SYNChem

Nabór wniosków do Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.1 w 2016 r.
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695
jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.jedn. Dz. U. z 2016, poz. 217) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz.299) – „rozporządzenia MNiSW”
oraz
SYNTHOS S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, (32-600)

ogłaszają konkurs na dofinansowanie projektów

w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem, polegającego na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów chemicznych.

Termin składania wniosków o dofinansowanie:
Wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP w terminie: od 20 czerwca do 20 września 2016 r.
Rodzaje projektów:
Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014, wpisujące się w zakres tematyczny przedstawiony w agendzie badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

1) konsorcjum dwóch jednostek naukowych

lub


2) konsorcjum, w skład którego wchodzi jedna jednostka naukowa3 oraz jedno przedsiębiorstwo spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014 r.

Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

 

Sposób przygotowania i składania wniosków:
Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
od dnia 20 czerwca do 20 września 2016 r. (do godz. 16:00). Dokumenty do pobrania:
Regulamin Przeprowadzania Konkursu (pobierz plik)
Pełna dokumentacja do Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 (link)


Kontakt:
Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na następujące adresy mailowe:
 w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: synchem-finanse@ncbr.gov.pl,
 w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: synchem@ncbr.gov.pl
Osoby przewidziane do kontaktu w sprawach ogólnych (innych niż finansowe):
Karolina Madrak tel. + 48 22 39 07 135, Ewelina Ciecierska tel. + 48 22 39 07 484.