GUMed, PG i UG łączą siły. Powstał Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2020-12-09

GUMed, PG i UG łączą siły. Powstał Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita

Na zdjęciu 3 uczelnie: od lewej GUMed, PG i UG
To jedno z najważniejszych wydarzeń w akademickiej historii Gdańska, otwierające również drogę do przyszłej federalizacji najsilniejszych uczelni regionu. Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita i zamierzają wspólnymi siłami budować pozycję Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą.

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita został powołany na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Senaty uczelni podjęły stosowne uchwały oraz zaakceptowały treść statutu Związku, a jego powołanie zatwierdziło Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Najważniejszym zadaniem Związku będzie jak najlepsze wykorzystanie zasobów i możliwości wszystkich trzech uczelni, które poprzez wspólne działania mogłyby w przyszłości utworzyć jeden ośrodek akademicki. Znalazłby się on w czołowej trójce największych w kraju (obok Warszawy i Krakowa), co z kolei przełożyłoby się na lepszą rozpoznawalność akademickiego Gdańska w Polsce i za granicą, a także większe możliwości rozwoju oraz pozyskiwania środków finansowych.

Najsilniejsze gdańskie szkoły wyższe zamierzają powierzyć Związkowi opracowanie założeń i możliwych scenariuszy tzw. federalizacji uczelni oraz ich dalszej integracji. Związek zajmie się również m.in. wdrażeniem wspólnych projektów badawczych o zasięgu międzynarodowym, koordynacją wspólnych badań i prac rozwojowych, czy powoływaniem nowych, międzyuczelnianych inicjatyw (m.in. w zakresie procesu kształcenia). Związek ma także wzmocnić działalność wydawniczą PG, UG i GUMed.

Jednym ze strategicznych zadań Związku będzie także prowadzenie wspólnej polityki promocyjnej i rankingowej, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, a także wyrażanie opinii i reprezentowanie wspólnych interesów wobec administracji państwowej i samorządowej oraz inicjatyw ustawodawczych.

Pogłębienie współpracy pomiędzy uczelniami

GUMed, PG i UG współpracują ze sobą od wielu lat w obszarach: naukowym, kształcenia i organizacyjnym. Od 2005 r. uczelnie zrealizowały wspólnie ponad 30 projektów naukowych i badawczo-rozwojowych na łączną kwotę blisko 270 mln zł.

Prowadzą ponadto kilka międzyuczelnianych kierunków studiów, które pozwalają studentom czerpać wiedzę od ekspertów z różnych dziedzin (m.in. Inżynieria mechaniczno-medyczna na PG i GUMed, Technologie kosmiczne i satelitarne na PG i UG czy Biotechnologia, Fizyka medyczna i Logopedia na GUMed i UG). Co więcej, GUMed i UG prowadzą Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii. Dzięki powołaniu Związku Uczelni możliwe będzie pogłębienie tej współpracy i utworzenie w Gdańsku jednego z najsilniejszych ośrodków akademickich w Polsce.

Organem nadzorującym pracę Związku będzie Zgromadzenie, w skład którego wchodzą Rektorzy oraz Przewodniczący Rad Uczelni. Pierwszym przewodniczącym, jednocześnie reprezentującym Związek, będzie do 2022 r. prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, a w kolejnych kadencjach rektorzy GUMed i UG. Z kolei zarządzanie Związkiem Uczelni należeć będzie do Dyrektora Związku - podczas posiedzenia Zgromadzenia Związku 10 grudnia 2020 r. funkcję tę powierzono prof. Adrianie Zaleskiej-Medynskiej z Uniwersytetu Gdańskiego. Zastępcą dyrektora została natomiast Katarzyna Zygmunt z Politechniki Gdańskiej.

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita będzie miał swoją siedzibę w budynku Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej przy al. Zwycięstwa 27.

Rektorzy GUMed, PG i UG o powołaniu Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita:

Prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed

Prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: – Gdański Uniwersytet Medyczny jest uczelnią gwarantującą kształcenie na najwyższym poziomie, a także ważnym ośrodkiem badawczym o rozpoznawalnej międzynarodowo działalności naukowej. Jedną z wiodących polskich uczelni, wyróżnioną prestiżowych statusem uczelni badawczej. Powołując Związek Uczelni z największymi ośrodkami akademickimi Pomorza, czynimy kolejny, niezmiernie ważny krok na drodze do zacieśnienia wieloletniej, pomyślnej współpracy PG, UG i GUMed. Z powodzeniem od wielu lat prowadzimy szereg cennych inicjatyw o charakterze naukowym, badawczym, dydaktycznym i rozwojowym. Jestem przekonany, że wykorzystując intensywniej i efektywniej wzajemny potencjał, wkrótce z sukcesem będziemy mogli konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej: – Naszą najważniejszą, wspólną misją jest budowanie w Gdańsku silnego ośrodka akademickiego. Dzięki włączeniu naszych uczelni do ministerialnego programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” oraz otrzymaniu przez GUMed i PG statusu uczelni badawczych mamy teraz więcej możliwości do dynamicznego rozwoju. Chcemy budować nową jakość w polskiej nauce, wzmacniać relacje z przemysłem i biznesem, a także sprawić, by najzdolniejsi maturzyści i młodzi naukowcy wybierali Gdańsk jako odpowiednie miejsce do studiowania i budowania kariery zawodowej. Jako Przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego jestem przekonany, że Związek umocni nasze partnerstwo i otworzy nowe pola współpracy, która w przyszłości mogłaby się rozszerzyć na kolejne pomorskie uczelnie.

Prof. Piotr Stepnowski, rektor UG

Prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego: – To najlepszy moment do podjęcia działań integrujących nasze szkoły wyższe. Po pierwsze uczelnie gdańskie znakomicie wypadły w konkursach strategicznych tak w kraju, jak i w Unii Europejskiej. Wszystkie trzy znalazły się w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Międzynarodowy panel ekspertów tego programu wyraził oczekiwanie, że to właśnie Gdańsk będzie przykładem budowy zintegrowanego ośrodka akademickiego. Po drugie jesteśmy niekwestionowanymi liderami programu Międzynarodowych Agend Badawczych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W końcu – program Uniwersytetów Europejskich UE i wygrana Uniwersytetu Gdańskiego w pierwszym konkursie, jako jednej z zaledwie czterech, zakwalifikowanych polskich uczelni. Uważam więc, że w możemy konkurować z tradycyjnymi polskimi ośrodkami akademickimi w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu.

Prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita

Prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita: – To ogromne wyróżnienie i zobowiązanie wobec trzech największych uczelni trójmiejskich. Swoją wiedzę i umiejętności wykorzystam pracując na rzecz ich integracji, a zacieśnianie współpracy pomiędzy uczelniami, między innymi w zakresie systemów zarządzania oraz prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, powinno zbliżyć uczelnie do siebie na tyle, aby te procesy były postrzegane przez społeczność akademicką jako procesy korzystne zarówno organizacyjnie, jak i finansowo, a w dalszej perspektywie prowadzące do podniesienia prestiżu uczelni na forum międzynarodowym. Moim pierwszym wyzwaniem będzie na pewno sprawna realizacja prac związanych z oceną potencjału konsolidacyjnego uczelni, a w następnej kolejności koordynacja prac prowadzących do opracowania rozwiązań umożliwiających konsolidację uczelni.

3293 wyświetleń