Numer 6/2020

Kalendarium

48.BAZUNA NA DRUTACH - przegląd piosenki studenckiej 2020

2020.06.25 16:00  –  2020.06.28 17:00 Przegląd piosenki studenckiej 2020 online pod hasłem BAZUNA NA DRUTACH. http://www.bazuna.org.pl/bazuna-2020
Organizatorzy zapraszają na weekend pełen piosenek i wspomnień. Emisja na kanale https://www.youtube.com/channel/ UC1TQ4QJTx_XV7HUbVZyFRXA

Jubileusz 75-lecia Politechniki Gdańskiej

Studenci

Druga część artykułu autorstwa prof. Edmunda Wittbrodta, poświęcona jest studentom Politechniki Gdańskiej w pierwszych powojennych latach. Autor przypomina historię samorządności studenckiej i tworzenie się organizacji studenckich.

 

Obraz może zawierać: 6 osób, ludzie stoją i na zewnątrz

Na zdjęciu: Pierwsi wykładowcy Politechniki Gdańskiej

 

Prof. Stanisław Hückel (Rektor PG 1954-1956), w Księdze pamiątkowej z 1955 roku, pisze: „(…) tradycje, do których nawiązywała Politechnika Gdańska, były takie, jakie przynosili ludzie, którzy ją tworzyli. Byli to profesorowie Politechniki Warszawskiej i Lwowskiej, a w mniejszym stopniu byli wychowankowie Politechniki Gdańskiej".

Pomimo to, należy podkreślić, że około 40 byłych studentów i absolwentów uczelni z okresu Wolnego Miasta podjęło tu pracę. Byli wśród nich między innymi: prof. Stanisław Błaszkowiak, prof. Bronisław Bukowski, doc. Henryk Hadrian, prof. Alfons Hoffman, prof. Jerzy Doerffer, prof. Józef Kazimierczak, wykł. Alfons Kwiczor, prof. Walerian Libura, prof. Roman Lipowicz, prof. Witold Nowacki, prof. Wojciech Orszulok, prof. Jerzy Pacześniak, prof. Jan Piasecki, prof. Aleksy Potocki, prof. Aleksander Potyrała, prof. Janusz Stanisławski, prof. Janusz Staszewski, prof. Mieczysław Rodkiewicz, prof. Witold Urbanowicz i doc. Roman Wieloch. Wielu z nich zostało bardzo znanymi i cenionymi specjalistami, o wybitnym dorobku naukowym.

Poza tym ponad 30 byłych studentów i absolwentów uczelni z okresu Wolnego Miasta podjęło pracę naukową w innych uczelniach polskich. Przykładami mogą tu być: prof. Jan Anioła i prof. Jerzy Glaser (Akademia Górniczo-Hutnicza); prof. Krystian H. Eyman, prof. Zygfryd Jung, prof. Julian Kryński, prof. Jan Rzewuski, prof. Paweł Schleifer i prof. Witold Szuman (Politechnika Warszawska); prof. Zbigniew Orzeszkowski i prof. Jan Trojak (Politechnika Wrocławska); prof. Witold Kręglewski, prof. Teobald Olejnik, prof. Józef Węglarz, doc. Kazimierz Szymański i doc. Jarosław Ulatowski (Politechnika Poznańska).

Wielu przedwojennych studentów z ogromnym zapałem włączyło się również do odbudowy i rozbudowy zniszczonego w czasie wojny przemysłu. Ponad 20 z nich stanowiło kadrę kierowniczą instytutów naukowych i urzędów państwowych, 37 pracowało w przemyśle kluczowym, 10 w górnictwie, 3 w budownictwie, 8 w architekturze, 9 w hutnictwie, 8 w cukrownictwie, 4 w kolejnictwie, zaś 21 w energetyce. Najwięcej, bo około 40, włączyło się w tworzenie polskiego przemysłu okrętowego. Wystarczy wspomnieć prof. Witolda Urbanowicza, który wraz z Wacławem Czarnowskim i innymi zajmował się od pierwszych chwil po wyzwoleniu organizowaniem polskich stoczni. Już w 1945 roku został on pierwszym dyrektorem naczelnym, a następnie dyrektorem technicznym Zjednoczenia Stoczni Polskich. W 1950 roku utworzył nowy, resortowy instytut naukowo-badawczy – Morski Instytut Techniczny (przemianowany w 1951 roku na Instytut Morski). Z jego inicjatywy rozwinęła się nowa dyscyplina – architektura okrętów, a Politechnika Gdańska, jako pierwsza uczelnia w świecie kształciła kadrę w tej specjalności. Byli studenci Polacy włączyli się również w przygotowywanie kadr dla przemysłu okrętowego. Profesor Aleksander Potyrała, który jeszcze w czasie wojny w 1943 roku organizował kursy budowy okrętów na tajnej Politechnice Warszawskiej, po wojnie czynnie włączył się do organizacji studiów w zakresie budownictwa okrętowego. W sierpniu 1945 roku zorganizował Państwowe Liceum Budowy Okrętów w Gdańsku „Conradinum", którego był dyrektorem do końca 1949 roku. W organizowaniu Wydziału Budowy Okrętów w Politechnice Gdańskiej prof. Aleksander Potyrała współdziałał z prof. Aleksandrem Rylkem.

 

Kreślarnia na Wydziale Budowy Okrętów, 1945

Na zdjęciu: Pracownia na Wydziale Okrętowym 1945r.

 

 W 1945 roku studia na Politechnice Gdańskiej rozpoczęło 1647 studentów. Liczba ta w okresie powojennym zaczęła szybko i systematycznie wzrastać, by w 1956 roku osiągnąć 6752. W okresie kryzysu politycznego w końcu lat pięćdziesiątych nastąpiło załamanie i liczba studentów spadła do 5171. W latach sześćdziesiątych i pierwszej połowie lat siedemdziesiątych nastąpił znowu wzrost liczby studentów. W 1975 roku wynosiła ona 8865. Ponowny kryzys spowodował kolejne załamanie i liczba studentów zaczęła spadać, tak że w końcu lat osiemdziesiątych osiągnęła 5495. Jak widać, lata kryzysów miały zawsze wpływ na liczbę studentów. Szczególnie sytuacja absolwentów, związana z ich niskimi zarobkami, zniechęcała skutecznie do podejmowania studiów.

 Należy wspomnieć, że studenci żywo współuczestniczyli i nadal uczestniczą w funkcjonowaniu uczelni, szczególnie w sprawach socjalno-bytowych. Po rozwiązaniu Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Gdańskiej i po Październiku'56 interesy studentów reprezentował powstały 25 listopada 1957 roku Uczelniany Parlament Zrzeszenia Studentów Polskich, którego pierwszym marszałkiem był Czesław Druet, późniejszy profesor i członek PAN. Był to pierwszy parlament uczelniany w Polsce. W ówczesnych latach ta forma samorządności stanowiła wzór działalności studenckiej dla innych uczelni. Obecny Parlament Studentów Politechniki Gdańskiej nawiązuje do tych tradycji.

  Pierwszy taki parlament w Polsce

 Na zdjęciu: Obrady Parlamentu Studenckiego PG z poczatków działalności

 

 Kulturotwórcza funkcja uczelni była i jest realizowana poprzez różne formy studenckiego ruchu kulturalnego. W działalności słynnych gdańskich teatrów studenckich uczestniczyli aktywnie studenci Politechniki Gdańskiej. To tu powstał i działał w latach sześćdziesiątych teatrzyk „Bim-Bom", z którym związani byli między innymi Jacek Fedorowicz, Bogumił Kobiela i Zbigniew Cybulski. Działalność „Żaka", „Kwadratowej" oraz innych klubów zlokalizowanych na terenie domów studenckich, w pełni odpowiadała temu, co się rozumie przez funkcję kulturotwórczą. Słowa uznania należą się tym wszystkim studentom, którzy przed wielu laty założyli „Kronikę Studencką", Dyskusyjny Klub Filmowy, Studencką Agencję Radiową oraz Chór Politechniki Gdańskiej, a także prowadzili inne rodzaje działalności kulturalnej. Również studencki ruch sportowy i rekreacyjny może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami. Rolę inspirującą i organizacyjną spełniał w tym względzie Akademicki Związek Sportowy.

W minionych latach studenci Politechniki Gdańskiej odnosili liczne sukcesy w dziedzinie kultury i sportu. Przykładem może być Złoty Medal zdobyty w 2008 roku na Mistrzostwach Polski szkół wyższych w żeglarstwie, nasze studentki w 2009 roku zwyciężyły drużynowo w Akademickich Mistrzostwach w Pływaniu wśród uczelni technicznych, a nasze piłkarki zdobyły Złoty Medal w Akademickich Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej. W 2008 roku Chór Politechniki Gdańskiej zdobył najwyższy laur podczas XI Łódzkiego Festiwalu Chóralnym Canto Lodziensis.

Zainteresowania naukowe studentów najpełniej uwidoczniły się w sukcesach politechnicznych kół naukowych. Do najstarszych należy Koło Naukowe Okrętowców „Korab", sięgające czasów przedwojennych. Jest ono bardzo aktywne, czego dowodem jest wygranie naszych studentów po raz trzeci z rzędu w „International Waterbike Regatta" (regaty łodzi konstruowanych przez studentów i napędzanych siłą mięśni).

Oprócz takich instytucji, jak: Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej i Niezależne Zrzeszenie Studentów, na Politechnice Gdańskiej działa ponad 14 organizacji studenckich,  koła naukowe, kluby i agendy organizacji międzynarodowych (IASTE, AIESEC).

Zdjęcia:

Sekcja Historyczna Biblioteki Głównej PG

dziennikbaltycki.pl

trojmiasto.pl

Z życia Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska w prestiżowym rankingu najlepszych uczelni świata

 

Politechnika Gdańska znalazła się wśród piętnastu polskich uczelni w prestiżowym zestawieniu najlepszych uczelni na świecie – QS World University Rankings 2021. Objął on zasięgiem osiemdziesiąt krajów, ocenie poddano pięć tysięcy uczelni, natomiast do zestawienia głównego weszło tylko tysiąc najlepszych szkół wyższych. 

QS World University Ranking opracowywany jest co roku przez brytyjską firmę Quacquarelli Symmonds, która wydaje publikacje poświęcone edukacji oraz studiowaniu za granicą. To jeden z czterech najważniejszych światowych rankingów obok Times Higher Education (gdzie Politechnika Gdańska w 2019 roku znalazła się jako jedyna uczelnia techniczna w Polsce), Rankingu Szanghajskiego oraz U-Multirank. Politechnika Gdańska po raz drugi zajęła miejsce w przedziale 801-1000, nieznacznie poprawiając swój wynik łączny z 11,7 punktów uzyskanych w edycji na 2020 r. do 12,8 w 2021 r. Analogicznie do ubiegłorocznej edycji rankingu najlepszy wynik PG uzyskała w obszarze „Faculty Student Ratio”. 

Wśród polskich uczelni najwyższe miejsce zajął Uniwersytet Warszawski, który uplasował się na 321 pozycji, druga w kolejności Politechnika Warszawska z miejscem w samym środku rankingu. W tym samym przedziale jak Politechnika Gdańska, znalazło się także pozostałych dwanaście polskich uczelni.

Podium zdominowane zostało przez uczelnie amerykańskie: w kolejności MIT, Stanford i Harvard, tuż za nimi, na czwartej pozycji znalazł się brytyjski Univeristy of Oxford. Więcej o rankingu [TUTAJ]

List intencyjny w sprawie współpracy Politechniki Gdańskiej z Gminą Miasta Sopotu

 

 

W sopockiej Operze Leśnej podpisano w poniedziałek 8 czerwca list intencyjny dotyczący współpracy Gminy Miasta Sopotu i Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. List jest deklaracją współpracy w zakresie rozwoju i rewitalizacji Sopotu, m.in. poprzez wspólną organizację studenckich konkursów architektonicznych.

Z ramienia Politechniki Gdańskiej list intencyjny podpisali prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej i prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury. Sopot reprezentowali prezydent Jacek Karnowski i Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. 

– Współpraca Politechniki Gdańskiej i Miasta jest wieloletnia i bardzo owocna. Żaden poważniejszy obiekt w Sopocie nie powstałby, gdyby nie współpraca z Politechniką. Najlepszym przykładem jest Opera Leśna z unikatową konstrukcją dachu, ale także budowa Centrum Haffnera, czy budowa dworca. Dzięki tej współpracy mamy również klasę architektoniczną w sopockim I Liceum Ogólnokształcącym – skomentował podpisanie listu intencyjnego Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. 

– Jedną z głównych misji Politechniki Gdańskiej jest podejmowanie działań na rzecz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a wieloletnia współpraca z miastem Sopot jest tego świetnym przykładem – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Wykonujemy teraz kolejny krok naprzód w ramach tego partnerstwa. Politechnika chętnie przeznaczy swoje możliwości i zasoby, by jeszcze aktywniej działać na rzecz rozwoju i rozbudowy Sopotu. Podpisanie tego porozumienia to także świetna okazja na pokazanie kreatywności i zdolności studentów Wydziału Architektury PG, którzy swoją energię i pomysłowość pokazują najlepiej, gdy mogą pracować przy interesujących projektach. Ta współpraca z pewnością im to umożliwi – dodał rektor Politechniki Gdańskiej. 

 

Pierwszym projektem w ramach podpisanej deklaracji o współpracy Miasta Sopot z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej są trwające już prace nad opracowaniem nowej koncepcji i przebudową Opery Leśnej. Prace projektowe dotyczą całej infrastruktury i terenu wokół obiektu, z wyłączeniem sceny i widowni. –  Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że studenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej będą mogli partycypować w wypracowywaniu nowej wizji zagospodarowania nie tylko Opery Leśnej i jej otoczenia, ale także kolejnych, atrakcyjnych miejsc i przestrzeni w Sopocie – komentowała podpisanie porozumienia o współpracy prof. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury PG. –Dzięki temu porozumieniu nasi studenci będą mogli jeszcze mocniej pobudzić swoją kreatywność i wyobraźnię, wypełniając w ten sposób społeczną misję uczelni. Dzięki przebudowie, Opera Leśna zyska nowe funkcjonalności przy zachowaniu tej najważniejszej – koncertowej.

 

W konkursie pod nazwą „Badanie możliwości rozwoju, rewitalizacji i przekształceń miasta Sopotu oraz inwestycji gminnych na terenie Opery Leśnej - koncepcja zespołu wielofunkcyjnego” biorą udział studenci minimum I roku studiów II stopnia Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Prace konkursowe jury oceni 25 czerwca br. – Naszym zamiarem było stworzenie z Opery Leśnej miejsca, które będzie tętniło życiem przez cały rok. Jestem przekonana, że połączenie tego młodzieńczego spojrzenia studentów z zabytkowym, ponad 100-letnim obiektem, przyniesie rewelacyjne efekty – mówiła podczas uroczystości Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Bardzo się cieszę, że zaczynamy od Opery Leśnej, ale mam nadzieję, że na tym nie zakończymy. Mamy wiele miejsc w Sopocie, które wymagają takiego „innego” spojrzenia i tu także liczę na kreatywne i przełamujące schematy myślenie studentów – dodała wiceprezydent Czarzyńska-Jachim. Punktem wyjścia do rozpoczęcia ścisłej współpracy i uruchomienia pierwszego konkursu było powołanie zespołu składającego się z przedstawicieli miasta, urzędników poszczególnych wydziałów, Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART i Muzeum Sopotu oraz przedstawicieli władz i wykładowców Politechniki Gdańskiej, którzy wspólnie opracowali warunki, jakie miałby spełniać obiekt po przebudowie.

Nowe laboratorium z unikatową aparaturą badawczą za 4,5 mln zł

 

 

Na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej uruchomione zostało Laboratorium Chromatografii Cieczowej i Spektrometrii Mas wyposażone w urządzenia analityczne, które stwarzają nowe możliwości identyfikacyjne oraz pozwalają na uzyskanie unikatowych informacji o strukturze i charakterze badanych związków. Sprzęt może mieć zastosowanie m.in. przy kontroli jakości produktów farmaceutycznych i spożywczych, badaniach metabolizmu substancji psychoaktywnych, czy typowaniu biomarkerów chorób i stanów zapalnych. Aparatura została zakupiona z grantu pozyskanego przez śp. prof. Jacka Namieśnika.

Prof. Jacek Namieśnik, rektor PG w latach 2016-2019 jeszcze za życia złożył wniosek o grant aparaturowy, który został właśnie zrealizowany w Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym PG. Za pozyskane 4,5 mln zł zakupiony został dwuwymiarowy chromatograf cieczowy ze spektrometrem ruchliwości jonów z kwadrupolem połączonym z analizatorem czasu przelotu Two-Dimensional Liquid Chromatography coupled with Ion Mobility Quadrupole Time-of-Flight (LC×LC-IMS-QTOF). Dzięki zakupionej aparaturze, możliwe będzie uzyskanie nowych, dodatkowych informacji o próbkach.

System umożliwia m.in. osiągnięcie rozdzielenia chromatograficznego badanej próbki, dzięki zastosowaniu dwóch pomp oraz możliwości precyzyjnego „wycinania” rozdzielonych substancji w pierwszym wymiarze i przenoszenia ich na drugi wymiar, przykładowo w celu sprawdzenia czystości substancji. Zastosowanie spektrometru ruchliwości jonów umożliwia uzyskanie takich danych jak czas dryfu poszczególnych jonów oraz tzw. CCS (collision cross section), co można tłumaczyć jako powierzchnię przekroju przez cząsteczkę. Te dwie specyficzne wartości będzie można uzyskać za pomocą instrumentu o takich parametrach po raz pierwszy w Polsce, co stwarza ogromne możliwości identyfikacyjne oraz dostarcza unikatowych informacji o strukturze i charakterze badanych związków – tłumaczy dr inż. Paweł Kubica z Katedry Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym PG. ­

Nowa aparatura znajdzie zastosowanie m.in. przy kontroli jakości produktów farmaceutycznych (w przypadku, gdy tylko jedna z cząsteczek (enancjomerów) posiada właściwości terapeutyczne, a druga jest zbędna lub wywołuje niepożądane skutki) oraz żywnościowych. W nowym laboratorium możliwe będzie m.in. uzyskanie pełnej informacji o cukrach wchodzących w skład produktów żywnościowych i farmaceutycznych, a także rozróżnianie związków, takich jak kwasy tłuszczowe czy mono-, di- i trisacharydy. Co więcej, aparatura znajdzie zastosowanie przy badaniu szlaku metabolicznego substancji psychoaktywnych w próbkach biologicznych oraz przy oznaczaniu dużej liczby związków o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych i typowaniu biomarkerów chorób lub stanów zapalnych w materiale o charakterze biologicznym (mocz, krew, ślina, tkanki).

Zagłosuj na projekt Politechniki Gdańskiej w międzynarodowym konkursie REGIOSTARS

 

Projekt South Baltic Youtroups Networks (SB YCGN), w którym Politechnika Gdańska brała udział w roli partnera, został zgłoszony do konkursu REGIOSTARS Awards 2020. By projekt znalazł się z gronie finalistów, potrzebne są głosy internautów.

Projekt SB YCGN był realizowany w latach 2018-2019. Jego głównym celem było intensyfikowanie współpracy transgranicznej w sferze budowania potencjału lokalnych podmiotów pracujących z młodzieżą w krajach partnerskich Południowego Bałtyku. Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu, zaangażowana młodzież z Polski, Szwecji, Litwy oraz Danii miała możliwość zaprezentować swoje rozwiązania w lokalnej polityce, prowadzić konstruktywne dyskusje z przedstawicielami lokalnych władz i uczestniczyć w podejmowaniu decyzji ważnych dla samorządów.

REGIOSTARS AWARD  to coroczny konkurs organizowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Ma na celu identyfikację dobrych praktyk w zakresie rozwoju regionalnego i wyróżnienie innowacyjnych projektów finansowanych przez UE, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów i przyszłych projektów.

Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach. Projekt SB YCGN bierze udział w konkursie w kategorii „Topic of the year 2020: 30 Years of Interreg. Youth empowerment for cooperation across borders (Wsparcie młodzieży dla współpracy transgranicznej).

Głosowanie na najlepszy projekt w tej kategorii trwa i liczy się każdy głos. Zachęcamy do wsparcia projektu, którego partnerem Politechnikę Gdańską.

Żeby zagłosować wystarczy:

- Wejść na stronę https://regiostarsawards.eu/

- Wybrać ostatnią kategorię ”Topic of the year 2020: 30 Years of Interreg, Youth empowerment for cooperation across borders”

- Znaleźć projekt SB YCGN (na liście jako przedostatni projekt) i kliknąć  ❤ obok opisu projektu

Lista finalistów ma zostać ogłoszona 9 lipca.

Więcej informacji o konkursie na stronie programu Interreg South Baltic

Absolwenci

Prof. Jan Kreft uhonorowany nagrodą za najlepszą książkę o mediach elektronicznych

Kapituła Nagrody im. dr. Pawła Stępki zdecydowała o przyznaniu dr hab. Janowi Kreftowi, prof. uczelni z Katedry Zarządzania WZiE PG nagrody za najlepsze wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe z dziedziny mediów elektronicznych za pracę pt.:  „Władza algorytmów. U źródeł potęgi Google i Facebooka” opublikowaną w 2019 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to książka o niezwykłych relacjach ludzi i algorytmów Google i Facebooka. Omawia nową inkarnację władzy – władzy społecznych algorytmów. Żyjemy w kulturze algorytmów, w czasach algokracji wpływającej na decyzje polityczne, kariery, na to, z kim się komunikujemy, co czytamy, oglądamy… Więcej informacji o książce na stronie wydawnictwa. Nagroda im. dr. Pawła Stępki przyznawana jest przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego za najlepszą rozprawę doktorską oraz wydawnictwo z dziedziny mediów elektronicznych. Więcej informacji o nagrodzie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

 

 

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej Laureatami Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

Dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. PG z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  oraz dr inż. Aleksander Hejna z Wydziału Chemicznego zostali laureatami tegorocznej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „ Naukowiec Przyszłości”.

 Od pięciu lat Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju trafia w ręce innowatorów, inwestorów, osób i organizacji, których sposób działania i myślenia wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki. Nagroda jest wyrazem uznania dla autorów innowacji technologicznych i społecznych, a także inwestycji podnoszących w sposób bezpośredni bądź pośredni standard życia. 

 Prof. Robert Bogdanowicz w gronie laureatów znalazł się za realizację projektów pt. „Dwuwymiarowe nanostruktury fosforenowe - synteza i badania funkcjonalnych opto-elektrochemicznych układów biosensorycznych”, „DiaX-plode Ultra-czułe opto-elektrochemiczne metody wykrywania płynnych materiałów wybuchowych oraz produktów do ich produkcji” oraz „DIAMSEC – ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych” . 

 Dr inż. Aleksander Hejna otrzymał nagrodę za realizację projektów pt. „Struktura i właściwości  napełniaczy lignocelulozowych modyfikowanych in situ podczas wytłaczania reaktywnego” i „Opracowanie technologii wytwarzania spienionych kompozytów poliuretanowo-gumowych do  zastosowania w charakterze materiałów tłumiących”.


Wręczenie nagród nastąpi w listopadzie, podczas 5 Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie. Więcej o Forum [
TUTAJ]

Naukowiec z PG wśród najzdolniejszych młodych uczonych w kraju

Dr inż. Miłosz Wieczór z Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej znalazł się w gronie stypendystów Fundacji Nauki Polskiej w programie START, który ma na celu wspieranie wybitnych młodych uczonych. Co więcej, naukowiec w ramach prestiżowego stażu podoktorskiego pracuje obecnie w barcelońskim Instytucie Badań Biomedycznych przy projekcie badawczym dotyczącym relacji między uszkodzeniami i modyfikacjami DNA a szeroko pojętą epigenetyką, czyli sposobem interpretacji informacji genetycznej w ludzkich komórkach.

W wieloetapowym konkursie w ramach programu START [pełna lista laureatów – TUTAJ] oceniano m.in. jakość dotychczasowego dorobku naukowego udokumentowanego patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych. Dr inż. Miłosz Wieczór jest współautorem 16 publikacji w czasopismach Listy Filadelfijskiej (m.in. Nucleic Acids Research, Journal of the American Chemical Society), cytowanych łącznie 132 razy (wg Google Scholar). Jego dotychczasowe zainteresowania badawcze obejmują mechanizmy wiązania i rozpoznania sekwencji w kompleksach białek z DNA, a także wpływ modyfikacji DNA (uszkodzeń i markerów epigenetycznych) na biologiczną funkcję kwasów nukleinowych.

– Kluczowe dla mojej pracy badawczej jest dogłębne zrozumienie praktycznych i teoretycznych aspektów obliczeń energii swobodnej, zarówno na poziomie klasycznym, jak i kwantowym. Umożliwia to badanie sił napędowych w złożonych procesach biochemicznych, a także rozwijanie istniejących modeli opisujących zachowanie biomolekuł – mówi dr inż. Miłosz Wieczór, podkreślając, że w swojej pracy badawczej łączy programowanie i fizykę statystyczną z wiedzą chemiczną i biologiczną. – Płynne, interdyscyplinarne łączenie tych światów to jedno z największych wyzwań biofizyki obliczeniowej – dodaje.

Dr inż. Miłosz Wieczór jako stypendysta programu grantowego Individual Fellowships w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions przebywa obecnie na stażu podoktorskim w grupie prof. Modesto Orozco w Instytucie Badań Biomedycznych (IRB) w Barcelonie, gdzie realizuje projekt pt. "Structural investigation of interplay between epigenetics, transcriptional regulation and DNA damage"

Z profilem naukowym dr. inż. Miłosza Wieczora można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy TUTAJ

Współpraca

INFOLIGHT - inteligentne lampy uliczne z Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska została liderem konsorcjum, które zrealizuje projekt „INFOLIGHT – Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast”. Jego celem będzie stworzenie Inteligentnej Platformy Oświetleniowej, z której będą mogły korzystać nowoczesne miasta i firmy zajmujące się zarządzaniem infrastrukturą oświetleniową. Projekt otrzymał już dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Idea inteligentnego rozwoju miast (Smart City) jest coraz bardziej popularna na całym świecie, zwłaszcza w nowoczesnych aglomeracjach i obszarach miejskich, a dzięki pracy naukowców Politechniki Gdańskiej możliwy będzie istotny wkład w jej rozwój. Naukowcy z PG zostali bowiem liderem konsorcjum (wraz z firmami REVA i SILED), któremu Naukowe Centrum Badań i Rozwoju zagwarantowało środki na realizację projektu „INFOLIGHT – Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast”.

Celem projektu, którego pomysłodawcą jest prof. Andrzej Czyżewski z Katedry Systemów Multimedialnych PG (Wydz. Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki), jest przeprowadzenie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych nad nowym produktem – Inteligentną Platformą Oświetleniową, w której skład jako urządzenia bazowe wchodzić będą lampy uliczne. Lampy, po odpowiednim przygotowaniu i wyposażeniu w urządzenia konstruowane przez wykonawców projektu, staną się terminalami i punktami udostępniającym usługi „inteligentnych miast”. Jakich konkretnie? M.in. zbiorą i przeanalizują w czasie rzeczywistym informacje o poziomie hałasu i zanieczyszczeń (z dużą dokładnością i precyzyjną lokalizacją), umożliwiające utworzenie szczegółowych map klimatu akustycznego w mieście, jak również jakości powietrza. Lampy pozwolą też na monitorowanie ruchu drogowego i stanu jezdni oraz lokalnych warunków pogodowych. Staną się punktami dostępowymi dla potrzeb komunikowania się systemów informatycznych pojazdów z otoczeniem drogowym.To nie wszystko. System Infolight odpowiednio dopasuje też natężenie i barwę światła do warunków atmosferycznych, ponieważ posiadać będzie innowacyjną funkcję sterowania charakterystykami świecenia w reakcji na zdarzenia wykrywane przez podzespoły lampy (m.in. wbudowane czujniki wykryją spadek widoczności w wyniku zachmurzenia, zamglenia, czy opadów). Następnie dostosuje natężenie, skupienie wiązki i kolorystykę światła ulicznego w celu zapewnienia poprawy widoczności.

– Dzięki architekturze chmurowej, rozwiązanie będzie powszechnie dostępne, a projektowany ekosystem sprzętu, usług i aplikacji pozwoli w pełni wykorzystać potencjał lamp ulicznych w kontekście zastosowań Smart City – tłumaczy dr inż. Piotr Szczuko, adiunkt Katedry Systemów Multimedialnych PG, który jako kierownik projektu będzie odpowiadał za realizację Inteligentnej Platformy Oświetleniowej.„Inteligentne” lampy uliczne współtworzone przez naukowców Politechniki Gdańskiej będą także wpływać bezpośrednio na komfort życia w mieście – zarówno wśród mieszkańców ważnych komunikacyjnie ulic (często nieprawidłowo oświetlonych), jak również kierowców i pieszych. Wszystko dlatego, że wiązki światła będą automatycznie dopasowywać nie tylko kierunek świecenia, ale też jego natężenie i barwę - dopasują się również do zmiennych warunków ulicznych.– Pomoże to z jednej strony odpowiednio oświetlić drogę, gdzie dobrą widoczność zapewnia zimna barwa światła, a jednocześnie także chodnik i okoliczne budynki barwą ciepłą, która jest bardziej przyjazna dla pieszych oraz mieszkańców budynków leżących przy ulicach – tłumaczy dr inż. Piotr Szczuko. – Co więcej, poprawi to także poziom bezpieczeństwa, ponieważ odpowiednio zaprojektowane wiązki światła zapewnią optymalną widoczność pieszych z perspektywy kierowców.

Firmy REVA i SILED, które weszły w skład konsorcjum, wprowadzą wyniki badań przemysłowych i prac rozwojowych autorstwa naukowców PG do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji i świadczenie usług na bazie wyników projektu. Rezultaty projektu zaoferowane zostaną miastom oraz właścicielom i zarządcom infrastruktury oświetleniowej.

– Projekt jest rozwojowy, wpisuje się w trendy inteligentnych miast oraz Internetu Rzeczy m.in. poprzez wykorzystanie chmury obliczeniowej do przetwarzania danych w systemie inteligentnego oświetlenia, a także technologii 5G w jego warstwie komunikacyjnej – dodaje prof. Andrzej Czyżewski. – Odpowiada również na potrzebę podnoszenia efektywności energetycznej i ekologii infrastruktury, a także redukcji zanieczyszczania światłem (tzw. „smogu świetlnego”) w aglomeracjach miejskich.

Realizowany z udziałem pracowników Katedry Systemów Multimedialnych projekt potrwa trzy lata. Będzie kosztował nieco ponad 7 mln zł, przy czym dofinansowanie projektu z NCBiR wyniosło 6 mln zł.

Naukowcy z PG prowadzą badania, które mogą pomóc w leczeniu nowotworów

 

Naukowcy z Wydziału Chemicznego prowadzą intensywne badania nad wdrożeniem nowych, efektywnych inhibitorów sulfatazy steroidowej mających potencjalne zastosowanie w leczeniu nowotworów hormonozależnych. Uzyskane do tej pory wyniki aktywności przeciwnowotworowej, otrzymanych przez naukowców związków, okazały się obiecujące. Dzięki temu projekt badawczy, którego celem jest prowadzenie dalszych prac rozwojowych, znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej konkursu TANGO 4, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wymienia biologicznie aktywne hormony, takie jak androgeny czy estrogeny, jako jedne z głównych czynników stymulujących rozwój nowotworów hormonozależnych (m.in.: piersi, prostaty czy błony śluzowej macicy). Co więcej, wiele typów nowotworów we wczesnym stadium rozwoju wykazuje także hormonozależny charakter. Dotychczasowa, szeroko stosowana terapia przeciwnowotworowa, oparta głównie o zastosowanie leków będących inhibitorami kompleksu enzymatycznego aromatazy, często nie daje zadowalających efektów. Efektywne blokowanie innych białek szlaku biosyntezy hormonów (m.in. sulfatazy steroidowej) może skutecznie ograniczyć ich dostępność dla komórek nowotworowych stając się podstawą nowoczesnej terapii.

Od 2012 roku zespół naukowców pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Janusza Rachonia (Katedra Chemii Organicznej), w którego pracach uczestniczyli miedzy innymi dr hab. inż. Sebastian Demkowicz (Katedra Chemii Organicznej) oraz dr inż. Mateusz Daśko (Katedra Chemii Nieorganicznej) realizował kilka projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki dotyczących poszukiwania nowych inhibitorów sulfatazy steroidowej. Wyniki badań aktywności przeciwnowotworowej w warunkach laboratoryjnych i testy na zwierzętach wykazały, że otrzymane na Wydziale Chemicznym inhibitory tego enzymu zdecydowanie wpływają na zmniejszenie poziomu hormonów we krwi zwierząt i znacznie ograniczają szybkość wzrostu tkanki nowotworowej.

Obecny projekt TANGO, pod kierownictwem dr inż. Mateusza Daśko, opiera się na wynikach uzyskanych przez naukowców w trakcie realizacji grantu PRELUDIUM i skupia się na podjęciu dalszych badań, mających na celu sprawdzenie, czy otrzymane związki będą mogły wejść do powszechnego użytku w postaci leku. Projekt realizowany będzie przez 15 miesięcy.– Część funduszy z przyznanego grantu, w wysokości 250 tysięcy złotych, zostanie przeznaczona również na komercjalizację badań i znalezienie partnera biznesowego – wyjaśnia dr inż. Mateusz Daśko – Chcemy wynikami naszych badań zainteresować firmy farmaceutyczne z branży leków innowacyjnych. W tym zakresie bardzo wspiera nas pan Jerzy Buszke z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii. Równolegle trwają prace nad zapewnieniem ochrony patentowej na kluczowych z punktu widzenia branży farmaceutycznej rynkach (m.in.: na rynku europejskim, amerykańskim i japońskim). Jest to jednak długotrwały, kilkuletni proces.

TURBOMACHINERY 2021 – możliwość uczestnictwa w międzynarodowej konferencji

Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk oraz Politechnika Gdańska zapraszają naukowców, którzy chcieliby wygłosić prelekcję podczas 14-tej międzynarodowej konferencji „TURBOMACHINERY  - FLUID DYNAMICS AND THERMODYNAMICS”, która odbędzie się w przyszłym roku w Gdańsku.

Konferencja, która odbędzie się w dniach 12-16 kwietnia 2021 roku w Gdańsku, skierowana jest przede wszystkim do badaczy, inżynierów, projektantów i użytkowników maszyn wirnikowych. Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany wiedzy, prezentacji najnowszych osiągnięć technologicznych i najlepszych praktyk.Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia dynamiki płynów i termodynamiki maszyn wirnikowych i poprawy ich wydajności, stabilności oraz trwałości.

Prelekcje dotyczyć będą projektowania, analizy i działania turbin gazowych i parowych, sprężarek, wentylatorów, dmuchaw, turbosprężarek, turbin wiatrowych i wodnych, pędników okrętowych i lotniczych.Informacja dla potencjalnych prelegentów 

Szczegóły    dotyczące   zgłoszeń podane są na stronie konferencji. Wybrane artykuły będą również mogły zostać bezpłatnie opublikowane w International Journal of Turbomachinery Propulsion and Power.Wszystkie inne artykuły, zaakceptowane i przedstawione na konferencji, pojawią się na stronie internetowej Euroturbo w ciągu 6 miesięcy po wydarzeniu. Zostanie również przyznana Nagroda ETC Best Paper Award, którą otrzyma autor najlepszego wystąpienia. 

Wszystkie informacje dotyczące organizacji konferencji dostępne są [TUTAJ]

Wydarzenia kulturalne

48 Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej BAZUNA NA DRUTACH

 

W aktualnie panujących w kraju warunkach aktywność w wielu dziedzinach, włączywszy artystyczną, możliwa jest jedynie drogą internetową. Taka też będzie nasza tegoroczna edycja - BAZUNA NA DRUTACH. Widoczne na plakacie przewodowe łącza mają dwa znaczenia - jako rzeczywiste kanały transmisji ale też więź między ludźmi, uczestniczącymi we wspólnym wydarzeniu.

 

Przegląd BAZUNA 2020 online zawierać będzie:

  • krótkie występy na żywo w Akademickim Klubie Politechniki Gdańskiej KWADRATOWA - naszym studiu emisyjnym,
  • występy zarejestrowane specjalnie dla naszej imprezy przez licznych Gości,
  • prezentację naszego środowiska - kulturalną wizytówkę Politechniki Gdańskiej oraz sylwetki naszych Partnerów,
  • muzyczny obraz naszej imprezy na przestrzeni pięciu dekad - sylwetki naszych Laureatów i Ich wybrane z historii piosenki. 

 

W trakcie Przeglądu, także przed i po jego emisji nieustannie wspieramy Instytucje, które swój wysiłek poświęcają walce ze skutkami pandemii - Szpitale Pomorskie sp. z o.o. i projekt Gdańsk pomaga, pod egidą Fundacji Gdańskiej.

 

Zapraszamy jak zawsze na trzy dni pełne piosenki, tym razem z Waszą pomocą brzmiącej w szerokiej, nieskończonej przestrzeni. Niech tradycyjnie nasze weekendowe dni w okolicy połowy kalendarzowego roku znaczy piosenka.

 

Marek Skowronek

Kierownik Programowy

Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne BAZUNA 

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli pani Aleksandra Dulkiewicz Prezydent Miasta Gdańska oraz prof. Krzysztof Wilde J.M. Rektor Politechniki Gdańskiej.

 

 Program BAZUNY NA DRUTACH:

Koncerty będzie można oglądać na kanale YouTube CAŁOROCZNA BAZUNA https://www.youtube.com/channel/UC1TQ4QJTx_XV7HUbVZyFRXA 

czwartek 25 czerwca - godz. 16.00 przywitanie niezwykłego weekendu - 48. Przeglądu BAZUNA 2020 - BAZUNA NA DRUTACH Wystąpi wybrana szóstka Gości tegorocznej edycji: Tomek "Szantomas" Kuręda Ballabard program Słowa na Wiatr Pilersi Zbigniew Rolniczak Zielony Szlak w dalszej części obszerne fragmenty jubileuszowych edycji w przywidzkiej Zielonej Bramie

piątek 26 czerwcagodz. 15.00 koncert  (planowane zakończenie ok. 1.00)

sobota 27 czerwca - godz. 11.00 - 15.30 konkurs i występy wybranych Gości

                                  godz. 16.00 - koncert (planowane zakończenie ok. 1.00)

niedziela 28 czerwca - godz. 11.00 koncert (planowane zakończenie ok. 19.00)

 

Organizatorami koncertu są Politechnika Gdańska, Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdańskiej FIFY,Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej, Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne BAZUNA. 

Sponsorem koncertu BAZUNA NA DRUTACH jest Techno-Service S.A., a partnerami (w kolejności alfabetycznej) Akcja Bałtycka, Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o., eMKa Graphic Design, Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, Pomorskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Projekt GDAŃSK POMAGA Fundacji Gdańskiej, Reklama Pomorska sp. z o.o., Salony Muzyczne GAMA, Starostwo Powiatowe w Kartuzach, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Studio Reklamy GRAFITO, Szpitale Pomorskie sp. z o.o., Totalizator Sportowy sp. z o.o., Totalizator Sportowy sp. z o.o., Trójmiejski Park Krajobrazowy, Wirtualny Pub, VKA firma nagłośnieniowa.

Organizację wydarzenia wspierają patroni medialni: CZAS POMORZA, Dziennik Bałtycki, Radio Gdańsk,TVP Gdańsk

Więcej informacji: www.bazuna.org.pl 

ttps://www.facebook.com/OTPPSBazuna/ 

 

Zanim połączymy się on-line ze studiem emisyjnym BAZUNY NA DRUTACH  posłuchajmy już teraz utworów pod wspólnym tytułem PIOSENKA LISTEM NADZIEI - „słowa i dźwięki swych utworów przesyłają nam w tym szczególnym czasie nasi Przyjaciele - Twórcy. Przyjmijmy je, niech w tych dniach zyskają w naszej myśli szczególne miejsce i znaczenie”( cytat bazuna.org.pl).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEVarlQ6d8GyHDsTyKrClpS5hcPKCQzhT

 

Życzymy wszystkim miłych wspomnień i niezapomnianych wrażeń !

Komunikaty

Nabór na studia podyplomowe Zarządzanie Projektami Budowlanymi

Z przyjemnością informujemy, iż od października 2020 r. WILiŚ PG poszerza swoją ofertę edukacyjną. Do stale rozwijanych i udoskonalanych kierunków oraz możliwości kształcenia na WILiŚ, dołączamy nowe studia podyplomowe "Zarządzanie projektami budowlanymi". I

ch formuła realizacji i zakres tematyczny są odpowiedzią Wydziału na liczne zgłaszane od dłuższego czasu, przez inżynierów i menadżerów związanych z branżą budowlaną, zapotrzebowanie na kształcenie ściśle ukierunkowane na specjalistyczną wiedzę praktyczną przekazywaną przez doświadczonych ekspertów. 

Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające wykształcenie wyższe, już pracujące, pragnące uzupełnić i uaktualnić swoją wiedzę, ale również tegoroczni absolwenci studiów I i II stopnia, chcący wyróżnić się wśród innych kandydatów na rynku pracy.

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pełnienia funkcji Project Managera lub skutecznego członka zespołu, realizującego budowlany projekt inwestycyjny.Zarządzanie projektami budowlanymi, którym w praktyce często towarzyszy ograniczony budżet i czas - przy jednoczesnych wysokich wymaganiach jakościowych, realizowane w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia, przy uwzględnieniu wielu czynników natury technicznej, organizacyjnej, ekonomicznej, prawnej, logistycznej, psychologicznej, stanowi dla kierowników projektów i inżynierów budowlanych niezwykle trudne i wymagające dużego doświadczenia zadanie. Zarządzanie projektami budowlanym to również konieczność pogodzenia wielu wymagań wynikających m.in. z procedur administracyjnych, prawnych i technicznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów innych stron procesu oraz interesariuszy. 

Współpraca środowiska naukowego WILiŚ i biznesowego m.in. w zakresie kształtowania programu studiów podyplomowych "Zarządzanie projektami budowlanymi", pozwoliła na dostosowanie go do bieżących potrzeb i oczekiwań osób związanych z branżą budowlaną. To wspólne przedsięwzięcie w spójny sposób łączą naukę i praktykę, wykorzystując nowoczesną formę kształcenia, zapewniając słuchaczom rozwój umiejętności i pasji w zakresie realizacji celów zawodowych. Ważnym elementem studiów jest przekazanie wiedzy o charakterze 'know-how', popartej ciekawymi przykładami i doświadczeniami ekspertów. Nietypowa formuła realizacji zajęć (oparta na partnerskich relacjach) stanowi doskonałą okazję do efektywnej wymiany wiedzy i doświadczeń osób związanymi z branżą i budowania trwałych więzi. Nowoczesna formuła kształcenia, oprócz zajęć realizowanych na PG i w terenie, przewiduje stały dostęp słuchaczy, za pośrednictwem uczelnianej platformy eNauczanie, do aktualnych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców. 

Więcej informacji: https://wilis.pg.edu.pl/studia-podyplomowe, https://www.facebook.com/WydzialILiS/

Otwarty nabór do programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum CEE

Aktualnie trwa nabór do 4 edycji programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum CEE, którego koordynatorem w Polsce jest Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej.

Rekrutacja dla innowacyjnych startupów potrwa do 28 czerwca b.r.Program akceleracyjny MIT Enterprise Forum CEE skierowany jest w szczególności do startupów, które myślą o ekspansji swoich produktów na rynkach międzynarodowych, zwłaszcza w USA. Do zdobycia są granty na rozwój przedsiębiorstwa o wartości ponad 200 tys. zł. Startupy, które zakwalifikują się do akceleratora zyskują dostęp do zespołu ponad 120 polskich i międzynarodowych ekspertów, unikalnego know-how z uniwersytetu MIT, przekazywanego poprzez zrewidowany w 2020 roku model warsztatów w oparciu o metodologię 24 kroków przedsiębiorczości zdyscyplinowanej autorstwa Billa Auleta - prof. na MIT, a także zaplecza technicznego i technologicznego partnerów programu.

Dodatkowo startupy będą mogły wziąć udział w konkursie CVC Young Innovator Award, którego zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 100 000 zł na dalszy rozwój działalności.Partnerami programu są firmy: Adamed, Coca-Cola, MCX, MDI Energia SA, Nationale Nederlanden, PZU, Sollers consulting oraz TVN.Główne kryteria udziału w bieżącej edycji programu:rozwijanie startupu oraz technologii z zakresu: FinTech lub InsurTech, Energetyki oraz inteligentnego budownictwa, przemysłu 4.0, HealthTech, MedTech, DigitalHealth, MarTech, zrównoważonego rozwoju, digital media,mile widziane są startupy z produktami, które przeszły już weryfikację rynkową; aby zostać zakwalifikowanym do programu należy posiadać minimum MVP (minimum viable product) produktu,uczestnicy muszą być gotowi na współpracę z co najmniej jednym partnerem programu. 

Aplikacje należy składać przez stronę programu: https://mitefcee.org/  

 Nadrzędnym celem MIT Enterprise Forum CEE jest wsparcie innowacyjnych startupów naukowo-technologicznych zarówno z Polski, jak i Europy Środkowo Wschodniej w rozwoju ich modeli biznesowych, łączenie ich z potencjalnymi inwestorami, partnerami biznesowymi, przyszłymi klientami w Polsce, regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Stanach Zjednoczonych. 

Dla 5 najbardziej obiecujących startupów z każdej z edycji programu czeka wyjazd na tygodniowy bootcamp w Bostonie, gdzie młodzi przedsiębiorcy będą mieli szanse zaprezentować swoje rozwiązania w ekosystemie zbudowanym wokół najlepszego na świecie uniwersytetu technologicznego - Massachusetts Institute of Technology.

Komunikat Bibloteki Głownej PG - zdalny dostęp do zasobów elektronicznych

 W związku z ograniczeniami wynikającymi ze specjalnego zarządzenia Rektora PG pragniemy przypomnieć, że istnieje możliwość zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych Biblioteki PG.

Użytkownikiem baz danych może być każdy student i każdy pracownik Politechniki Gdańskiej oraz osoby merytorycznie zainteresowane zasobami Biblioteki. Aby uzyskać dostęp "z domu" należy posiadać aktywne konto biblioteczne oraz korzystać z linków umieszczonych na stronie: https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/alfabetycznie   

 

W dostępie zdalnym działa również Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Zbiory mozna przeglądać pod adresem: www.pbc.gda.pl   W razie jakichkolwiek problemów z korzystaniem z zasobów, prosimy o kontakt. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym: czytelnia.bpg@pg.edu.pl oraz infnauk.bpg@pg.edu.pl