Cele Zrównoważonego Rozwoju (CZR) przyjęte przez Organizacje Narodów Zjednoczonych w praktyce oznaczają zaproszenie i zobowiązanie każdego z nas do włączenia się na rzecz działań w obszarze społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Tak, aby zapewnić dobrobyt i lepszą jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Równolegle do 17 CZR Politechnika Gdańska realizuje zasady opisane w Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU), którą nasza Uczelnia podpisała i wdraża od 2017 r.

Opracowana przez Politechnikę Gdańską Strategia wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Uczelni na lata 2024 – 2030  (dalej Strategia) jest spójnym planem działań w 6 obszarach: 

  1. odpowiedzialność i wartości,
  2. zaangażowana społeczność PG,
  3. równość i różnorodność,
  4. kształcenie,
  5. działania dla społeczności spoza PG,
  6. przyjazny kampus dla ludzi i środowiska.

Powyższe obszary odpowiadają fundamentom Zrównoważonego Rozwoju jakimi są ludzie, planeta, dobrobyt, pokój na świecie i partnerstwo.


Zaplanowane działania w Strategii będą podlegać bieżącemu monitorowaniu oraz cyklicznej weryfikacji.

Strategia wdrażania CZR i SOU

Załącznik Nr 1 do Strategii wdrażania CZR i SOU