Numer 4/2021

Kalendarium

Young Electric Summit

2021-05-07 Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich PG zaprasza na konferencję Young Electric Summit. https://www.facebook.com/pg/YESgdansk/events/?ref=page_internal
W trakcie wydarzenia odbędą się prelekcje wykładowców akademickich i specjalistów z branży elektro-energetycznej oraz szkolenia.

Spotkanie muzyczno-przyrodnicze Maj-Miłość-Piosenka

2021-05-22    10:00 – 19:00 CAŁOROCZNA BAZUNA zaprasza na majowe z przyrodą. Relacje przyrodnicze uczestników spotkania przeplatane będą muzyką. https://www.youtube.com/channel/UC1TQ4QJTx_XV7HUbVZyFRXA
Całe wydarzenie nadal będzie dostępne na kanale YouTube CAŁOROCZNA BAZUNA, na playliście WYDARZENIA: MAJ – MIŁOŚĆ - PIOSENKA

Politechnika i jej absolwenci, wzajemne relacje

Czy aktywna społeczność absolwentów jest potrzebna dla rozwoju PG?

Autor – Dr inż. Jacek Jettmar

 

Czy aktywna społeczność absolwentów jest potrzebna dla rozwoju PG?

Strategia Politechniki Gdańskiej 2020-2030

 

Senat PG na posiedzeniu w listopadzie 2020 r. uchwalił 10 letnią Strategię działalności Uczelni zatytułowaną: Technology for People and the Planet.

 

JM Rektor prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde pisze we wstępie: Okres planowania strategicznego 2020 – 2030 to czas wyjątkowy w historii Politechniki Gdańskiej. Mamy unikalną sposobność podejmowania wyzwań, które wcześniej omijały naszą wyobraźnię. Atmosfera mobilizacji, podwyższonych ambicji i wiary w nasze możliwości to elementy zmiany kulturowej, która dokonuje się we wspólnocie Uczelni. Drodzy Członkowie Wspólnoty Uczelni! Bądźcie aktywnymi uczestnikami działań zaplanowanych w Strategii Politechniki Gdańskiej. Bądźcie jej gospodarzami i głównymi beneficjentami.

Przewodniczący Rady Uczelni mgr inż. Sławomir Halbryt w swojej przedmowie m.in. stwierdza: Otwartość Politechniki Gdańskiej na otoczenie spowoduje pozytywną zmianę także w niej samej. Pozyskiwanie przedsiębiorców do wspólnych projektów może odbywać się częściowo w murach uczelni, ale warto również budować silne związki nauki i biznesu bezpośrednio na terenie przedsiębiorstw. Renoma Uczelni jest silnie zależna od społeczności absolwentów. To oni, idąc w świat zawodowej kariery, kształtują wizerunek Politechniki Gdańskiej w kraju i za granicą. Dlatego realizując tę ambitną strategię, należy pielęgnować relacje Uczelni z absolwentami.

Zachęcony powyższymi zaproszeniami do aktywnego wspierania realizacji tej Strategii chciałbym się wypowiedzieć, jako absolwent PG (1962) i były przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów PG (dwie kadencje 2003-2009). Chciałbym przede wszystkim poprzez tę wypowiedź zaapelować do absolwentów wszystkich pokoleń PG o aktywne włączenie się w proces realizacji tej ambitnej strategii rozwoju naszej Alma Mater i o wspieranie naszego Rektora i kadry PG w realizacji tego ambitnego zadania.

Pozwolę sobie na przypomnienie kilku ocen sytuacji i propozycji, które wygłaszaliśmy w imieniu zarządów SAPG na wielu inauguracjach roku akademickiego, a które mogą, również dzisiaj, wzmocnić szansę realizacji celów tej ambitnej Strategii.

 

Obserwowane od dziesięcioleci sukcesy państw i społeczeństw regionalnych w przodujących krajach świata dokonują się w oparciu o paradygmat rozwoju opartego o wiedzę i innowację. W tych bardzo konkurencyjnych warunkach pojawiła się i utrwaliła potrzeba rozwijania silnych związków współpracy pomiędzy uniwersytetami technicznymi i ich absolwentami. Przeglądając strony internetowe znanych i najlepszych uczelni technicznych świata dostrzec można, że organizacje zrzeszające absolwentów odgrywają bardzo ważną rolę w działalności tych uczelni, w sposób znaczący przyczyniając się do rozwoju i promocji swojej szkoły. Sentyment przynależności do uczelni ukształtowany w czasach studenckich nie stanowi jednakże jedynej motywacji przynależności do tych organizacji.

Chodzi o coś więcej w dzisiejszym konkurencyjnym świecie. Część organizacji absolwenckich wywodzących się z uniwersytetów technicznych tworzy wielopokoleniowe społeczności inżynierskie i menadżerskie, które poprzez wzajemne kontakty również wspomagają swój własny indywidualny rozwój zawodowy i biznesowy. Gdy dzisiaj mówimy o konieczności rozwijania współpracy politechniki z przemysłem, o komercjalizacji wyników badań naukowych, o rozwijaniu przedsiębiorczości wśród studentów i o przedsiębiorczości akademickiej, rozumianej jako postulat tworzenia firm również przez pracowników uczelni, to musimy wiedzieć, że stowarzyszenia absolwentów na przodujących zagranicznych uczelniach w tych procesach uczestniczą w sposób bardzo istotny i efektywny.

Należy mocno podkreślić, że liczne europejskie i amerykańskie uczelnie akademickie tworzą specjalne programy współpracy ze środowiskami absolwentów i traktują tę współpracę jako jeden z istotnych czynników podnoszenia własnej konkurencyjności na polu edukacyjnym i naukowym. Stowarzyszenia absolwentów tych uczelni są potężnymi organizacjami prowadzącymi szeroką działalność integrującą absolwentów wokół rodzimej uczelni i na rzecz jej rozwoju.

 

Działacze SAPG są głęboko przekonani, że potrzebne jest dzisiaj budowanie Stowarzyszenia w oparciu o wydziały. Więzi pomiędzy studentami, a później między absolwentami są najsilniejsze na wydziałach. Na wydziale jest także najlepszy związek uzyskanego kierunku wykształcenia z praktyką działalności inżynierskiej i menadżerskiej. Absolwenci poszczególnych wydziałów PG mogą być nie tylko życzliwymi „recenzentami” rozwoju macierzystych wydziałów, ale także współorganizować wspólne przedsięwzięcia edukacyjne i badawczo-wdrożeniowe oraz gospodarcze.

Zwracamy się do władz uczelni, a zwłaszcza do panów dziekanów, do rad wydziałów i profesorów, którzy dyplomując są „mistrzami” dla swych wychowanków, aby tworzyli wydziałowe programy współpracy ze środowiskami ich absolwentów i wspierali rozwój kół wydziałowych Stowarzyszenia. Sądzimy, że wspieranie rozwoju kół wydziałowych podniesie konkurencyjność wydziałów na polu edukacyjnym i w twórczej współpracy z gospodarką regionu i kraju.

 

W jakim stopniu te propozycje i nadzieje wygłaszane w imieniu SAPG spełniły się do dzisiaj?

Nasze Stowarzyszenie powstało w 1988 roku z inicjatywy rektorów PG, profesorów Jerzego Doerffera i Bolesława Mazurkiewicza. W jego utworzenie i rozwój włączyli się liczni absolwenci, którzy w okresie studiów na PG byli działaczami organizacji studenckich - Bratniaka, ZSP, SZSP i AZS. Od samego początku w działalności Stowarzyszenia dominowały aktywności związane ze wspominaniem osiągnięć przeszłości, stąd bardzo liczne i udane jubileusze, współorganizowane i celebrowane z udziałem władz uczelni i wydziałów. Były również z inicjatywy Stowarzyszenia, przy jego merytorycznym oraz organizacyjnym udziale, wielokrotnie realizowane konferencje, seminaria i warsztaty pokazujące osiągnięcia naukowe i oferty współpracy PG na rzecz rozwoju gospodarki i Pomorza. Na przestrzeni dotychczasowego okresu działalności Stowarzyszenia odnotować więc można dziesiątki działań merytorycznych i organizacyjnych, zrealizowanych „akcjami mobilizacyjnymi”, niebędących jednakże rezultatem systematycznie prowadzonej aktywności.

Pomimo ponad 30.letniej działalności osiągnięte rezultaty pozostają w ogromnym kontraście „in minus” ,w porównaniu do stanu rozwoju osiągniętego przez stowarzyszenia absolwenckie uczelni amerykańskich i europejskich

Czy w takiej sytuacji nie należy postawić pytania – dlaczego Stowarzyszenie Absolwentów PG, jako organizacja o szczytnych celach społecznych nie wytworzyła wielopokoleniowej, licznej i aktywnej społeczności absolwenckiej, w okresie dotychczasowej działalności ?!

Z perspektywy czasu i poczucia własnej winy formułuję tezę, że nigdy dotąd SAPG nie potrafiło zbudować własnego potencjału organizacyjnego i finansowego, umożliwiającego prowadzenie działalności na poziomie wzorcowych stowarzyszeń zagranicznych.

Oceniając tę sytuację można również postawić pytanie, czy kolejne kadencje rektorów, dziekanów i kadra nauczycieli akademickich PG formułowały wizję konieczności włączenia wielopokoleniowego środowiska absolwentów do procesu budowania doskonałości i konkurencyjności PG oraz włączenia tej dźwigni do strategii rozwoju uczelni?

Należy jednak podkreślić bezsporny fakt, że SAPG jest już formalną i funkcjonującą platformą współpracy uczelni i absolwentów, ale działa w zbyt małej skali, jak na rzeczywiste potrzeby rozwoju Politechniki Gdańskiej i wyzwania konkurencyjnego rynku edukacyjnego i naukowego, polskiego i europejskiego.

Te dylematy braku aktywnej działalności Stowarzyszenia, szczególnie na poziomie wydziałów, dostrzegały kolejne walne zebrania Stowarzyszenia i dlatego w 2013 r. uchwalono zmiany do Statutu SAPG wprowadzające uporządkowane kategorie członkostwa i możliwość tworzenia Wydziałowych Kół Stowarzyszenia, aby nadać Stowarzyszeniu nowy impuls rozwojowy.

Aktualny Statut określa cztery rodzaje statusu członkostwa w Stowarzyszeniu: członek zwyczajny, członek uczestnik, członek wspierający i członek honorowy. Wprowadzenie kategorii członka uczestnika spowodowane zostało faktem braku możliwości egzekwowania opłacania składek w stosunku do osób, które złożyły deklarację, a zaniedbywały obowiązek opłacania składek. Tylko członkowie zwyczajni posiadają prawo do czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach władz SAPG, pod warunkiem opłacania bieżących składek członkowskich (aktualnie 50,--PLN rocznie).

Jak dotąd, Stowarzyszenie mogło liczyć na wsparcie finansowe szczególnie ważnych imprez ze strony członków wspierających. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i pełnoletnie osoby fizyczne deklarujące udzielanie pomocy. Członkostwo wspierające ustaje wraz z zaprzestaniem udzielania zadeklarowanej pomocy. W tej kategorii „członka wspierającego” od lat przodują firmy wywodzące się z kadr Studenckiej Spółdzielni Pracy Techno-Service, firmy członków zarządów Stowarzyszenia oraz członków Politechnicznego Klubu Biznesu (PKB+).

Obserwujemy nadal brak organizowania aktywności absolwentów na poziomie większości wydziałów PG. Od lat można obserwować aktywność takich struktur jedynie na wydziałach ETI, EIA i dawnym OiO. Apel do dziekanów i kadry wydziałów, aby tworzyli wydziałowe programy współpracy ze środowiskami swoich absolwentów i wspierali rozwój kół wydziałowych Stowarzyszenia jest w małym stopniu realizowany.

Do niewątpliwego sukcesu ostatnich 2 kadencji zarządu SAPG należy zaliczyć fakt, że udało się zapoczątkować i systematyczne redagować Biuletyn SAPG (ukazało się już 25 numerów), a który jest rozsyłany internetowo już do około 8000 absolwentów PG. Wg uzyskanych potwierdzeń jest on czytany przez adresatów na poziomie 40%. Jego głównym animatorem jest aktualny przewodniczący Stowarzyszenia kol. Krzysztof Dolny, a redakcją biuletynu zajmuje się Teresa Barczyńska, zatrudniona na zasadzie umowy - zlecenia w wymiarze ¼ etatu. Jest to nowa i obiecująca próba kontaktowania się Stowarzyszenia z absolwentami PG.

Powtarzając pytanie w tytule felietonu - Czy aktywna społeczność absolwentów jest potrzebna dla rozwoju PG? – mam nadzieję, że czytelnicy potwierdzą tezę autora na – TAK!

Wracając do treści dokumentu Strategii Politechniki Gdańskiej 2020-2030, proponuję, aby uzupełnić ją nowymi celami zapewniającymi aktywne budowanie społeczności absolwenckiej Politechniki Gdańskiej, w oparciu o platformę SAPG, w pełnej integracji z Uczelnią, z jej władzami, wydziałami, kadrą nauczycieli akademickich i aktualnymi studentami. Wyrażam nadzieję, że ten tekst zachęci do dyskusji , która doprowadzi zwiększenia aktywności absolwentów w budowaniu osiągnięć i autorytetu Politechniki Gdańskiej, jako przodującej Uczelni Badawczej w Polsce.

 

Post Scriptum:

Pracując nad niniejszym artykułem, konsultowałem się z kilkoma osobami wywodzącymi się ze społeczności absolwenckiej. Poniżej Post Scriptum członka SAPG, Jana Mioduskiego Prezesa Techno-Service S.A.- firmy z rodowodem Politechniki Gdańskiej, odnoszącej od lat niekwestionowane sukcesy na krajowym i zagranicznych rynkach - dopisany na moją prośbę:

Wg Sama Waltona, twórcy amerykańskiej sieci Walmart:”Jest tylko jeden szef: Klient. To on może zwolnić w firmie każdego - od prezesa, do szeregowego pracownika, po prostu wydając swoje pieniądze gdzie indziej.”

To Klient decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa. Swoimi zakupami i zgłaszanymi problemami, współpracą w kreowaniu rozwiązań, wpływa na rozwój i konkurencyjność oferty, a w konsekwencji na pozycję rynkową firmy. Menadżerowie, którzy o tym na co dzień pamiętają, budują światowe marki.

Zastanówmy się więc - kto jest Klientem Uczelni?

 

 Dane autora:

Jacek Jettmar

Tel. 601975540

Mail: jacek.krakus@neostrada.pl

Aktualności SAPG

Prof. Edmund Wittbrodt wybrany na przewodniczącego Komisji Nauk Kosmicznych PAN w Gd.

Prof. E. Wittbrodt

 

Walne Zebranie członków Komisji Nauk Kosmicznych Oddziału PAN w Gdańsku dn. 25.03.2021 r. jednomyślnie wybrało prof. dr. hab. inż. Edmunda Wittbrodta na przewodniczącego tej komisji na kadencję 2021–2025.

 

Prof. Wittbrodt specjalizuje się w: budowie i eksploatacji maszyn, mechanice teoretycznej i stosowanej, dynamice układów mechanicznych, metodach komputerowych w mechanice, metodzie elementów skończonych, automatyce i robotyce oraz biomechanice. Na Politechnice Gdańskiej prof. Edmund Wittbrodt jest obecnie profesorem w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym. Jest też pełnomocnikiem rektora ds. współpracy z ESA i POLSA. Z działalnością naukową i społeczną oraz zainteresowaniami prof. Wittbrodta można zapoznać się na stronie  https://pg.edu.pl/2eace51d8f_edmund.wittbrodt/wizytowka

 

Prof. Edmund Wittbrodt jest Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej, a w latach 1996 -2003 pełnił funkcję Przewodniczacego SAPG. Gratulujemy wyboru i życzymy wielu znaczacych osiagnięć ! 

 

Więcej informacji :https://wimio.pg.edu.pl/aktualnosci/2021-04/prof-edmund-wittbrodt-wybrany-na-przewodniczacego-komisji-nauk-kosmicznych-pan

 

Z życia Politechniki Gdańskiej

Trwają prace nad inteligentnym materiałem do czujników medycznych

Na zdjęciu prof. Jacek Ryl w laboratorium.

Na zdj. prof. Jacek Ryl. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

 

Zespół chemików i inżynierów materiałowych z Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego – dwóch z trzech uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Fahrenheita – pod kierownictwem prof. Jacka Ryla z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG pracuje nad stworzeniem inteligentnego materiału kompozytowego z wykorzystaniem diamentu do produkcji czujników elektrochemicznych na bazie druku 3D (FDM).

 

Naukowcy liczą, że w dalszej perspektywie umożliwi to m.in. drukowanie tanich, biodegradowalnych czujników do diagnostyki medycznej przez lekarzy czy nawet samych pacjentów, stwarzając nowe możliwości diagnostyczne chorób cywilizacyjnych. Materiał, który powstanie będzie jednocześnie posiadał cechy inteligentnego materiału 4D, a więc takiego, którego własności lub kształt będzie można modyfikować odpowiednio zmieniając warunki środowiskowe.Prof. Ryl uczestniczy też w projektach, w których badana jest możliwość detekcji związków enzymatycznych czy nici DNA, co może znaleźć zastosowanie w kryminalistyce czy diagnostyce chorób genetycznych.

 

Więcej informacji:https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-03/stworza-inteligentny-material-do-czujnikow-medycznych 

Zielone laboratorium i poczekalnia dla pasażerów na pętli tramwajowej w Oliwie

zdjęcie pętli tramwajowej w Oliwie z lotu ptaka

Fot. Łukasz Unterschuetz / Trojmiasto.pl

 

Pętla tramwajowa w Gdańsku Oliwie zmieni się wkrótce nie do poznania. Dzięki współpracy naukowców Politechniki Gdańskiej oraz Urzędu Miasta w Gdańsku stanie się ona bezpieczniejszym i bardziej atrakcyjnym wizualnie miejscem dla pasażerów korzystających z komunikacji publicznej podczas pandemii, a także przysłuży się badaniom nad przepływem ludzi i proekologicznym rozwiązaniom zagospodarowania przestrzeni publicznych w mieście.

 

Jednym z takich pomysłów jest utworzenie tzw. „zielonej poczekalni” na oddzielonym torami terenie położonym wewnątrz pętli w Oliwie, którego powierzchnia wynosi aż 3,5 tys. m kw. i nie była dotychczas odpowiednio zagospodarowana. W ramach międzynarodowego projektu badawczego SUGI FWE Nexus Crunch, który koordynuje Uniwersytet Portsmouth w Wielkiej Brytanii, a w którym biorą udział poszukujące ekologicznych rozwiązań miasta z całego świata (m.in. Eindhoven, Tajpej, Miami, Uppsala), naukowcy z PG i urzędnicy przygotowali koncepcję „zielonej poczekalni” na pętli w Oliwie. „Zielona poczekalnia” znajduje się obecnie w fazie projektowej, ale jej realizacja planowana jest już na czerwiec 2021 r. 

Dzięki realizacji projektu na terenie pętli w Oliwie, który kształtuje się również w oparciu o pomysły i pracę studentów Wydziału Architektury PG, poprawi się także bezpieczeństwo podróżnych.

 

Więcej informacji : https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-04/zielone-laboratorium-i-poczekalnia-dla-pasazerow-na-petli-tramwajowej-w-oliwie https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Zielona-poczekalnia-w-srodku-petli-w-Oliwie-n154764.html 

Jak udowodnić, że Twój pies nie jest człowiekiem? Zajęli się tym naukowcy z Gdańska

Albert

Na zdjęciu od lewej: dr inż. Joanna Wysocka (w czasie pisania Wydział Chemiczny PG, obecnie Instytut Biologii i Medycyny Molekularnej), dr Paweł Niedziałkowski (Wydział Chemii UG), prof. dr hab inż. Tadeusz Ossowski (Wydział Chemii UG), dr hab. inż. Paweł Ślepski (Wydział Chemiczny PG), mops Albert, dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. uczelni (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG), dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. uczelni (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG).

 

Albert jest psem (Canis familiaris), ale nie zdaje sobie z tego sprawy. Co więcej, uwielbia ludzkie jedzenie (i piwo), oglądanie filmów w internecie, spanie w łóżku, choć nie powinien robić tych wszystkich rzeczy.

 

Aby go o tym przekonać, interdyscyplinarny zespół naukowców z Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, czyli uczelni tworzących Związek Uczelni Fahrenheita, zaprojektował procedurę testową, która pozwala na szybkie wykrycie unikalnego dla ludzi genu DEFB1 w próbce śliny. Rozwiązanie może nie tylko wpłynąć na złe nawyki mopsa Alberta, ale i okazać się przydatne w diagnostyce medycznej lub kryminalistyce przy analizie próbek DNA niewiadomego pochodzenia.

 

 – W naszym rozwiązaniu wykorzystujemy elektrochemicznie biosensory składające się z elektrod diamentowych domieszkowanych borem – mówi dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. PG z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz opiekun Alberta.  

 

Więcej informacji: https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-04/jak-udowodnic-ze-twoj-pies-nie-jest-czlowiekiem-zajeli-sie-tym-naukowcy-z  

Absolwenci

Absolwent WETI Łukasz Osowski o aplikacji VIKA i jej wpływie na zdrowy tryb życia

Łukasz Osowski

Na zdjęciu: Łukasz Osowski. Fot. Dawid Linkowski/Politechnika Gdańska

 

Wraz z kolegami z roku stworzył najlepszy w swoim czasie syntezator mowy na świecie - Ivona. Obecnie pracuje nad aplikacją VIKA, która może zrewolucjonizować nawyki zdrowotne Polaków, a następnie ludzi na całym świecie. O drodze do sukcesu, ambicji, szczęściu i konsekwencjach podejmowanych decyzji z absolwentem Wydziału ETI PG Łukaszem Osowskim założycielem firmy Lab4Life http://www.lab4.life rozmawia Maciej Dzwonnik, rzecznik PG.

 

Fragment rozmowy :

Maciej Dzwonnik: Kilka tygodni temu znów było głośno zarówno o panu, jak i naukowcach z PG. Tym razem za sprawą aplikacji VIKA, która wspiera zdrowy tryb życia. Skąd pomysł na taki produkt?

Łukasz Osowski : Przede wszystkim w ostatnich latach sam doświadczyłem pewnych problemów zdrowotnych, które praktycznie unieruchomiły mnie na długie miesiące. Przebywając w domu i oczekując na wyzdrowienie dużo myślałem o tym, że nagła, niespodziewana utrata zdrowia i brak możliwości powrotu do pełnej sprawności to straszna wizja dla każdego człowieka. W moim przypadku chodziło o poważną kontuzję kolana, więc miałem świadomość, że wrócę do sprawności, ale co mają powiedzieć osoby doznające udaru, albo takie, które zachorowały na nieuleczalne choroby. Mając 30 czy 40 lat można nagle stracić wszystko, całą swoją dotychczasową codzienność, co jest dla człowieka dramatem zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Okazuje się jednak, że wielu schorzeń można uniknąć, lub przynajmniej odłożyć „na później” i cieszyć się zdrowiem dużo dłużej. 

W jaki sposób?

– Prowadząc zdrowszy tryb życia. Zacząłem rozmawiać o tym z fachowcami, m.in. z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Analizowaliśmy badania, które wskazywały, że nawet kilkanaście dodatkowych lat życia w zdrowiu zależy od stylu życia. Postanowiłem więc stworzyć narzędzie, które po pierwsze: przeanalizuje obecny tryb życia użytkownika i wyliczy, ile lat „w zdrowiu” mu zostało, a po drugie: pomóc mu zyskać dodatkowe, „zdrowe” lata.

 

Wywiad w ramach cyklu #LudziePG, dostępny jest na stronie https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-04/chcemy-dac-polakom-milion-dodatkowych-lat-zycia-w-zdrowiu-rozmowa-z-lukaszem

Cykl informacyjny o absolwentach Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Optical Nanolitography for the Progress of Computer Industry –  International Year of Light Blogundefined

Na zdjęciu od lewej: Aneta Stodólna i Anna Matuszyńska (archiwa prywatne)

 

Nowy cykl informacyjny #studiowalinaFTIMS, prezentuje sylwetki i osiagnięcia absolwentów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

 

Wydział może pochwalić się absolwentami pracującymi w firmach i laboratoriach o międzynarodowej renomie.

 

Dr inż. Aneta Stodólna wykonała pierwsze na świecie zdjęcie mikroskopowe chmury elektronowej atomu wodoru i prowadzi  przełomowe badania z zakresu fizyki atomu i cząsteczki. Dr Stodólna pracuje jako fizyk plazmowy w TNO – Holenderskiej Organizacji Badań Stosowanych. Kontynuuje badania nad plazmą, zarówno indukowaną nadfioletem, jak i pochodzącą z innych źródeł.

 

Dr inż. Anna Matuszyńska  – absolwentka kierunku Biomatematyka opracowuje matematyczne modele opisujące  metabolizm organizmów żywych. Swoją pracę  zawodową rozpoczęła w branży finansowej tworząc modele rozliczeniowe kosztów operacyjnych. Po powrocie na studia i do zainteresowań bio-medycznych obroniła pracę doktorską pt. „Modele matematyczne aklimacji świetlnej u roślin i zielonych alg”. Związana z Heinrich Heine University Düsseldorf (Niemcy), w chwili obecnej jest liderką projektu naukowego w którym zajmuje się przepływem metabolicznym w specjalistycznych komórkach roślinnych.

 

Szczegółowe informacje:

https://ftims.pg.edu.pl/-/co-mozna-robic-po-studiach-na-wftims-nowy-cykl-informacyjny?redirect=https%3A%2F%2Fftims.pg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_auth%3DfdHJlhG2%26p_p_id%3D101_INSTANCE_SdV5jNeVlAve%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1 

Współpraca

PG nawiązała współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku

Na zdjęciu od lewej: Prof. Piotr Lorens (PG), dr inż. arch. kraj. Dominika Gołębiewska (ASP), prof. Krzysztof Wilde (rektor PG), prof. ASP Krzysztof Polkowski (rektor ASP), dr inż. arch. Justyna Borucka (Wydz. Architektury PG), dr Rafał Setlak (ASP).

Na zdjęciu od lewej: Prof. Piotr Lorens (PG), dr inż. arch. kraj. Dominika Gołębiewska (ASP), prof. Krzysztof Wilde (rektor PG), prof. ASP Krzysztof Polkowski (rektor ASP), dr inż. arch. Justyna Borucka (Wydz. Architektury PG), dr Rafał Setlak (ASP)

 

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej oraz prof. ASP Krzysztof Polkowski, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, podpisali porozumienie o współpracy .

 

Obydwie uczelnie będą organizować międzynarodowe forum krajobrazowe "Transforming Cityscape with Art" (Przekształcanie miastobrazu poprzez sztukę). Wydarzenie będzie miało miejsce w w Gdańsku w dniach 13-17 października 2021. Porozumienie zobowiązuje obie uczelnie do bliskiej współpracy merytorycznej i promocyjnej przy organizacji Forum  oraz inicjatyw z nim związanych.

 

Więcej informacji na temat Forum można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia oraz https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-04/pg-nawiazala-wspolprace-z-akademia-sztuk-pieknych-w-gdansku 


Zielona waluta dla Gdańska - międzynarodowy projekt prośrodowiskowy

greencoin

 

Greencoin, to alternatywna waluta, która będzie swoistym wynagrodzeniem za postawę i działania pro środowiskowe mieszkańców Gdańska. Międzynarodowy projekt, realizowany pod kierownictwem mgr. inż. arch Kacpra Radziszewskiego z Wydziału Architektury, otrzymał właśnie 8.5 mln złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Celem badań jest opracowanie alternatywnej do systemu monetarnego waluty, nagradzającej i kształtującej prośrodowiskowe zachowania mieszkańców Gdańska. Założenia projektu są wielowymiarowe – ma przyczynić się do zmiany nawyków mieszkańców Gdańska jak i wywrzeć wpływ na zmniejszenie nierówności społecznych, poprzez nagradzanie użytkowników systemu bazując na ich zachowaniu oraz postawie, niezależnie od sytuacji ekonomicznej.

 

Projekt jest prowadzony w międzynarodowym konsorcjum w którego skład wchodzą: Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Marii Grzegorzewskiej oraz partnerzy Norwescy, Stavanger University i Oslo Metropolitan University.

 

Więcej informacji:  https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-04/zielona-waluta-dla-gdanska-miedzynarodowy-projekt-prosrodowiskowy 

Wydarzenia kulturalne, spotkania, wykłady

Bazuna 2021 - zgłoszenia utworów do konkursu

 

 Zdjęcia : https://www.bazuna.org.pl/bazuna-2018

 

Przegląd piosenki Bazuna w swym zamyśle powstał jako sceniczny obraz turystycznego szlaku, niosący z sobą ideę wspólnego śpiewania, przeniesionego z wędrownych plenerów i nocnych ognisk w światło sceny.

 

Nie ma w tej imprezie atrybutów “festiwalu o laury” o “wyścigowym” charakterze, brak punktowanych miejsc na podium. Liczne grono uczestników koncertów laureatów rozgraniczone jest obecną w werdykcie gradacją: nagrody główne – wyróżnienia. Charakter naszego konkursu, obecny w imprezie od lat, zauważany jest przez uczestników, traktowany jako zachęta do uczestnictwa, w miejsce rywalizacji – do wspólnego bycia ze sobą.

 

W dniach 2-4 lipca 2021 r. uczestników 49. Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Turystycznej BAZUNA będzie gościć piękna kaszubska miejscowość Sierakowice.

 

Zgłoszenia utworów do konkursu Przeglądu BAZUNA 2021 przyjmowane są do 5 czerwca 2021. Więcej informacji i szczegóły https://www.bazuna.org.pl/bazuna-2021

Całoroczna Bazuna zaprasza na spotkanie Maj-Miłość-Piosenka

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s960x960/171775019_176639780968509_8646718144027291644_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=340051&_nc_ohc=NqUiYU0DPYgAX_Hs-ux&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&tp=7&oh=0669d03ba1f56d476c4a1f18fe4c0a8e&oe=60ABBBE8

 

Maj to miesiąc, który zaprasza na wędrówki po zielonych lasach, polnych drogach, spacery po parkach. Maj jest również okazją, do zorganizowania kolejnego wydarzenia przyrodniczo-muzycznego.

 

Spotkanie, jak zwykle,  rozpocznie się częścią przyrodniczą.
Od godziny 10.00 w wydarzeniu zamieszczane będą posty z materiałami edukacyjnymi i fotorelacje z wiosennych wędrówek, a o godzinie 19.00 na profilu Przeglądu BAZUNA udostępniona zostanie playlistę z utworami nawiązującymi do tematu wydarzenia.

 

Po wydarzeniu całość nadal będzie dostępna na kanale YouTube CAŁOROCZNA BAZUNA, na playliście
WYDARZENIA: MAJ – MIŁOŚĆ - PIOSENKA https://www.youtube.com/channel/UC1TQ4QJTx_XV7HUbVZyFRXA

Komunikaty

Nagroda im. prof. Romualda Szczęsnego - konkurs dla absolwentów

Nagroda im. Prof. Romualda Szczęsnego to prestiżowa nagroda przyznawana od 2002 roku przez Prezydenta Miasta Gdyni najzdolniejszym absolwentom Politechniki Gdańskiej. Głównym celem Nagrody jest upamiętnienie przedwcześnie zmarłego gdynianina, profesora Politechniki Gdańskiej i byłego dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

 

Kapituła Nagrody im. prof. Romualda Szczęsnego po raz 20 wyróżni w tym roku najlepszą pracę dyplomową w zakresie nowoczesnych technologii wykonaną przez absolwenta Politechniki Gdańskiej. Nominacje do Nagrody i wyróżnień ustala Kapituły Nagrody, w skład której wchodzą profesorowie z wydziałów PG, które zgłosiły prace do konkursu oraz przedstawiciel Prezydenta Gdyni – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia. Na podstawie nominacji Kapituły Nagrodę i wyróżnienia przyznaje ostatecznie Prezydent Gdyni.

 

Nagroda główna w Konkursie wynosi 10 000 zł. Oprócz nagrody głównej Prezydent może przyznać trzy wyróżnienia o wartości 3 000 zł każde.

 

Szczegóły dotyczące sposobu zgłaszania prac znajdują się na stronie: eia.pg.edu.pl/nagroda-prof-szczesnego 

Zapraszamy na konferencję YES! Gdańsk 2021 - Young Electric Summit

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „POLITECHNIKA GDAŃSKA ELECTRIC OHISAZSM ppindpz YOUNG SUMMIT co się chcielibyście baliście wiedzieć o energetyce, nergetyce, ale 07.05.2021 ZOOM SK SEP PG”

Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich Politechniki Gdańskiej organizuje 7 maja 2021 konferencję Young Electric Summit. 

 

Podczas wydarzenia odbędą się prelekcje wykładowców akademickich i specjalistów z branży elektro-energetycznej, których wskazówki mogą okazać się niezbędne dla młodych inżynierów na przyszłej drodze zawodowej. Będzie to także sposobność do nawiazania kontaktów z doświadczonymi ekspertami z sektora energetycznego. Osoby wiążące przyszłość z sektorem energetyki będą miały więc szansę na ukierunkowanie swojej ścieżki kariery. Na uczestników czekają również różnorodne quizy z nagrodami. Organizatorzy planują także szkolenia techniczne, pozwalające na zdobycie nowych umiejętności i poszerzenie wiedzy z zakresu elektrotechniki i energetyki.

 

Informacje i szczegóły dotyczące wydarzenia: https://www.facebook.com/pg/YESgdansk/events/?ref=page_internal