Ventus Hydrogenii Redivivus | Politechnika Gdańska

Treść strony

Ventus Hydrogenii Redivivus

Program Ventus Hydrogenii Redivivus (VHR) stanowi element wspierania realizacji zadań programu IDUB w zakresie działalności badawczo-wdrożeniowej, w ramach Działania V.5. Organizacja transferu technologii. Celem Programu jest wsparcie badań o charakterze wdrożeniowym prowadzonych na Uczelni w obszarze technologii o znaczeniu kluczowym dla gospodarki, w szczególności energetyki wiatrowej, technologii wodorowych oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Działania zmierzające do osiągnięcia celu obejmują prowadzenie prac badawczych o charakterze utylitarnym, prowadzonych przez międzywydziałowe zespoły Uczelni, z możliwym udziałem partnerów zewnętrznych z otoczenia gospodarczego

Budżet i warunki finansowania

Przedmiotem wniosku może być projekt badawczo-wdrożeniowy. Zespół realizujący (konsorcjum) powinien składać się z pracowników przynajmniej dwóch jednostek organizacyjnych Uczelni (wydziałów lub centrów), a jednostka organizacyjna Wnioskodawcy staje się liderem projektu. Możliwy jest udział w realizacji projektu, jako członków konsorcjum, podmiotów zewnętrznych, w tym z otoczenia przemysłowego, które zapewniają pokrycie kosztów bezpośrednich swojego udziału ze środków własnych.

W przypadku, gdy członkiem konsorcjum realizującego projekt ma być podmiot zewnętrzny, konieczne jest zawarcie umowy o utworzeniu konsorcjum, zawierającej m.in. sposób współdziałania stron, podział prac między stronami oraz określenie praw do własności intelektualnej efektów realizacji projektu.

W skład kosztów bezpośrednich projektu mogą wchodzić:

  • koszty zakupu aparatury dla uzyskania funkcjonalnej kompletności infrastruktury badawczej niezbędnej dla realizacji projektu;
  • koszty niezbędnych modernizacji i adaptacji pomieszczeń;
  • koszty materiałowe prowadzenia badań lub prac konstrukcyjnych, w tym opracowania prototypu;
  • koszty wynagrodzeń (brutto brutto) wykonawców (zespołu projektowego) – maksymalnie do wysokości 36 000 PLN/osobę/rok;
  • koszty wynagrodzeń personelu technicznego i administracyjnego z zespołu realizującego projekt;
  • koszty niezbędnych usług obcych.

Na etapie składania wniosku, przy współpracy z podmiotem zewnętrznym, wymagany jest list intencyjny od partnera zewnętrznego, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do finansowania wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia umowy konsorcjum do Biura IDUB.

Uwaga zmiana terminu naboru w programie w obszarze technologii wodorowych

Jak aplikować?

Obszar technologii wodorowych 

  • Nabór wniosków w programie będzie trwał od 1 czerwca do 30 września 2022 godz. 23:59
  • Wnioskodawca składa wniosek w wersji elektronicznej (na adres granty@pg.edu.pl) oraz komplet dokumentów do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB (pocztą wewnętrzną do Centrum Zarządzania Projektami - dawniej Dział Projektów lub osobiście pok. 407 budynek B gmachu głównego PG).

Obszar energetyki wiatrowej, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz pozostałe obszary

  • Nabór wniosków w programie będzie trwał od 1 czerwca do 30 czerwca 2022 godz. 23:59
  • Wnioskodawca składa wniosek w wersji elektronicznej (na adres granty@pg.edu.pl) oraz komplet dokumentów do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB (pocztą wewnętrzną do Centrum Zarządzania Projektami - dawniej Dział Projektów lub osobiście pok. 407 budynek B gmachu głównego PG).

English version