MOST Danych | Politechnika Gdańska

Treść strony

MOST Danych

Strona główna - Projekty MOST Wiedzy i MOST DANYCH

II oś priorytetowa
E-administracja i otwarty rząd

Działanie 2.3
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

Poddziałanie 2.3.1
Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

Istota projektu

Istotą projektu MOST DANYCH jest zaprojektowanie i wybudowanie platformy pozwalającej na gromadzenie, wyszukiwanie, analizowanie i udostępnianie otwartych danych badawczych oraz zasilenie jej unikalnymi danymi, zebranymi z trzech najważniejszych uczelni wyższych Pomorza: Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego. Dane te będą bezpłatnie udostępniane środowisku naukowemu, przedsiębiorcom i społeczeństwu. Powstanie most pozwalający na ponowne wykorzystanie Open Research Data.

Udostępnione dane badawcze zostaną opisane standardami opracowanymi przez dedykowane, doświadczone zespoły naukowe. Metadane pozwolą innym, zewnętrznym systemom komputerowym na interpretację gromadzonych danych. Opisy ORD będą zawierać również scenariusze ponownego wykorzystania danych lub ich redukcji celem ułatwienia dalszego przetwarzania.

Cele projektu

Głównym celem Projektu „MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” jest zwiększenie dostępności, poprawa jakości oraz umożliwienie szerszego wykorzystania zasobów naukowych najważniejszych uczelni Pomorza (PG, UG, GUMed) poprzez utworzenie centrum gromadzenia i udostępniania danych badawczych na platformie otwartego dostępu oraz ich analizy w celu realizacji nowych scenariuszy badawczych.

Odbiorcy projektu

W celu rozpoznania sytuacji i określenia potencjalnych grup odbiorców w zakresie pracy z otwartymi danymi oraz ich potrzeb odbyto wiele spotkań i rozmów z przedstawicielami przemysłu, pracownikami naukowymi wszystkich trzech uczelni oraz zewnętrznych jednostek naukowych, a także z pracownikami uczelni bezpośrednio zaangażowanymi we współpracę w zakresie gromadzenia, przeszukiwania i udostępniania otwartych danych. Doświadczenie uzyskane na przestrzeni kilku lat działalności było cenną wskazówką przy określaniu potrzeb tych środowisk.
Na tej podstawie wyodrębniono 5 grup interesariuszy:

  1. Pracownicy naukowi
  2. Doktoranci 
  3. Studenci 
  4. Przedsiębiorcy 
  5. Przedstawiciele społeczeństwa informacyjnego (w szczególności nauczyciele i uczniowie różnych szczebli edukacji)

Projekt „MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.