W ramach projektu "Zdolni z Pomorza - Politechnika Gdańska" oferowane są jego uczestnikom cztery różne formy wsparcia.

Spotkania akademickie dają uczniom uzdolnionym możliwość kontaktu ze środowiskiem uczelni oraz najnowszymi trendami w rozwoju nauki. Pojedyncze spotkanie akademickie składa się z wykładu, warsztatów oraz innych zajęć o charakterze praktycznym.

Warsztaty tematyczne to praktyczne interdyscyplinarne warsztaty projektowe dla grupy uczniów szczególnie uzdolnionych, obejmujące cały cykl życia projektu naukowego. 

Kółka olimpijskie prowadzone w ramach zajęć pozalekcyjnych akademickich umożliwiają zainteresowanym uczniom przygotowanie się do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w tym również na poziomie międzynarodowym.

Kursy e-learningowe pozwalają na kształcenie kompetencji na odległość, niezależnie od miejsca zamieszkania. Mogą one stanowić również przygotowanie do form wsparcia realizowanych bezpośrednio.

Opieka mentorska realizowana jest w formie pracy indywidualnej ucznia wybitnego z opiekunem - mentorem. Realizacja współpracy odbywa się na podstawie indywidualnego programu rozwoju ucznia opracowywanego przez mentora we współpracy z uczniem.