Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PG nr 38/2019 z 1 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Politechniki Gdańskiej 
Do zadań działu należy:
1)
w zakresie obsługi prawnej:
    a) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa własności
przemysłowej,
    b) przygotowywanie wzorów umów i innych dokumentów dotyczących ochrony i komercjalizacji
własności przemysłowej Uczelni,
    c) przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez organy Uczelni
(statut, regulaminy, zarządzenia) w sprawach własności przemysłowej,
    d) opiniowanie umów z podmiotami zewnętrznymi, w tym typu spin-off, komercjalizujących wyniki
badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych umów cywilnoprawnych zawieranych przez
Uczelnię w sprawach własności przemysłowej,
    e) udział w negocjacjach dotyczących polubownego zakończenia sporów w sprawach własności
przemysłowej,
    f) reprezentowanie Uczelni na podstawie pełnomocnictwa rektora przed Urzędem Patentowym RP,
sądami administracyjnymi i innymi organami wymiaru sprawiedliwości, władzy państwowej
i samorządowej w sprawach własności przemysłowej oraz przed zagranicznymi urzędami ds.
własności przemysłowej;
2) w zakresie ochrony własności przemysłowej powstałej w Uczelni:
    a) prowadzenie centralnych rejestrów zgłoszeń projektów wynalazczych, znaków towarowych
i rozwiązań innowacyjnych przeznaczonych do komercjalizacji (know-how),
    b) realizacja zadań związanych z utrzymaniem w mocy praw wyłącznych posiadanych przez Uczelnię,
    c) udzielanie porad twórcom – pracownikom, studentom Uczelni, w zakresie zagadnień związanych
z ochroną własności przemysłowej oraz procedur dotyczących postępowania zgłoszeniowego
w PG,
    d) współdziałanie przy typowaniu i kierowaniu projektów wynalazczych do postępowań
przetargowych, mających na celu wyłonienie zewnętrznych rzeczników patentowych do
prowadzenia postępowań o uzyskanie praw wyłącznych przez Uczelnię z Urzędu Patentowego RP
i z zagranicznych urzędów patentowych,
    e) uczestniczenie w komisjach przetargowych związanych z ochroną własności przemysłowej,
    f) nadzór nad postępowaniami o uzyskanie praw wyłącznych prowadzonymi przez zewnętrznych
rzeczników patentowych,
    g) organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu ochrony własności przemysłowej;
3) w zakresie komercjalizacji prac badawczych i naukowych stanowiących własność Uczelni:
    a) współdziałanie z wydziałami w zakresie negocjacji umów dotyczących wykorzystania własności
przemysłowej Uczelni,
    b) prowadzenie rejestru umów licencyjnych, o współwłasności i innych dotyczących własności
przemysłowej,
    c) współpraca z innymi jednostkami Uczelni w sprawach dotyczących naruszeń praw własności
przemysłowej Uczelni;
4) świadczenie usług w zakresie informacji patentowej;
5) badanie stanu techniki dla projektów realizowanych w Uczelni oraz na zlecenie podmiotów
zewnętrznych
;
6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony własności intelektualnej;
7) gromadzenie informacji patentowej.
Dodatkowo opinii rzecznika patentowego obligatoryjnie wymagają następujące dokumenty:
a) projekty zarządzeń, pism okólnych, instrukcji, regulaminów oraz innych aktów
wewnętrznych Uczelni dotyczące spraw własności przemysłowej;
b) wszystkie niestandardowe umowy zawierane z podmiotami trzecimi dotyczące
prowadzenia badań podstawowych, przemysłowych i prac rozwojowych;
c) wszystkie umowy zawierane z podmiotami trzecimi dotyczące korzystania z wyników prac
badawczo-rozwojowych lub ich przekazania, w szczególności umowy dotyczące praw
własności przemysłowej, takie jak: o współwłasności praw do/z patentu, licencyjne,
przeniesienia praw majątkowych;
d) kierowane do podmiotów trzecich w sprawach naruszeń własności przemysłowej, w tym do
organów ścigania, organów sądowych lub innych organów orzekających;
e) umowy, decyzje, zlecenia dotyczące wynagrodzenia twórców projektów wynalazczych
i nagród dla osób współpracujących przy wdrożeniu.