Ewaluacja śródokresowa IDUB 2023 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-01

Ewaluacja śródokresowa IDUB 2023

Uczelnia Badawcza

Zakończenie ewaluacji śródokresowej programu IDUB

W okresie czerwiec - październik b.r. nastąpiła śródokresowa ocena realizacji projektów IDUB, ze środków przyznanych 10 uczelniom będących laureatami pierwszego konkursu IDUB, rozstrzygniętego w 2019 r., tj.: Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Śląską, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski.

Ewaluacja śródokresowa składała się z:

  • przygotowania przez uczelnie raportu samooceny w systemie OSF;
  • oceny raportów przez Międzynarodowy Zespół Ekspertów ds. ewaluacji śródokresowej w programie IDUB,
  • wskazania priorytetów do uwzględnienia podczas wizytacji ekspertów w siedzibach uczelni, które odbyły się we wrześniu i październiku 2023 r.
  • wizytacji, w trakcie których miały miejsce spotkania z przedstawicielami różnorodnych grup na uczelniach, w tym przedstawicieli władz uczelni, pracowników naukowych, administracji, doktorantów, studentów. W sumie podczas dziesięciu wizytacji eksperci spotkali się z blisko tysiącem osób reprezentujących uczelnie;
  • ocen Zespołu Ekspertów po wizytacji w tym przygotowania propozycji ocen końcowych na podstawie ocen przed i po wizytacjach;
  • przygotowania ocen końcowych, które zostały przekazane uczelniom po ich przyjęciu przez Ministra Dariusza Wieczorka – pozytywna lub negatywna

Eksperci dokonali pozytywnej oceny realizacji projektu IDUB na Politechnice Gdańskiej. Do oceny końcowej ewaluacji śródokresowej uczelnie otrzymały zalecenia, których wdrożenie ma na celu efektywniejszą realizację celów IDUB wpływającą na progres szkolnictwa wyższego w Polsce. Zwiększający prestiż uczelni na arenie międzynarodowej.

Pod koniec 2023 roku Zespół Ekspertów, spotkał się w Ministerstwie w celu podsumowania prac zespołu w ramach ewaluacji śródokresowej programu IDUB. Eksperci wystosowali również list do Ministra Wieczorka informujący o korzyściach płynących z realizacji programu Inicjatywa Doskonałość Uczelnie Badawcze wpływających na kompleksowy rozwój uczelni polskich oraz rekomendujący inicjatywę na przyszłość.

Więcej na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

105 wyświetleń