francium

Program Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates stanowi element realizacji zadań programu IDUB, który ma na celu stymulowanie aktywności badawczej doktorantów Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, a w szczególności ukierunkowanie tej aktywności na współpracę z jednostkami zagranicznymi. W ramach programu przyznawane są stypendia projakościowe wyróżniającym się uczestnikom Szkoły Doktorskiej, w szczególności doktorantom prowadzącym badania we współpracy międzynarodowej.

 Uwaga

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty

Adresaci stypendium

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać uczestnicy Szkoły Doktorskiej roku drugiego, trzeciego lub czwartego, spełniający warunki minimalne tj: 

. Warunki minimalne dla złożenia wniosku:

  1. dla wszystkich wnioskodawców:

            a) pozytywna opinia promotora dotycząca postępów w pracy badawczej;

     2. dla doktorantów powyżej drugiego roku Szkoły Doktorskiej:


                     a) posiadanie w swoim dorobku naukowym przynajmniej jednego artykułu naukowego opublikowanego lub manuskryptu zaakceptowanego do druku w czasopiśmie indeksowanym w Scopus i/lub Web of Science, znajdującym się w kwartylu Q1 lub Q2 (z wyłączeniem prac opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach wydawnictw stosujących model Business Open Access), w którym doktorant jest autorem pierwszym lub drugim, który powstał po rozpoczęciu kształcenia i jest powiązany merytorycznie z przyszłą rozprawą doktorską,


                     b) dołączenie do aplikacji oświadczenia doktoranta o merytorycznym powiązaniu artykułu, o którym mowa w pkt 2 lit. a, z przyszłą rozprawą doktorską, podpisanego przez doktoranta oraz jego promotora.

  • Wnioski mogą być także składane przez doktorantów po czwartym roku, którzy uzyskali przedłużenie kształcenia w Szkole Doktorskiej, a wcześniej wypłata ich stypendiów projakościowych została zawieszona zgodnie z regulaminem programu.
  • Doktoranci zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w wymiarze przekraczającym 0,25 etatu lub prowadzący działalność gospodarczą nie mogą ubiegać się o stypendium.

Warunki finansowania

  • Stypendium naukowe projakościowe w Programie wynosi 2 500 PLN miesięcznie. 
  • Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy – na dany rok akademicki. W przypadku gdy konkurs ogłaszany jest w trakcie roku akademickiego, stypendium wypłacane jest z wyrównaniem od października tego roku akademickiego.
  • Stypendia wypłacane są wyłącznie przelewami na konto wskazane przez doktoranta w systemie informatycznym uczelni MojaPG.

Uwaga

W konkursie brane są pod uwagę wyłącznie publikacje w języku angielskim lub innym języku kongresowym, z wyłączeniem prac opublikowanych w następujących wydawnictwach z grupy tzw. „Business Model Open Access”: BioMed Central, Copernicus Publications, Dove Medical Press, Frontiers, Hindawi, MDPI, Open Library of Humanities, PLOS, International Business Information Management Association, jak również w czasopiśmie European Research Studies Journal. 

Komisja zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków, w których doktorant:
a) wykazał we właściwym wniosku więcej niż 2 osiągnięcia;
b) przedstawione do oceny osiągnięcia wykraczają poza regulaminowe daty, tj. 1.10.2022 - 30.09.2023;
c) przedstawił osiągnięcia, które nie podlegają ocenie zgodnie z niniejszymi szczegółowymi kryteriami.

Termin naboru

  • Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w terminie od 20 listopada  do  31 grudnia 2023, godz. 23.59.

Jak aplikować?

  • Wnioski należy składać eletronicznie  przez system MojaPG w Module Granty w terminie od 20 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023, godz. 23.59. 

English version