Informacje dla autorów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Informacje dla autorów

Treść

Zasady publikacji w „Piśmie PG”

 1. Redakcja „Pisma PG” przyjmuje teksty odnoszące się do bieżących wydarzeń na Politechnice Gdańskiej, badań naukowych, życia studenckiego, historii uczelni, a także inne teksty, które mogą być przedmiotem zainteresowania czytelników.
 2. Propozycje tekstów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres pismopg@pg.edu.pl.
 3. Termin przesyłania tekstów do następnego numeru podany jest w stopce redakcyjnej aktualnego numeru.
 4. Przesłanie tekstu jest równoznaczne z oświadczeniem przez autora, że:
  – przesłany tekst jest wynikiem jego twórczości,
  – przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych do tekstu,
  – opublikowanie tekstu w „Piśmie PG” nie narusza praw osób trzecich,
  – wyraża zgodę na opublikowanie tekstu w „Piśmie PG,”
  – tekst nie był dotychczas publikowany,
  – zapoznał się z niniejszymi zasadami i je akceptuje.
 5. Redakcja Pisma PG zastrzega sobie prawo do niepublikowania przesłanych materiałów bez podania przyczyny, w tym w szczególności materiałów niezamówionych. Redakcja „Pisma PG” zastrzega sobie prawo do dokonywania w nadesłanych tekstach skrótów, zmian tytułów, poprawek stylistyczno-językowych i innych przeróbek o charakterze technicznym.
 6. Jeżeli autor wykorzystuje w swoim tekście materiały, do których prawa przysługują osobom trzecim (np. fotografie czy grafiki), bądź zamieszcza wizerunek osób, powinien sam uzyskać stosowne zgody tychże osób. Autor odpowiada za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, bądź prawa do ochrony wizerunku.
 7. Publikacja w „Piśmie PG” następuje nieodpłatnie. Autorowi nie przysługuje z tytułu publikacji jego tekstu jakiekolwiek wynagrodzenie.
 8. Przesłanie tekstu jest równoznaczne z przetwarzaniem danych osobowych autora w celach związanych z jego publikacją, jak również z zapoznaniem się autora z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie https://pg.edu.pl/iod/kl.inf-pismoPG.
 9. Preferowane są teksty o objętości nieprzekraczającej 12 000 znaków ze spacjami (do 4 stron druku). Teksty o większej objętości dzielone są na części i drukowane w kolejnych wydaniach.
 10. Nadesłany tekst powinien zawierać następujące elementy:
  – tytuł (i ew. śródtytuły – w przypadku tekstów o objętości większej niż 3 tys. znaków),
  – imię i nazwisko autora (autorów) wraz z afiliacją, adresem e-mailowym i telefonem kontaktowym głównego autora,
  – opcjonalnie bibliografię uporządkowaną w kolejności cytowania (do 10 poz.).
 11. Tekst należy nadsyłać w pliku o formacie doc lub docx.
 12. W nadesłanym tekście nie należy używać przypisów.
 13. Elementy graficzne należy przesyłać w osobnych plikach (w formacie jpg, jpeg, png, gif) o rozdzielczości przynajmniej 300 dpi.
 14. Tabele, rysunki, fotografie, schematy itp. powinny być kolejno ponumerowane i zawierać tytuły.