Informacje dla autorów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Informacje dla autorów

Zasady publikacji w „Piśmie PG”

 1. Redakcja „Pisma PG” przyjmuje teksty, fotografie, rysunki, tabele i inne elementy ilustracyjne (dalej „Materiały”) przeznaczone do publikacji w wydaniach elektronicznych i papierowych „Pisma PG”, którego wydawcą jest Politechnika Gdańska. Dane wydawnictwa oraz osoby kontaktowe zamieszczone są na stronie https://pg.edu.pl/pismo w zakładce „Kontakt” oraz w stopce redakcyjnej.
 2. Redakcja „Pisma PG” przyjmuje Materiały odnoszące się do bieżących wydarzeń na Politechnice Gdańskiej, badań naukowych, życia studenckiego, historii uczelni, a także inne Materiały, które mogą być przedmiotem zainteresowania czytelników.
 3. Propozycje Materiałów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres pismopg@pg.edu.pl wraz z podaniem następujących danych:
  – imię i nazwisko autora (współautorów) Materiałów, z afiliacją i adresem e-mailowym,
  – autor/źródło/źródło narzędzi AI wszystkich elementów zawartych w Materiałach, jeżeli jest nim podmiot inny niż autor Materiałów, w tym jeżeli są wytworem sztucznej inteligencji (AI).
 4. Redakcja „Pisma PG” decyduje o czasie publikacji Materiałów z zastrzeżeniem, że termin przesyłania Materiałów do następnego numeru podany jest w stopce redakcyjnej aktualnego numeru.
 5. Przesłanie Materiałów jest równoznaczne z oświadczeniem przez autora, że:
  – przesłane Materiały są wynikiem jego twórczości,
  – przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych do Materiałów,
  – Materiały są wolne od wad prawnych i ich opublikowanie w „Piśmie PG” nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich,
  – wyraża zgodę na opublikowanie Materiałów w „Piśmie PG” zgodnie z niniejszymi Zasadami,
  – zapoznał się z niniejszymi Zasadami i w całości je akceptuje.
 6. Przesłanie Materiałów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez autora na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z ich publikacją oraz jest potwierdzeniem zapoznania się autora z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie https://pg.edu.pl/iod/kl.inf-pismoPG.
 7. Jeżeli autor wykorzystuje w Materiałach utwory, do których prawa przysługują osobom trzecim (np. fotografie, grafiki, tabele), bądź zamieszcza wizerunek osób, powinien sam uzyskać stosowne zgody tychże osób.
 8. Autor odpowiada za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskiego, dóbr osobistych, prawa do ochrony wizerunku oraz praw dotyczących wykorzystania prawnie chronionych elementów w Materiałach. W razie skierowania przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniami, o których mowa w zdaniu poprzednim, autor zwolni Politechnikę Gdańską ze wszelkich roszczeń kierowanych przez te osoby.
 9. Redakcja „Pisma PG” zastrzega sobie prawo do niepublikowania przesłanych materiałów bez podania przyczyny, w tym w szczególności materiałów niezamówionych. Autorowi nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia, w tym nie przysługuje roszczenie o publikację Materiałów.
 10. Publikacja Materiałów w „Piśmie PG” następuje nieodpłatnie. Autorowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tego tytułu. Politechnika Gdańska nie jest zobowiązana do zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu wykonywania zależnych praw autorskich ani za korzystanie na polach eksploatacji w zakresie wynikającym z niniejszych Zasad.
 11. Przesłane Materiały powinny spełniać następujące wymagania edytorskie:
  – tekst o objętości nieprzekraczającej 12 000 znaków ze spacjami (do 4 stron); teksty o większej objętości dzielone są na części i publikowane w kolejnych wydaniach,
  –  tekst powinien zawierać tytuł (i ew. śródtytuły – w przypadku tekstów o objętości większej niż 3 tys. znaków ze spacjami) oraz wprowadzenie (lead) o objętości nieprzekraczającej 400 znaków ze spacjami,
  – tekst należy nadsyłać w pliku o formacie doc lub docx,
  – w tekście nie należy używać przypisów,
  – elementy ilustracyjne należy przesyłać w osobnych plikach (w formacie jpg, jpeg, png, pdf) o rozdzielczości przynajmniej 200 dpi; wykresy dodatkowo w formie edytowalnej,
  – elementy ilustracyjne powinny być kolejno ponumerowane i zawierać tytuły,
  – do tekstu można dołączyć bibliografię uporządkowaną w kolejności cytowania (do 10 poz.).
 12. Redakcja „Pisma PG” ma nieograniczone co do czasu i terytorium prawo wielokrotnie publikować Materiały w „Piśmie PG”, w tym w jego wydaniach specjalnych (np. wydaniach okazjonalnych, zbiorczych cyklach) i korzystać z nich na następujących polach eksploatacji:
  – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie bez żadnych ograniczeń ilościowych, wszelką znaną w chwili przesłania Materiałów techniką (systemie, rodzaju zapisu), w tym drukarską, reprograficzną, magnetyczną, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do danej formy zapisu, także w sieci informatycznej i multimedialnej (w tym Internet),
  –  w zakresie obrotu egzemplarzami, na których Materiały utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, w każdej formie lub technice, w tym poprzez sieć informatyczną i multimedialną (w tym Internet), w tym także wydawanie w wydawnictwach drukowanych i multimedialnych (np. materiały prasowe, materiały promocyjne, materiały informacyjne, materiały edukacyjne), bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy,
  –  w zakresie rozpowszechniania Materiałów w sposób inny niż określony w pkt 12.2. – wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym w sieci Internet, Intranet i w innych sieciach komputerowych, za pomocą sieci multimedialnej i teleinformatycznej, w nawigacji po stronach internetowych,
  – dokonywanie w Materiałach skrótów, zmian tytułów, poprawek stylistyczno-językowych i innych zmian o charakterze redakcyjnym, korektorskim,
  –  tworzenie wszelkich opracowań Materiałów, w tym adaptacji, przeróbek, tłumaczenia, kadrowania, przemontowania, fragmentaryzacji, zmian formatu, oraz rozpowszechnianie i korzystanie z tych opracowań na polach eksploatacji wymienionych powyżej.
 13. Materiały opublikowane w „Piśmie PG” są chronione prawem autorskim.