Studia II stopnia | Politechnika Gdańska

Studia II stopnia

studenci na ławce

Studia II stopnia (zwane studiami magisterskimi) to kolejny etap kształcenia na studiach wyższych, który umożliwia uzyskanie pogłębionej wiedzy w danej dziedzinie nauki. O przyjęcie na studia tego typu mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych albo inny równoważny dokument. Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera. Ich ukończenie umożliwia kontynuowanie nauki w szkołach doktorskich. Do podjęcia studiów II stopnia zwykle wymagane jest posiadanie dyplomu studiów I stopnia w określonej dziedzinie nauki, są jednak programy, dla których nie ma takich ograniczeń i można je podjąć po spełnieniu warunków rekrutacji posiadając dyplom w dowolnym kierunku.

Zasady rekrutacji

Terminarz rekrutacji

Wymagane dokumenty