___

 

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych to zalecenie Komisji Europejskiej nr 2005/251/EC, wydane w 2005 r., które zobowiązuje instytucje naukowo-badawcze do tworzenia przyjaznych warunków pracy i rozwoju kariery naukowej oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych. Jest adresowane do naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania, działających w sektorze publicznym i prywatnym.

  • Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Dotyczą one warunków pracy, rozwoju kariery naukowej, mobilności naukowców oraz opieki naukowej dla młodych naukowców.
     
  • Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. To zasada przejrzystego informowania o procedurach konkursowych, zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery, zasada niedyskryminacji m.in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, język.

W kwietniu 2015 r. MNiSW, mając na uwadze potrzebę tworzenia atrakcyjnego dla naukowców środowiska pracy, a także przestrzegania norm etycznych zarówno w relacjach zawodowych, jak i w prowadzeniu badań naukowych, rozpoczęło działania upowszechniania obu dokumentów. W piśmie nr DSW.60021.2015.4 z 9 kwietnia 2015 r., ówczesna Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska, zachęcała uczelnie i inne krajowe jednostki naukowe do podjęcia starań o uzyskanie zgody KE na posługiwanie się logiem Human Resources Excellence in Research. 

Prawo do posługiwania się Logo HR Excellence in Research nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Logo HR Excellence in Research jest znakiem jakości w zakresie stosowania najwyższych standardów w badaniach naukowych i zatrudnianiu kadry naukowej. Przyznawanie prawa do posługiwania się logiem jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE.

Możliwość posługiwania się Logo HR Excellence in Research otrzymało klikadziesiąt polskich jednostek naukowych. Wykaz instytucji, którym zostało przyznane logo znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.


Politechnika Gdańska dołączyła do grona wyróżnionych jednostek w dniu 18 lipca 2017 r.

2 lata później, 21 listopada 2019 r. Komisja Europejska przekazała decyzję
o utrzymaniu wyróżnienia HR dla PG na następne 3 lata.


Więcej informacji: