Wyzwania i plany, które stawiamy przed sobą jako Uczelnia Badawcza, nie stoją w sprzeczności z poszanowaniem środowiska. Stojąc wobec lokalnych, regionalnych i globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu prowadzimy badania naukowe nad rozwiązaniami, które pozwolą przeciwdziałać zmianom klimatu i łagodzącymi ich skutki.

Centrum EkoTech to centrum naukowe na Politechnice Gdańskiej, które zajmuje się kształtowaniem harmonijnej, zrównoważonej przestrzeni życia człowieka wobec obecnych wyzwań środowiskowych, zmian klimatycznych oraz przemian społecznych i demograficznych. Naukowcy pracują nad rozwiązaniami, które pozwolą przeciwdziałać negatywnym skutkom działalności człowieka. Poszukują również innowacyjnych rozwiązań proekologicznych służących inteligentnym obszarom miejskim i pozamiejskim. Dodatkowo, opracowują nowe metody monitoringu środowiska i infrastruktury oraz nowoczesne technologie produkcji energii elektrycznej i ciepła, powodujące redukcję śladu węglowego i przyczyniające się do spełnienia wymogów emisyjnych.

W dobie nowoczesnych technologii mających na celu zastąpienie naturalnych zasobów kopalnych, w oparciu o które w Polsce wytwarza się dominującą ilość energii, Politechnika Gdańska w ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym powołała dwa ogólnouczelniane, interdyscyplinarne centra badawczo-wdrożeniowe: Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Centrum Technologii Wodorowych. Zadaniem obu centrów jest koordynacja prac badawczych, projektowych i eksperckich na rzecz budowy morskich farm wiatrowych oraz nowoczesnych technologii wodorowych w energetyce, które byłyby filarem rozwoju polskiej gospodarki i energetyki oraz marką Politechniki Gdańskiej.