Horyzont 2020 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Horyzont 2020

logo projektu BE OPEN
European forum and oBsErvatory for OPEN science in transport

BE OPEN to 30 miesięczny projekt finansowany w ramach unijnego programu w zakresie badań naukowych oraz innowacji Horyzont 2020. Głównym celem projektu jest promowanie otwartej nauki oraz wspieranie regulacji i standardów dotyczących Open Science w badaniach nad transportem. Otwarty dostęp do publikacji zostanie zapewniony dzięki rozwiązaniom systemowym European Open Science Cloud, które będą kluczowym czynnikiem w udostępnianiu i ponownym wykorzystywaniu danych badawczych przez naukowców prowadzących badania w dziedzinie transportu.

Politechnika Gdańska występuje w projekcie BE OPEN jako Third Party we współpracy z WEGEMT - a European Association of Universities in Marine Technology a do zadań, jakie ma do zrealizowania, należy zebranie tzw. Key Actors, wskazanie potrzeb i obiekcji interesariuszy oraz przygotowanie wytycznych i mapy drogowej promocji Open Science w badaniach w dziedzinie transportu. Kierownikiem projektu na uczelni jest Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, dr Anna Wałek.

Założenia projektu:
  • określenie i wdrożenie mechanizmów mających na celu zapewnienie wolnego dostępu do publikacji naukowych i rezultatów badań, umożliwienie przeszukiwania danych i zagwarantowanie interoperacyjności, zgodnie z zasadą FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)
  • wypracowanie wspólnego zrozumienia podstawowych zasad i praktyk Otwartej Nauki a także określenie potrzeb, korzyści oraz środków do dalszego ich rozwoju i wdrażania w badaniach nad transportem
  • stworzenie bazy wiedzy na temat metod i sposobów wdrażania Otwartej Nauki w badaniach nad transportem oraz jej integracja z istniejącymi infrastrukturami informatycznymi takimi jak EOSC (European Open Science Cloud)
  • ustanowienie TOPOS (the Transport Observatory / fOrum for Promoting Open Science) - międzynarodowego forum wymiany doświadczeń, pomysłów i praktyk w zakresie operacjonalizacji zasad Otwartej Nauki w badaniach nad transportem
  • współpraca z międzynarodowymi partnerami w celu wymiany doświadczeń i upowszechniania Otwartej Nauki w badaniach nad transportem
Uzyskane rezultaty:
  • wypracowanie mechanizmów działania i modeli biznesowych w celu popularyzacji Otwartej Nauki w badaniach nad transportem
  • opracowanie kodeksu postępowania w zakresie Otwartej Nauki w transporcie (ang. European Code of Conduct on Open Science in transport), zawierającego zalecenia i wytyczne, które pozwolą na utworzenie wspólnoty organizacji badawczych w dziedzinie transportu
  • zwiększanie świadomości i widoczności Otwartej Nauki poprzez jej promocję wśród grup społecznych zajmujących się badaniami nad transportem, ale też polityków, przemysłowców, firm transportowych oraz platform technologicznych
  • zaangażowanie międzynarodowych interesariuszy w wymianę doświadczeń w tematyce upowszechniania Otwartej Nauki w badaniach nad transportem
  • wdrożenie TOPOS (the Transport Observatory / fOrum for Promoting Open Science) tak, aby stworzyć bazę wiedzy na temat implementacji Otwartej Nauki w badaniach nad transportem

Transport fOrum | Observatory for Promoting Open Science

Partnerzy projektu

Materiały do pobrania