Gdańsk Tech Core Research Facilities | Politechnika Gdańska

Treść strony

Gdańsk Tech Core Research Facilities

Program Wspierający

Program Gdańsk Tech Core Research Facilities  stanowi element wspierania realizacji zadań programu IDUB ze środków własnych Uczelni w zakresie efektywnego wykorzystania posiadanej kluczowej infrastruktury badawczej w ramach Działania V.6. Usprawnienie systemu zarządzania infrastrukturą badawczą. Celem Programu jest stworzenie infrastruktury badawczej, zwłaszcza w priorytetowych obszarach badawczych (POB), posiadającej wdrożony sprawny system zarządzania, w której prowadzone będą badania naukowe i aplikacyjne na najwyższym poziomie światowym.

Budżet oraz warunki finansowania projektu  

Dofinansowanie w ramach Programu realizowane jest ze środków własnych Uczelni.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy.

W skład kosztów bezpośrednich projektu mogą wchodzić:

1) koszty zakupu aparatury dla uzyskania funkcjonalnej kompletności infrastruktury badawczej;

2) koszty niezbędnych modernizacji i adaptacji pomieszczeń.

Maksymalne dofinansowanie kosztów bezpośrednich projektu wynosi 50% kosztów wymienionych w przy czym koszty niezbędne do modernizacji i adaptacji pomieszczeń nie mogą przekroczyć 50% całości dofinansowania.

Jak aplikować?

  • Nabór wniosków do programu został zamknięty. 
  • Wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adres granty@pg.edu.pl, oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzną do Biura IDUB.