Społeczna Odpowiedzialność Politechniki Gdańskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Społeczna Odpowiedzialność Politechniki Gdańskiej

W 2017 r. Politechnika Gdańska podpisała Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Zapisy deklaracji, która składa się z 12 punktów, odnoszą się do najważniejszych obszarów pracy uczelni: pielęgnowania wartości; realizacji programów, projektów wdrożeniowych i badań ważnych dla rozwoju społecznej odpowiedzialności oraz rozwiązywania istotnych problemów społecznych; organizacji pracy uczelni, która sprzyja rozwojowi jej społecznej odpowiedzialności i współpracy z interesariuszami.

Projekt Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni został wypracowany przez Grupę roboczą ds. edukacji i popularyzacji CSR, funkcjonującą w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (organ pomocniczy Ministra Rozwoju i Finansów). W pracach grupy uczestniczą przedstawiciele środowiska akademickiego, biznesu, organizacji społecznych oraz administracji publicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z dobrymi praktykami PG w zakresie budowania społeczności PG zaangażowanej i odpowiedzialnej społeczne opublikowanymi w Raporcie, który jest podsumowaniem wdrażania zasad z Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni na Politechnice Gdańskiej. Raport obejmuje działania, które PG realizowała w latach 2018 – 2021.