiązała się do zwiększenia nakładów na B+R (badania i rozwój) w 2020 r. do 1,7 proc. PKB. W 2014 r. wydatki te wyniosły 0,94 proc. PKB, z czego mniej niż połowę stanowiły wydatki sektora przedsiębiorstw.

  W 2014 r. w unijnym rankingu innowacyjności Polska zajęła 24 miejsce, co pozwoliło nam przesunąć się do grupy tzw. umiarkowanych innowatorów, jednak dystans między naszym krajem a liderami z tej listy jest nadal znaczący. W Globalnym Rankingu Konkurencyjności 2014–2015, pod względem innowacyjności, Polska zajmowała 72 miejsce na świecie.

  System różnorodnych instrumentów ma premiować i zachęcać do podejmowania działalności innowacyjnej,
  to przede wszystkim:
  przyjazny system podatkowy (ulgi podatkowe),
  stabilny sposób finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
  oraz pakiet ułatwień proceduralnych.
   

  Jednym z nich będzie ułatwienie dla małych i średnich przedsiębiorstw:

  • "Dla małych i średnich przedsiębiorstw rozszerzono listę kosztów podlegających odpisowi o koszty uzyskania patentu.

  Rozwiązanie to powinno zachęcić małe i średnie firmy do ponoszenia wydatków na uzyskanie patentu (często koszty te są bardzo wysokie, szczególnie w przypadku uzyskiwania ochrony w kilku krajach). Możliwość uzyskania ochrony patentowej jest ważnym bodźcem działalności innowacyjnej".

  Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów podatkowych i dotyczących zasad finansowania nauki, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

  Szczegółowe informacje o narzedziach:
  https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-okreslajacych-warunki-prowadzenia.html

   

  źródło: https://www.premier.gov.pl/