I Konferencja zespołów IDUB - Gdańsk, 27-28 października 2022r

Podczas I konferencji, na której spotkały się zespoły koordynujące wdrożenia programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (27-28 października) omawiano m.in.: wewnętrzne regulacje uczelni dot. dofinansowania IDUB, działań realizujących wskaźniki oraz przygotowanie do oceny środo kresowej IDUB w 2023 r.

Przedstawiciele biura IDUB z Politechniki Gdańskiej zaprezentowali kluczowe rozwiązania stosowane na PG oraz nowo powstały moduł „Granty”, który jest nowoczesnym narzędziem używanym do składania wniosków grantowych. Przedstawiono również zakres działań naukowych centrów badawczych oraz centrów badawczo-wdrożeniowych uczelni.. Na spotkaniu poruszono także newralgiczne dla wszystkich uczestników tematy dotyczące realizacji inicjatywy w poszczególnych jednostkach. Do nadrzędnych spraw należały dobre praktyki oraz wdrażane i planowane rozwiązania dla zagadnień wskazanych w panelach konferencyjnych. Przedstawiciele uczelni podzielili się także swoimi metodami i pomysłami na pojawiające się wyzwania, a także zaprezentowali flagowe działania poszczególnych obiektów włącznie ze spec programami m.in. poświęconymi pomocy Ukrainie. Uczestnicy opisali podejście poszczególnych uczelni do tworzenia związków/federacji międzyuczelnianych.

II Konferencja zespołów IDUB - Warszawa, 11-12 maja 2023r

II konferencja zespołów wdrażających Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” poświęcona była ewaluacji śródokresowej Programu. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Departamentu Nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI-PIB), którzy przedstawili prezentacje dotyczące przygotowania raportu śródokresowego oraz planowanego przebiegu ewaluacji. Udzielili też odpowiedzi na pytania, zarówno merytoryczne jak i techniczne, związane ze sprawozdawczością Programu IDUB. Uczestnicy przeanalizowali spostrzeżenia z realizacji Programu w poszczególnych uczelniach, podzielili się wnioskami i dobrymi praktykami. Na koniec omówione zostały wyzwania na kolejne lata, wdrażania Programu IDUB.