O nas | Politechnika Gdańska

Treść strony

O nas

1. W ramach realizacji analiz strategicznych monitorujemy realizację strategii i możliwości rozwoju Uczelni, w tym przygotowujemy zestawienia i analizy zleconych przez władze Uczelni i wydziałów.

2. Koordynujemy działania związane z udziałem Politechniki Gdańskiej w rankingach i projakościowych konkursach krajowych i międzynarodowych, w tym:

 • śledzenie zmian w metodologiach oraz analiza wyników celem uzyskiwania coraz lepszych wyników;
 • promowanie uzyskiwanych wyników.

3. Opracowujemy wnioski i rekomendacje dla władz Uczelni oraz usprawniamy zlecone przez władze Uczelni procesy. Wspieramy władze Uczelni w zakresie planowania, koordynowania i usprawniania procesów strategicznych.

4. W ramach realizacji zadań z obszaru jakości kształcenia:

 • uczestniczymy w pracach oraz organizujemy administracyjnie pracę Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej
 • opracowujemy projekty dokumentacji dotyczącej kształtowania polityki, zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, w tym ogólnouczelnianych procedur i aktów prawnych związanych z jakością kształcenia na Politechnice Gdańskiej;
 • opracowujemy i doskonalimy narzędzia wpierające i monitorujące Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej;
 • monitorujemy doświadczenia krajowe i zagraniczne w zakresie jakości kształcenia.

5. Wspieramy wydziały oraz Uczelnię w uzyskiwaniu akredytacji krajowych (w tym PKA, KAUT) i międzynarodowych związanych z jakością kształcenia; udzielmy również wsparcia w opracowywaniu raportów samooceny oraz bierzemy czynny udział w ocenach akredytacyjnych.

Wspieramy władze Uczelni w przygotowywaniu raportów w związku z ocenami instytucjonalnymi (krajowymi i zagranicznymi). Wspomagamy laboratoria badawcze i/lub inne jednostki Politechniki Gdańskiej w uzyskiwaniu i utrzymywaniu akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji i/lub certyfikacji. Opracowujemy dokumenty stanowiące podstawę tych procesów oraz bierzemy udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych.

6. W ramach realizacji zadań z obszaru Katalogu ECTS:

 • uczestniczymy w pracach oraz obsłudze administracyjnej Zespołu ds. Katalogu ECTS;
 • współpracujemy z Zespołem ds. programów studiów na PG w zakresie monitorowania aktualności i poprawności publikowanych informacji o programach studiów w katalogu ECTS;
 • współpracujemy z CUI celem wdrażania udoskonaleń w katalogu ECTS i aplikacji „Programy Kształcenia” oraz innych systemach informatycznych PG powiązanych z jakością kształcenia. 

7. Prowadzimy działania związane z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR) i Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU), w tym:

 • prowadzimy rejestry inicjatyw związanych z CZR i SOU;
 • przygotowujemy roczne raporty dotyczące CZR i SOU;
 • inicjujemy działania z zakresu CZR i SOU w tym prowadzenie warsztatów generowania pomysłów;
 • promujemy działalność Politechniki Gdańskiej z zakresu CZR i SOU.

Prowadzimy i aktualizujemy strony internetowe dotyczące: pracy centrum, jakości kształcenia, katalogu ECTS, Zrównoważonego Rozwoju.

Centrum Analiz Strategicznych podlega zwierzchnictwu prorektora ds. organizacji i rozwoju.