Polski Produkt Przyszłości - XX jubileuszowa edycja konkursu.

CEL KONKURSU

 
 
 
logo_ppp

Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest rozwój, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce.

W dziewiętnastoletniej historii konkursu zgłoszono ponad 800 innowacyjnych projektów. Były to nowości z różnych obszarów techniki, m.in. z branży: medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej, chemicznej. Kapituła konkursu nagrodziła dotychczas 49 projektów, a ponad 100 przyznała wyróżnienia.

Wiele produktów opracowanych na bazie prac konkursowych odniosło sukces rynkowy zarówno w kraju, jak i za granicą. Wśród laureatów są perspektywiczne spółki notowane na giełdowym rynku NewConnect. Wiele jednostek naukowych będących laureatami konkursu może poszczycić się najwyższą kategorią naukową A+.

 

DLA KOGO? 

Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja składające się z jednostki naukowej i przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie Polski.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty: DOPROWADZONE CO NAJMNIEJ DO ETAPU PRAC WDROŻENIOWYCH (PRODUKT NIEWDROŻONY)

WDROŻONE DO PRODUKCJI MAKSYMALNIE 24 MIESIĄCE PRZED DNIEM ZŁOŻENIA WNIOSKU KONKURSOWEGO (PRODUKT WDROŻONY)

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:

PRODUKT PRZYSZŁOŚCI JEDNOSTKI NAUKOWEJ

PRODUKT PRZYSZŁOŚCI PRZEDSIĘBIORCY

PRODUKT PRZYSZŁOŚCI JEDNOSTKI NAUKOWEJ I PRZEDSIĘBIORCY

Uczestnikowi konkursu powinny przysługiwać autorskie prawa majątkowe, patentowe lub inne prawa własności intelektualnej w zakresie uprawniającym uczestnika do zgłoszenia produktu.
Udział w konkursie jest bezpłatny


PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach: Etap I - zgłaszanie wniosków konkursowych - od 5 września do 6 października 2017 r. do godz 16:30.
Etap II - zgłaszanie wniosków o powierzenie grantu - w terminie 3 tygodni od dnia ogłoszenia listy laureatów konkursu.

 

W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia.

Nagrodzeni w konkursie otrzymują:

nagroda
statuetkę i dyplom

nagroda
prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości

nagroda
możliwość uzyskania grantu w maksymalnej kwocie 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu

nagroda
promocję produktu (informacje na temat produktów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją konkursu, między innymi w Katalogu Laureatów, filmach, materiałach prasowych)

Wyróżnieni w konkursie otrzymują:

nagroda
dyplom

nagroda
prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości

nagroda
możliwość uzyskania grantu w maksymalnej kwocie 25 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu

nagroda
promocję produktu (informacje na temat produktów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją konkursu, między innymi w Katalogu Laureatów, filmach, materiałach prasowych)

Nagrody specjalne za produkt:

zgłoszony przez młodego (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata) i innowacyjnego przedsiebiorcę;
z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);
w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.
Granty stanowią pomoc de minimis. Warunki są szczegółowo omówione w Regulaminie konkursu.

ZGŁOSZENIA 

Wnioski konkursowe można składać osobiście lub wysłać pocztą z dopiskiem: Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Termin: 6 października 2017 r. godz. 16:30

Adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Więcej: http://www.parp.gov.pl/konkursppp