Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach Urzędu Patentowego RP rozpisanych na rok 2017

 • Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach:

  1.       XV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2017,

  2.       V edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej,
  w tym przemysłowej,

  3.      V edycji konkursu na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej,

  4.      XV edycja Konkursu na plakat 2017.

   

   

  Prace konkursowe można nadsyłać do 16 października 2017 r.

   

  Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali.

   

  Zapraszamy osoby kreatywne i z pasją!

   

  Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem:

  http://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2017/Menu05,824,7,index,pl/

   

       Zapraszamy do galerii nagrodzoncyh filmów i życzymy powodzenia!

   


SYNChem

 • Nabór wniosków do Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.1 w 2016 r.
  NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695
  jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.jedn. Dz. U. z 2016, poz. 217) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz.299) – „rozporządzenia MNiSW”
  oraz
  SYNTHOS S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, (32-600)

  ogłaszają konkurs na dofinansowanie projektów

  w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem, polegającego na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów chemicznych.

  Termin składania wniosków o dofinansowanie:
  Wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP w terminie: od 20 czerwca do 20 września 2016 r.
  Rodzaje projektów:
  Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014, wpisujące się w zakres tematyczny przedstawiony w agendzie badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania). 

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
  Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  1) konsorcjum dwóch jednostek naukowych

  lub


  2) konsorcjum, w skład którego wchodzi jedna jednostka naukowa3 oraz jedno przedsiębiorstwo spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014 r.

  Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

   

  Sposób przygotowania i składania wniosków:
  Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

  Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
  od dnia 20 czerwca do 20 września 2016 r. (do godz. 16:00).   Dokumenty do pobrania:
  Regulamin Przeprowadzania Konkursu (pobierz plik)
  Pełna dokumentacja do Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 (link)


  Kontakt:
  Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na następujące adresy mailowe:
   w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: synchem-finanse@ncbr.gov.pl,
   w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: synchem@ncbr.gov.pl
  Osoby przewidziane do kontaktu w sprawach ogólnych (innych niż finansowe):
  Karolina Madrak tel. + 48 22 39 07 135, Ewelina Ciecierska tel. + 48 22 39 07 484.