Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia dla potrzeb dynamicznego rozwoju gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy jest jednym z głównych elementów misji Politechniki Gdańskiej. Jednym z ważniejszych narzędzi wspomagających naszą uczelnię w realizacji tak sformułowanej misji jest Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (USZiDJK), który współtworzą przedstawiciele Władz Uczelni, wydziałów, centrów dydaktycznych i jednostek administracji uczelnianej, jak również nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci i przedstawiciele środowiska gospodarczego. Szczegółowe cele działania USZiDJK zostały sformułowane w  Uchwale Senatu Politechniki Gdańskiej (nr 57/2017/XXIV z 15 marca 2017 r.) i koncentrują się głównie na budowaniu kultury jakości, zapewnieniu spójności kształcenia i prowadzonych badań naukowych, doskonaleniu jakości kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej oraz podnoszeniu atrakcyjności i konkurencyjności Politechniki Gdańskiej.

Tak sformułowane cele wynikają z oczekiwań interesariuszy wewnętrznych: studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, pracowników inżynieryjnych i administracji oraz interesariuszy zewnętrznych: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Polskiej Komisji Akredytacyjnej, pracodawców oraz władz regionalnych. Oczekiwania interesariuszy charakteryzuje duża różnorodność, a realizacja celów sformułowanych na tej podstawie stanowi dla uczelni konieczność poszukiwania kompromisu. Nauczyciele akademiccy oczekują, że ich praca dydaktyczna będzie silnie powiązana z przedmiotem prowadzonych badań naukowych oraz nie będzie nadmiernym obciążeniem utrudniającym rozwój kariery naukowej, natomiast studenci, że realizowany na studiach program kształcenia będzie ukierunkowany na zdobywanie specjalistycznych umiejętności praktycznych (inżynierskich, projektowych, obsługi programów komputerowych, itp.), niezbędnych do znalezienia dobrze płatnej pracy. Duże zróżnicowanie w zakresie wymagań, co do sposobu kształcenia studentów można odnaleźć w grupie pracodawców. O ile małe i średnie przedsiębiorstwa formułują oczekiwania spójne z oczekiwaniami studentów o tyle duże przedsiębiorstwa w większym stopniu kładą nacisk na umiejętności „miękkie”, tzn. dobrą znajomość języków obcych, umiejętność pracy w zespole oraz lojalność względem pracodawcy.

USZiDJK na Politechnice Gdańskiej oddziałuje na organizację życia akademickiego studentów, doktorantów i nauczycieli oraz administrację głównie poprzez monitorowanie wszystkich elementów procesu kształcenia, począwszy od aktualności i jakości publikowania informacji nt. programów kształcenia, poprzez zgodność realizowanych programów kształcenia z wytycznymi MNiSW i instytucji akredytacyjnych, po zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych i komunikowania się między sobą uczestników procesu kształcenia. Zaobserwowane niedociągnięcia lub możliwości podniesienia jakości kształcenia są zgłaszanie odpowiednim uczestnikom procesu kształcenia lub opracowywane są procedury ułatwiające systemowe dostosowanie tego procesu do nowych regulacji prawnych wprowadzanych przez MNiSW.

Komunikacja między osobami oddziaływującymi na USZJiDJK odbywa się najczęściej przez członków Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej (UKZJK) lub przez Dział Zarządzania Jakością (DZJ). Szczególnie istotnym elementem tej komunikacji jest  Procedura nr 2 z 23 stycznia 2013 r. „Zgłaszanie potrzeby wprowadzenia zmiany”, która od roku akademickiego 2016/17 może być wykorzystywana przez użytkowników w formie elektronicznego zgłoszenia.

Funkcjonujący na Politechnice Gdańskiej USZiDJK działa na rzecz systematycznego podnoszenia jakości na uczelni oraz spełnienia standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej. Wysoka jakość kształcenia jest obecnie jednym z podstawowych czynników przyciągających najlepszych kandydatów na studia, a tylko pozyskiwanie najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych umożliwia utrzymywanie wysokiego poziomu kształcenia oraz zwiększa szansę absolwentów uczelni na znalezienie satysfakcjonującej intelektualnie i finansowo pracy.

Jacek Kropiwnicki
Przewodniczący UKZJK

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2022 r.