Numer 5/2020

Jubileusz 75-lecia Politechniki Gdańskiej

Minęło 75 lat od pierwszego po wojnie roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej

W kwietniu 1945 r. tuż po opuszczeniu Gdańska przez wojska niemieckie , a jeszcze przed podpisaniem kapitulacji kończącej II wojnę światową rozpoczęto przygotowania do odbudowania Politechniki Gdańskiej aby jak najszybciej zaczęła pełnić swoją rolę. 5 kwietnia 1945 r. pięcioosobowa delegacja specjalistów zastała uczelnię w znacznym stopniu zniszczoną. Wnętrze Gmachu Głównego strawił pożar, widoczne były pozostałości szpitala polowego wraz ze zwłokami pacjentów, budynki kampusu prawie w całości były pozbawione szyb.

 

Do pierwszych zadań grupy operacyjnej należało przejęcie uczelni z rąk administracji rosyjskiej, zabezpieczenie jej mienia oraz uporządkowanie terenu. Pół roku później rozpoczęły się pierwsze wykłady dla studentów – był to początek Politechniki Gdańskiej, jaką dzisiaj znamy. 

 

Te niełatwe początki naszej Alma Mater, opisał w swoim artykule prof. Edmund Wittbrodt, honorowy członek SAPG.

 

Zarys historii Politechniki Gdańskiej po 1945 r. Odbudowa i pierwsze lata

prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, prof. zw. PG

Na zdjęciu: Zniszczony Gmach Główny w 1945 r, widok od strony obecnej ul.Gabriela Narutowicza

W styczniu 1945 roku, kiedy niemieckie władze politechniki zaczynały ewakuację niemieckich pracowników uczelni i zbiorów z Gdańska do Schmalkalden w Turyngii, gdzie miano uruchomić politechnikę zastępczą, Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczął przygotowania do przejęcia budynków i urządzeń uczelni. Powołano dwie grupy operacyjne do spraw zabezpieczenia i organizacji uczelni: pierwszą w Lublinie, na wniosek inż. Franciszka Otto, drugą zaś w Krakowie, gdzie ówczesny minister oświaty Stanisław Skrzeszewski podpisał 17 lutego odpowiednie nominacje, wyznaczając na jej przewodniczącego dr. Stanisława Turskiego. Wojska Armii Czerwonej oraz oddziały polskie wkroczyły do Gdańska 29 marca 1945 roku. Już 5 kwietnia, a więc pięć dni po zakończeniu walk, przybyła do Gdańska Delegacja Ministerstwa Oświaty ds. Politechniki Gdańskiej. W jej skład wchodzili: dr Stanisław Turski, inż. Kazimierz Kopecki, dr Kazimierz Kubik, inż. Franciszek Otto i Stanisław Szymański.

Delegacja zastała uczelnię w znacznej części zniszczoną. Już wstępna ocena wskazywała, że potrzeba będzie wiele pracy i trudu do jej uruchomienia. Najbardziej ucierpiał Gmach Główny. Według szacunków 60 proc. jego kubatury uległo zniszczeniu. Pożar strawił centralną część budynku z główną klatką schodową oraz tylne trakty z aulą, rektoratem i biblioteką, gdzie runęły wszystkie stropy. Zniszczeniu uległa również część niewywiezionego księgozbioru. Pozostałe budynki były w dużo lepszym stanie. W budynku Wydziału Chemii wypaleniu uległa jedynie część pomieszczeń od strony Gmachu Głównego. Jednakże w dużym stopniu zniszczona została aparatura pomiarowa, urządzenia i inne pomoce naukowe. Budynek Wydziału Elektrycznego pozostał nieuszkodzony, dlatego wyposażenie większości sal i gabinetów zmagazynowano w należącej do niego hali maszyn i w piwnicach. Nie ucierpiał znajdujący się obok budynek Instytutu Wodnego i Aerodynamicznego, który podczas wojny zaadaptowano na szpital. Bez większych zniszczeń, poza stratą oszklenia, zachowało się mocno przestarzałe Laboratorium Maszynowe. W jego pomieszczeniach Delegacja otworzyła swoje biuro. Budynek Laboratorium Wytrzymałościowego miał rozbitą część ściany frontowej z narożnikiem, natomiast znajdujące się w nim maszyny uległy tylko niewielkim uszkodzeniom. Zniszczenia wojenne oceniono łącznie na około 16 proc. kubatury wszystkich budynków politechniki (w skład siedmiu przedwojennych budynków wchodziły: Gmach Główny, Stara Chemia, Laboratorium Maszynowe, Wydział Elektryczny, Misiówka, Portiernia i Domek Ogrodnika). Najdotkliwszy okazał się później znikomy stan ich oszklenia, którego braki oceniono na 80 proc. Naprawy wymagało ogrodzenie i wszystkie rozbite bramy. Na terenie uczelni znajdowano także zwłoki ludzkie.

 

Choć szybkie uruchomienie uczelni wydawało się rzeczą wątpliwą, przystąpiono niezwłocznie do zabezpieczenia i odbudowy jej budynków. Pomagali w tym zgłaszający się kandydaci na studia.

 

Status prawny uczelni został uregulowany decyzją Krajowej Rady Narodowej. Politechnika w Gdańsku, mocą „Dekretu z dnia 24 maja 1945 roku o przekształceniu Politechniki Gdańskiej w polską państwową szkołę akademicką" (Dziennik Ustaw RP Nr 21, Warszawa, 11 czerwca 1945), stała się polską państwową szkołą akademicką (art. 1 tego dekretu stanowił: „Politechnika Gdańska staje się polską państwową szkołą akademicką"). Coraz liczniej zaczęli przybywać pracownicy naukowi, przede wszystkim z Politechniki Lwowskiej i Politechniki Warszawskiej, w tym wielu wybitnych i znanych przed wojną profesorów. Przyjeżdżali także powracający z obozów oficerowie i inżynierowie. Wracali przedwojenni polscy studenci i absolwenci politechniki. Wszyscy oni włączyli się do prac przy odbudowie uczelni. W ciągu maja i czerwca uruchomiono uczelnianą elektrownię, która pracowała głównie na potrzeby portu i miasta. W lipcu przystąpiono do odbudowy ścian i dachu Laboratorium Wytrzymałościowego. Zabezpieczone maszyny wykorzystywano również do obsługi obiektów przemysłowych odbudowywanych na terenie Wybrzeża. Przystąpiono też do odbudowy Laboratorium Chemicznego. Wobec zbliżającego się otwarcia roku akademickiego i inauguracji zajęć dydaktycznych, skoncentrowano się na przygotowaniu sal wykładowych, kreślarń i laboratoriów. Ogromnej uwagi wymagały sprawy mającej nastąpić rekrutacji na studia, obsady kadrowej, a także organizacji dziekanatów i Biblioteki.

 

Do Gdańska przybył, mianowany przez ministra oświaty, pierwszy rektor, prof. Stanisław Łukasiewicz, przedwojenny profesor Politechniki Lwowskiej. Dekret Rady Ministrów przewidywał utworzenie czterech wydziałów: Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego, Wydziału Budowy Okrętów oraz Wydziału Chemicznego. Od pierwszej chwili istniała jednak potrzeba utworzenia również Wydziału Architektury. Ostatecznie powstało sześć wydziałów. Ich organizatorami i pierwszymi dziekanami byli: prof. Marian Osiński (Wydział Architektury), prof. Aleksander Rylke (Wydział Budowy Okrętów), prof. Włodzimierz Wawryk (Wydział Chemiczny), prof. Karol Taylor (Wydział Mechaniczny), prof. Kazimierz Kopecki (Wydział Elektryczny), prof. Karol Pomianowski (Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej). Prorektorem został dr Stanisław Turski, a potem również prof. Edward Geisler.

 

W 1945 roku kadra nauczająca liczyła 112 pracowników naukowych, w tym 8 profesorów zwyczajnych i 28 na stanowiskach profesorskich. Do pierwszego zespołu profesorskiego należeli: Ignacy Adamczewski, Michał Broszko, Bronisław Bukowski, Władysław Czerny, Mieczysław Dębicki, Łukasz Dorosz, Władysław Florjański, Maksymilian Tytus Huber, Bogumił Hummel, Julian Kamecki, Stanisław Kaniewski, Antoni Kozłowski, Paweł Kułakowski, Władysław Lam, Ignacy Malecki, Feliks Markowski, Stefan Minc, Witold Minkiewicz, Jarosław Naleszkiewicz, Stanisław Obmiński, Franciszek Otto, Zdzisław Pazdro, Adolf Polak, Aleksander Potyrała, Stanisław Puzyna, Leon Stankiewicz, Tadeusz Sulma, Paweł Szulkin, Jan Szwarc, Eustachy Tarnowski, Karol Taylor, Stanisław Trzetrzewiński, Wiktor Wiśniowski, Mieczysław Wolfke i Józef Wysocki.

 

Ogromny wysiłek pracowników i przyszłych studentów zakończył się sukcesem. Już 22 października 1945 roku, pierwszym i uroczystym wykładem prof. Ignacego Adamczewskiego, rozpoczęła się nauka na wszystkich wydziałach. Większość wykładów odbywała się w lepiej zabezpieczonych budynkach: Laboratorium Maszynowego, Wydziału Elektrycznego, Instytutu Wytrzymałości i Auditorium Maximum. Jednak z powodu trudności w prowadzeniu zajęć w niedogrzanych pomieszczeniach rektor zarządził dłuższą przerwę świąteczną. Przesunięto również oficjalną inaugurację na okres późniejszy. Odbyła się ona 9 kwietnia 1946 roku w Auditorium Maximum. Po przemówieniu inauguracyjnym rektora, którym był wówczas prof. Stanisław Turski, zebrani po raz pierwszy w murach Politechniki Gdańskiej wysłuchali pieśni Gaude Mater Poloniae. Wykład inauguracyjny, pt.: Technika współczesna a wiedza przyrodnicza, wygłosił jeden z największych ówczesnych uczonych i autorytetów, prof. Maksymilian Tytus Huber. Mówił on o postępie technicznym w okresie II Wojny Światowej, podkreślając wagę prób nad rozbiciem atomu. Wykład, nacechowany miłością do Ojczyzny, zakończony został słowami „Salus Rei Publicae suprema lex" (Dobro państwa niech będzie najwyższym prawem).

 

W pierwszym roku akademickim 1945/1946 studia na Politechnice Gdańskiej rozpoczęło 1647 studentów. Uczelnia od początku stała się atrakcyjna przede wszystkim ze względu na Wydział Budowy Okrętów, a także z powodu ogromnego zapotrzebowania w zniszczonej Polsce na wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską. Pierwszy rok akademicki zakończono 13 lipca 1946 roku, a w dwa tygodnie później zarządzono egzaminy. Egzaminy wstępne na drugi powojenny rok akademicki odbyły się w dniach 23-28 września 1946 roku. 

 

Już w sierpniu 1945 roku powołano Bibliotekę Politechniki Gdańskiej.

Plik:Zniszczenia wojenne Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej od strony pomieszczeń Biblioteki.jpg

Na zdjęciu: Zniszczony Gmach Główny 1945 r, widok od strony Biblioteki Głównej

 

Na początku działała ona w bardzo skromnych warunkach, w dwóch pokojach o powierzchni 66 m2. Jej obsadę stanowiło jedynie trzech pracowników. W zasobach bibliotecznych znalazła się ocalała część zbiorów katedralnych oraz starodruki, ukryte we wsi kaszubskiej Swincz. Z zebranych łącznie 26 tys. tomów, głównie książek humanistycznych, po selekcji pozostało tylko 8 tys. tomów, które stały się podstawą nowego księgozbioru. Wpływ na późniejszy, systematyczny rozwój biblioteki miał powołany w 1950 roku na stanowisko kierownika Biblioteki Głównej dr Marian Des Loges.

 

Od samego początku rozpoczęła również działalność samorządna organizacja studencka, kontynuująca tradycje przedwojennej Bratniej Pomocy, której założycielem i pierwszym prezesem był Adam Doboszyński. Prezesem reaktywowanej 25 sierpnia 1945 roku Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Gdańskiej został przybyły z grupą operacyjną Stanisław Szymański z Wydziału Budowy Okrętów – członek przedwojennego „Bratniaka". Bratnia Pomoc zajęła się organizowaniem życia studenckiego. Między innymi już w 1945 roku uruchomiła pierwszą stołówkę studencką. Wystąpiła również do społeczności akademickiej z apelem o odpracowanie 80 godzin przy odgruzowywaniu i odbudowie zarówno samej politechniki, jak i miasta.

 

https://pg.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/historia

https://www.facebook.com/SekcjaHistorycznaPG

 

Z życia Politechniki Gdańskiej

Patent na wynalazek współautorstwa naukowców PG i Złoty OTIS dla spółki DetoxED

 

Zestaw do wykrywania bisfenolu A w materiale biologicznym współautorstwa naukowców z Politechniki Gdańskiej uzyskał właśnie patent. Test diagnostyczny, który ma przyczynić się do minimalizowania narażenia na kontakt z tą substancją endokrynnie czynną będącą jedną z przyczyn chorób cywilizacyjnych, powstał przy współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny. Co więcej, DetoxED Sp. z o.o., spółka spin-off stworzona przez pracowników PG i GUMedu, którzy opracowali wynalazek, została także laureatem konkursu Złoty OTIS 2020. Nagrodę przyznano za projekty nowatorskich rozwiązań biotechnologicznych zmierzających do zmniejszania narażenia społeczeństwa na kontakt z pochodnymi rozkładu plastiku”.

Opatentowany wynalazek – test diagnostyczny służący do oznaczania bisfenolu A (BPA) w materiale biologicznym, którego współautorami są naukowcy z Politechniki Gdańskiej, umożliwia monitorowanie narażenia na kontakt z tą jedną z najczęściej występujących  substancji endokrynnie czynnych (EDC). Jak podkreślają naukowcy, związki EDC są wszechobecne – na liście substancji o charakterze endokrynnym jest już ponad 1400. Na część z nich jesteśmy narażeni w życiu codziennym,  co zależy m.in. od takich czynników jak wyposażenie mieszkania, dieta, styl życia, stosowane kosmetyki, miejsce pracy, czy kontakt z paragonami z kas fiskalnych.

 

– Związki endokrynnie czynne to substancje, które swoją strukturą przypominają budowę ludzkich hormonów. Po przedostaniu do organizmu naśladują ich działanie lub wpływają na ich wiązanie i rozkład, oddziałują na docelowe receptory hormonalne, potrafią zaburzyć wydzielanie naturalnych hormonów i transportujących je białek. Gospodarka hormonalna działa wówczas nieprawidłowo, przez co znacznie zwiększa się ryzyko wystąpienia m.in. zaburzeń płodności, wad rozwojowych dzieci, otyłości, chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, a nawet nowotworów hormonozależnych, takich jak np. rak piersi czy rak prostaty, a więc tych wszystkich chorób, które uznajemy obecnie za cywilizacyjne – tłumaczy dr hab. inż. Błażej Kudłak, prof. PG z Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Narażenie na kontakt z ECD w życiu codziennym możemy ocenić za pomocą aplikacji, której  wersja testowa została zamieszczona m.in. na stronie DetoxED

Obecnie spółka DetoxED pracuje nad prototypem urządzenia monitorującego skażenie ścieków związkami EDC w czasie rzeczywistym (dzięki czemu, można natychmiastowo wdrażać procedury uzdatniające) dla oczyszczalni ścieków Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej. Innym istotnym zgadnieniem, nad jakim pracują naukowcy to  zestaw diagnostyczny, który będzie ogólnodostępnym narzędziem do wykrywania substancji EDC w moczu.

– Tradycyjny test laboratoryjny to koszt 300 euro, a jego wykonanie trwa minimum dobę, nasz test ma kosztować dziesięć razy mniej, a jego wykonanie w warunkach domowych będzie trwało pięć minut. Jesteśmy obecnie na etapie poszukiwania inwestora. Prowadzimy pierwsze negocjacje z potencjalnymi inwestorami europejskimi – mówi dr Aleksandra Rutkowska, prezes spółki DetoxED.

Dodajmy, że zespół DetoxED (dietetyk kliniczny dr Aleksandra Olsson, biotechnolog Aleksandra Rutkowska, analityk chemiczny Błażej Kudłak oraz programista Szymon Graczyk) został także laureatem konkursu Złoty OTIS 2020. Nagroda została przyznana za projekty nowatorskich rozwiązań biotechnologicznych zmierzających do zmniejszania narażenia społeczeństwa na kontakt z pochodnymi rozkładu plastiku”. Złoty OTIS to nagroda przyznawana od 2004 r. wybitnym lekarzom, farmaceutom, dziennikarzom, organizacjom pacjenckim oraz firmom farmaceutycznych. Lista laureatów tegorocznej edycji konkursu znajduje się [TUTAJ]

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

 

Tydzień Bibliotek to coroczne wydarzenie promujące biblioteki i czytelnictwo. To także próba skierowania większej uwagi na biblioteki i pokazania jak dużą rolę odgrywają w poprawie jakości życia nas wszystkich. Tegoroczny Tydzień Bibliotek odbywał się pod hasłem "Zasmakuj w bibliotece", a w związku z dotykającymi nas ograniczeniami, przeniósł się do internetu.

 

Na profilu Facebooka  Biblioteka Główna PG zaprezentowała zestaw naszych czytelniczych fascynacji „Książka z kuchnią w tle", a na Instagramie fotogalerię "Przy literackim stole" – cykl zdjęć specjalnie przygotowanych dań, inspirowanych literaturą. 

Tydzień Bibliotek to również okazja do podkreślenia roli bibliotekarzy w codziennej nauce i pracy na uczelni. Biblioteka Politechniki Gdańskiej jest największą i najnowocześniejszą techniczną biblioteką naukową w Polsce Północnej, posiadającą: 1 mln j. obl. zbiorów, są to skrypty i podręczniki akademickie, naukowa książka polska i zagraniczna, czasopisma naukowe i techniczne polskie i zagraniczne, literatura normalizacyjna, literatura techniczno-handlowa oraz bazy danych.  Z wypożyczalni miejscowej korzysta ponad 35 tysięcy stałych użytkowników

Biblioteka Politechniki Gdańskiej może poszczycić się licznymi licznymi kontami z renomowanymi instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. O jej randze jako wiodącego ośrodka informacji naukowo-technicznej, świadczy współpraca z ponad 80 bibliotekami naukowymi w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych oraz z ponad 70 bibliotekami naukowymi w kraju i zagranicą, a także prowadzenie wymiany wydawnictw z czołowymi ośrodkami naukowymi.

Politechnika Gdańska zbuduje przystań żeglarską na Wyspie Sobieszewskiej

 

Politechnika Gdańska rozpoczęła przygotowania do  budowy przystani żeglarskiej na Wyspie Sobieszewskiej.Przystań ma być gotowa najpóźniej w ciągu dwóch lat, czyli do połowy 2022 r.

Inwestycja posłuży głównie do prowadzenia badań i zajęć dydaktycznych, ale też poszerzenia oferty żeglarskiej na wyspie. Przystań ma powstać na Martwej Wiśle w Sobieszewie (przy ul. Nadwiślańskiej 9) na działce mającej powierzchnię ok. 6,2 tys. m kw. Jest  to miejsce świetnie skomunikowane z układem drogowym Wyspy Sobieszewskiej – znajduje się bowiem zaledwie 400 m od nowego mostu łączącego wyspę z Gdańskiem. Celem inwestycji jest przede wszystkim umożliwienie naukowcom i studentom PG odbywania terenowych praktyk i zajęć dydaktycznych, ale przystań posłuży też naukowcom PG z różnych wydziałów, którzy będą mogli prowadzić tam projekty badawcze i badania naukowe.

 

 Dodatkową funkcją będzie zwiększenie oferty żeglarskiej na Martwej Wiśle – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Po wybudowaniu nowego mostu, Wyspa Sobieszewska może stać się wkrótce jednym z centralnych ośrodków turystycznych Gdańska. Nasza inwestycja udanie wpisuje się więc w dynamicznie rozwijającą się ofertę turystyczną miasta, pełniąc przy tym rolę zaplecza naukowego i dydaktycznego dla naszych studentów, nauczycieli akademickich i naukowców. 

Aktualności SAPG

SAPG kontynuuje rozpoczęte projekty

Bratniak - Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej

Znane wszystkim trudności i ograniczenia jakie ostatnio spotykamy życiu zawodowym i codziennym, nie spowodowały zawieszenia działalności Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej. Utrzymujemy stały kontakt z władzami uczelni, członkami i sympatykami naszego Stowarzyszenia. 

 

Na wniosek kolegów z Koła Absolwentów Wydziału ETI przekazaliśmy władzom uczelni wniosek rekomendujący prof. Andrzeja Czyżewskiego do wyróżnienia „Osobowość Politechniki Gdańskiej”. Sylwetkę prof. Czyżewskiego przedstawiamy w Biuletynie w punkcie „ Absolwenci”.

 

Trwają prace remontowe zabytkowego budynku Hydromechaniki. Budynek ten, znajdujący się w najstarszej części kampusu pomiędzy Gmachem Głównym a gmachem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, po rewitalizacji stanie się m. in. ośrodkiem spotkań przedstawicieli nauki i biznesu oraz siedzibą organizacji akademickich, w tym SAPG. Znajdzie tam swoje miejsce muzeum techniki i galeria sztuki.Nie zaprzestaliśmy też działań mających na celu uświetnienie 75-lecia naszej uczelni.

 

Przy wsparciu władz uczelni przygotowujemy koncert „ Rozśpiewana Alma Mater”. Koncert uświetnią znani wykonawcy piosenki studenckiej. Posłuchamy też wspomnień i anegdot, obejrzymy wspólnie zdjęcia i filmy dokumentujące życie akademickie.

SAPG i Samorząd Studencki przygotowują wspólnie uroczyste, otwarte posiedzenie Parlamentu Studenckiego, który był i jest nadal miejscem demokratycznej wymiany poglądów i spotkań międzypokoleniowych, umożliwiając studentom wyrażenie swojej opinii w istotnych sprawach. Obecne okoliczności spowodowały wstrzymanie prac organizacyjnych. Będziemy je kontynuować, zaraz po zniesieniu restrykcji dotyczacych zgromadzeń. 

 

Od rozwoju sytuacji pandemicznej, a tym samym poziomu ograniczeń w życiu społecznym i kulturalnym, zależy powodzenie planowanego na listopad Koncertu 75-lecia PG w Filharmonii Bałtyckiej. Aktualnie oczekujemy na decyzję Dyrekcji Filharmonii, utrzymując termin 4 listopada. 

Liczymy też na otwarcie we wrześniu, wespół z Biblioteką Główną PG, Wystawy 75 lat PG! 

O terminie tych wydarzeń będziemy informować na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

SAPG jest w stałym kontakcie z Towarzystwem Okrętowców Polskich „Korab” i innymi organizacjami zrzeszającymi naszych absolwentów.

Stale rozszerza się nasza baza kontaktów. O wszystkich ważnych wydarzeniach i osiągnięciach możemy informować ponad 4000 naszych absolwentów i sympatyków.

 

Dziękujemy za materiały i propozycje tematów do naszego Biuletynu, prosimy o kontakt mailowy biuletyn@sapg.pl 

Absolwenci

Sylwetka absolwenta prof. Andrzej Czyżewski

 

 Politechnika Gdańska może poszczycić się wieloma absolwentami, którzy osiągnęli sukces w róznych dziedzinach - nauce, przemyśle czy zarzadzaniu. Do tego licznego grona należy też prof. Andrzej Czyżewski,  absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. 

 

Naukowy życiorys Profesora pełen jest dat świadczących o jego sukcesach i zaangażowaniu w pracę naukową – doktorat w 1987, habilitacja w 1992, tytuł profesorski w 1999. W 2003 roku został mianowany profesorem zwyczajnym PG. Od 1991 roku zarządzał zakładem naukowo-dydaktycznym, który w 1997 roku został przekształcony w Katedrę Inżynierii Dźwięku, a następnie w 2003 w Katedrę Systemów Multimedialnych, którą kieruje do dziś. Profesor jest dumny z tego, że może nazwać się wychowankiem i kontynuatorem dzieła życia prof. Marianny Sankiewicz-Budzyńskiej i prof. Gustawa Budzyńskiego, którzy byli na PG pionierami prac badawczych w dziedzinie inżynierii dźwięku. 

 

Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się wokół zagadnień związanych z technikami multimedialnymi i ich zastosowaniem w różnych dziedzinach, w tym w obszarach związanych z medycyną jak audiologia, logopedia, otolaryngologia czy neurologia. Wynalazki Profesora i jego zespołu znajdują także zastosowanie w biometrii, informatyzacji ruchu drogowego, telemonitorowania środowiska i infrastruktury. 

Prof. Andrzej Czyżewski został uhonorowany w 2006 r .Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych. Przyznana nagroda świadczy o uznaniu jego osiągnięć badawczych i wdrożeniowych przez ogół gdańskiego społeczeństwa. Doceniono wpływ jego pracy na poprawę jakości życia wielu ludzi dzięki komputerowym systemom badania słuchu, wzroku i mowy. Profesor bardzo ceni to wyróżnienie określane mianem ”Gdańskiego Nobla”, będące najwyższym wyróżnienie dla naukowca Ziemi Gdańskiej. 

Jest również laureatem międzynarodowej nagrody „Prix Galien” uznawanej za równorzędną do Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i farmacji.

Kolejnym ważnym osiągnięciem Profesora i jego współpracowników jest „ Cyber Oko” - system służący do diagnozy i terapii osób pozostających w śpiączce. Wynalazek, nagrodzony prestiżowym godłem „Teraz Polska” został opatentowany w Polsce oraz USA i jest coraz szerzej stosowany w lecznictwie.

Nie sposób wymienić wszystkich nagród, odznaczeń, tytułów honorowych Profesora, tak samo jak projektów krajowych i unijnych którym przewodniczył oraz instytucji z którymi współpracuje. 

 

Profesor, zanim podjął studia na PG, ukończył znane w Gdańsku Technikum Łączności. Do dzisiaj korzysta z nabytych w szkole średniej umiejętności, pracując w domowej pracowni elektronicznej. Odpoczywa podczas długich, wakacyjnych podróży, jeżdżąc na rowerze i pływając. Posiada dyplom za zajęcie trzeciego miejsca w półmaratonie pływackim województwa pomorskiego w 2017 r. (dystans 21,0975 km). Kocha muzykę, gra na pianinie. Woli kameralne spotkania od dużych zebrań i zbiorowisk, które go męczą. Współpracownicy, znajomi i studenci cenią Profesora za elokwencję i poczucie humoru.

 

Na wniosek Koła Absolwentów Wydziału ETI, Stowarzyszenie Absolwentów PG poparło kandydaturę prof. Andrzeja Czyżewskiego do nagrody „Osobowość Politechniki Gdańskiej”.

 

Więcej informacji:

https://multimed.org/staff/wspomnienie_MS.pdf 

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdanski-Nobel-n21904.html

https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/nowy-sposob-komunikacji-czyli-cyber-oko 

„Aun Aprendo” czyli „Jeszcze się uczę” – fotografie Erazma Wojciecha Felcyna

 

https://zpaf.pl/site_media/_versions/felcyn_2067a7tkts_big.jpg

Zapraszamy na  e-wystawę „Aun Aprendo” przygotowaną przez naszego kolegę dr inż. Erazma Wojciecha Felcyna, absolwenta Wydziału Chemicznego, fotoreportera i działacza studenckiego, członka Związku Polskich Artystów Fotografików.

 

Obraz może zawierać: na zewnątrzObraz może zawierać: na zewnątrzAutor o  AUN APRENDO 

Wstałem dziś o świcie, wcześniej niż zamierzałem – gonitwa myśli wyrwała mnie ze snu. Jest 06.45, siedzę sobie po porannej kawie z zamkniętymi oczyma, rozleniwiony słucham przez moment jak kuchenny zegar odmierza bezcenne sekundy. Świadomość upływu czasu po chwili jednak podrywa mnie na nogi, więc czym prędzej drepczę na pięterko do mojej pracowni…

Świat obezwładniony został przez pandemię, przybytki sztuki pozamykane na cztery spusty, a ja myślę o nowej wystawie. Mam nadzieję, że nie będzie ona moją ostatnią, ale przecież - kto wie? Więc chcę ją zrobid, chod nie będzie ona miała klasycznej formy z wieszaniem prac na ścianach galerii, będzie ona tak trochę „na niby” - do oglądania jedynie na ekranach komputerów.

Wcale nie jestem pewien, czy to, co zrobiłem w ostatnim czasie, upoważnia mnie do tejże prezentacji. A jednak… Ostatnie miesiące poświęciłem na różne eksperymenty, poszukiwania - ale też na powroty do tego, co wcześniej zacząłem, a teraz postanowiłem dokończyć. Zebrane razem stanowią specyficzny kogel-mogel, który opowiada o pewnych moich relacjach ze światem.

Jest to też dla mnie okazja, by po raz któryś się zastanowić skąd się taki wziąłem. Ojciec mój był adwokatem zatopionym totalnie w umiłowanej przez siebie filozofii, za to Matka - przedwojenna absolwentka lwowskiej „handlówki” - od niemowlęcia zabawiała mnie w trudnych chwilach pięknymi, wykonywanymi ołówkiem rysunkami. Zabierała mnie też na wystawy do bydgoskiego BWA, odległego o kilka minut spaceru od naszego domu. Blisko też mi było do muzeum, gdzie syciłem się wspaniałymi dziełami Wyczółkowskiego. Matka zachęciła mnie także do lektury biografii Picassa autorstwa Antoniny Valentin - jego niesamowity geniusz mentalnie towarzyszy mi po dziś dzieło.

W latach bardziej dorosłych dokonywałem coraz to nowych „odkryć” i ulegałem przeróżnym fascynacjom. Wędrowałem po całej historii sztuki, od rysunków naskalnych, przez Vermeera aż po Marka Rothko i Stasysa. Czerpałem i czerpię - jak potrafię - z zachwycającej twórczości artystów trójmiejskich, z wielu wymienię tu tylko prof. Marię Targowską i prof. Macieja Świeszewskiego; reszta – proszę - niech mi wybaczy. Muszę jednak, a czynię to z wielką radością, wspomnień o Danucie Joppek, znakomitej malarce o wrażliwej duszy motyla, która tak wiele mnie nauczyła i która obdarzyła moje prace licznymi komentarzami - a nierzadko też i wymownym milczeniem.

Nic jednak nie zmieni faktu, że od dzieciaka jestem przede wszystkim fotografem, studiującym adekwatny obszar sztuki od ponad pół wieku. Wszystkie prace realizuję przy pomocy narzędzi charakterystycznych dla współczesnej techniki fotograficznej, a materiałem wyjściowym są zawsze pliki zdjęciowe.

Nie mogę też - i nie chcę - odciąć się od tego, że z wykształcenia jestem chemikiem, bo to w znaczący sposób wpływa na moje postrzeganie i rozumienie Świata.

Wszystko to się teraz zbiega w jedną przestrzeń, stąd ten eklektyczny kogel-mogel. Czy z tej zupy coś się wykluje dalej - nie wiem. Sądzę jednak, że warto dla rozrywki zajrzeć pod pokrywkę.

Czerpię radość nie tyle z tego, co już zrobiłem, lecz z tego, co - pełen emocji i nadziei – właśnie robię. Zawsze towarzyszy mi świadomość, że więcej nie wiem, niż wiem. Ale też zawsze pamiętam o tym, co będący u kresu życia Goya napisał na swym rysunku: „aun aprendo” - jeszcze się uczę… Wierzę w wartość twórczego dialogu, wierzę, że warto się dzielić - stąd ta e-wystawa. 

Erazm W. Felcyn

 Gdańsk-Osowa, 4 kwietnia 2020, godz.09.30

 

https://www.facebook.com/erazm.felcyn/media_set?set=a.2848345851928823&type=3   

http://www.zpafgdansk.pl/galeria/erazm-wojciech-felcyn 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Aun_aprendo.jpg  

Współpraca

Naukowcy PG zbadają argentyńskie skały łupkowe dla koncernu Total

 

Politechnika Gdańska podpisała trójstronną umowę o współpracy badawczej z francuskim koncernem petrochemicznym Total oraz amerykańską spółką Rock Microscopy. W ramach tej umowy naukowcy PG rozpoczęli badania skał łupkowych ze złóż argentyńskich. Wyniki badań, przeprowadzonych na podstawie danych wiertniczych i próbek okruchowych, mają pomóc w lepszym zrozumieniu struktury i właściwości tych specyficznych złóż. Politechnika Gdańska zyskała silnego partnera przemysłowego jakim jest francuski gigant, a także nowe perspektywy badawczo-rozwojowe na rynku zagranicznym dla całego środowiska uczelnianego.

 

Początkiem współpracy z Politechniką Gdańską było zainteresowanie przedstawicieli francuskiego koncernu wynikami badań przeprowadzonych przez  dr inż. Aleksandrę Małachowską z Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego, na skałach łupkowych nasyconych węglowodorami dla największych na świecie złóż naftowych. Wyniki badań oraz ich praktyczne wykorzystanie prezentowane były podczas konferencji międzynarodowych z udziałem reprezentantów firm naftowych.

Dr inż. Aleksandra Małachowska jest kierownikiem projektu ze strony Politechniki Gdańskiej. – Zaproponowaliśmy firmie Total alternatywny sposób analizy danych pozyskiwanych podczas wiercenia, który umożliwi wykorzystanie szybkiej techniki analitycznej, danych wiertnicznych i zwiercin skalnych w celu dokładniejszego szacowania potencjału, co w rezultacie przełoży się na optymalizację współczynnika sczerpania złoża, względem kosztów poniesionych przez koncernwyjaśnia kierownik projektu. 

 

W skład interdyscyplinarnego zespołu, który będzie realizował badania wchodzą: dr inż. Aleksandra Małachowska (kierownik projektu), dr hab. Jacek Gębicki, prof. uczelni, dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof. uczelni z Wydziału Chemicznego, dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. uczelni oraz dr inż. Alicja Stanisławska z Wydziału Mechanicznego oraz dr hab. inż. Michał Nitka z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. W projekcie uczestniczą przedstawiciele Departamentu ds. Badań Złóż Niekonwencjonalnych Total Paryż i Departamentu ds. Badań i Rozwoju Total Pau, a także zespół ds. Operacji Total Argentyna oraz naukowcy reprezentujący firmę Rock Microscopy. Zespól analizuje obecnie udostępnione przez Total dane wiertnicze, a także wyniki dotychczasowych badań na złożu Vaca Muerta w Argentynie, regionie najbardziej zasobnym w węglowodory w Ameryce Południowej. Planowany jest też wyjazd do laboratorium w Pau we Francji, w celu selekcji próbek okruchowych i rdzeni skalnych oraz przedstawienia zaawansowanej koncepcji badań. 

Firma Athenasoft Sp. z o.o. przekazała studentom WILiŚ PG program Norma PRO Edu

 

Firma Athenasoft Sp. z o.o., https://www.ath.pl będąca wiodącym na polskim rynku producentem oprogramowania dla branży budowlanej, od wielu lat współpracuje z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.  Dzięki tej współpracy, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia kierunku budownictwo Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, otrzymają bezpłatnie wersje programu Norma PRO Edu, do zainstalowania na swoich komputerach. Wychodząc na przeciw potrzebom, wynikającym z obecnej sytuacji, firma Athenasoft udostępniła nieodpłatnie studentom WILiŚ 382 sztuki programu służącego do sporządzania i weryfikacji kosztorysów budowlanych Norma PRO Edu wraz z dostępem do cennika Intercenbud. Takie rozwiązanie umożliwia studentom realizację zajęć ćwiczeniowych w formie zdalnego nauczania, a nie w laboratoriach komputerowych zlokalizowanych na terenie PG. Jest to cenna pomoc w realizacji procesu kształcenia.

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne

Chór Politechniki Gdańskiej w wirtualnej katedrze

 

Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej zaprasza do wysłuchania kolejnego utworu chóralnego. Tym razem artyści poszli o krok dalej – tworząc prawdziwie wirtualny chór w wirtualnej katedrze. Nagranie powstało w technologii 360°, co oznacza, że możemy słuchać i oglądać zarówno dźwięk jak i obraz w pełnej sferze.

 

Dla uchwycenia pełni efektu, najlepiej odsłuchać nagranie w słuchawkach na smartfonie. Można wtedy się poczuć jak we wnętrzu starej świątyni, zewsząd otoczonym dźwiękiem. Wykonany utwór jest dziełem mistrza Giovanniego Pierluigi da Palestriny – Sicut Cervus. To perełka wśród polifonicznych dzieł renesansu. Został opublikowany w 1604 roku i uważany jest za wzór renesansowej polifonii, wyrażającej tęsknotę duchową. W ponad trzyminutowym nagraniu utworu chórzyści tworzą okrąg, aby lepiej ukazać polifonię i wzajemne przenikanie się tematów. Ponadto, w ten sposób cała sfera wokół słuchacza jest zagospodarowana i pełna dźwięku.

Scena akustyczna została podzielona na 4 obszary: Tenor-Sopran-Bas-Alt. W ten sposób głosy męskie są naprzeciwko siebie, tak samo jak głosy żeńskie. Co więcej, obrót słuchacza w nagraniu sprawia, że poszczególne obszary są dobrze słyszalne, przy zachowaniu zbalansowanego odbioru całości utworu. Jest to także zasługa zaprojektowanej wirtualnej akustyki pomieszczenia w technologii ambisonicznej, która oddaje charakterystykę akustyki w przestrzeni katedry.

Nagrania tak jak poprzednio powstały w domach chórzystów, pod artystycznym kierunkiem dyrygenta chóru, prof. Mariusza Mroza.  ­– Warto podkreślić, że jest to pierwsze zdalne nagranie w technologii 360° w Polsce i w Europie – mówi doktorant Bartłomiej Mróz z Katedry Systemów Multimedialnych, odpowiedzialny za produkcję nagrania – Ponadto, z uwagi na umiejscowienie występu w wirtualnej katedrze, można powiedzieć, że jest to pierwsze zdalnie opracowane nagranie w wirtualnej rzeczywistości. 

 

Dźwięk ambisoniczny został opracowany za pomocą IEM Plug-in Suite

Nagranie dostępne jest na kanale Youtube Akademickiego Chóru PG [TUTAJ]

 

Komunikaty

II edycja projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego

 

 

Politechnika Gdańska  po raz drugi jest członkiem  konsorcjum projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

 

Projekt skierowany jest do nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, oraz innych osób dorosłych wykazujących predyspozycje do pracy oraz zainteresowania pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą. Jest to cykl bezpłatnych szkoleń umożliwiających podniesienie kompetencje w dziedzinie algorytmiki i programowania. 

Każdy uczestnik odbędzie 288 godzin szkoleniowych (w systemie stacjonarnym i e-learningowym), które przygotują go do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania. Praktyczna wiedza będzie rozwijana podczas zajęć praktycznych na jednej z pięciu polskich technicznych uczelni, zaangażowanych w projekt CMI.

 

 Liderem projektu CMI jest Politechnika Łódzka, która realizuje go wraz z Politechnikami: Gdańską, Warszawską i Wrocławską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Stowarzyszeniami Cyfrowy Dialog oraz I love Math. Zeszłoroczna edycja CMI cieszyła się dużym zainteresowaniem, większość osóbn chce kotynuować udział w projekcie. 

 

Rekrutacja do projektu trwa do 15 czerwca 2020 r.

 

Więcej informacji o projekcie na www.cmi.edu.pl

Stypendia, staże i konkursy w czasie epidemii - portal MojeStypendium.pl

Portal Moje Stypendium umozliwia absolwentom i studentom zapoznanie się z programami stazowymi i stypendialnymi. W Polsce i na świecie działa wiele organizacji oferujących różnorodne programy stypendialne: od  programów wspierających zdolnych uczniów z małych miejscowości, poprzez stypendia dla artystów i sportowców, po programy finansujące kursy i staże w zagranicznych instytucjach. 

 

Fundacja Dobra Sieć od ponad 10 lat aktywnie działa na rzecz popularyzacji wiedzy o programach stypendialnych. Od 2006 roku prowadzi portal MojeStypendium.pl, w którego bazie  zgromadziono ponad 12 tysięcy ofert stypendiów, konkursów i staży. Baza jest całkowicie darmowa i dostępna dla wszystkich, a dzięki funkcjonalnej wyszukiwarce każdy może znaleźć ofertę odpowiadającą jego zainteresowaniom i sytuacji życiowej. Ponadto, na portalu regularnie publikowane są artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją. W obecnej sytuacji w jakiej znalazł się system edukacji i rynek pracy,  baza aktualnych ofert stypendialnych, konkursów i staży może być  pomocnym narzędziem dla wielu osób.