Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates | Politechnika Gdańska

Treść strony

Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates

francium

Program Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates stanowi element realizacji zadań programu IDUB, który ma na celu stymulowanie aktywności badawczej doktorantów Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, a w szczególności ukierunkowanie tej aktywności na współpracę z jednostkami zagranicznymi. W ramach programu przyznawane są stypendia projakościowe wyróżniającym się uczestnikom Szkoły Doktorskiej, w szczególności doktorantom prowadzącym badania we współpracy międzynarodowej.

 Uwaga

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty

Adresaci stypendium

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać uczestnicy Szkoły Doktorskiej roku drugiego, trzeciego lub czwartego, spełniający warunki minimalne tj: 

. Warunki minimalne dla złożenia wniosku:

  1. dla wszystkich wnioskodawców:

            a) pozytywna opinia promotora dotycząca postępów w pracy badawczej;

     2. dla doktorantów powyżej drugiego roku Szkoły Doktorskiej:


                     a) posiadanie w swoim dorobku naukowym przynajmniej jednego artykułu naukowego opublikowanego lub manuskryptu zaakceptowanego do druku w czasopiśmie indeksowanym w Scopus i/lub Web of Science, znajdującym się w kwartylu Q1 lub Q2 (z wyłączeniem prac opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach wydawnictw stosujących model Business Open Access), w którym doktorant jest autorem pierwszym lub drugim, który powstał po rozpoczęciu kształcenia i jest powiązany merytorycznie z przyszłą rozprawą doktorską,


                     b) dołączenie do aplikacji oświadczenia doktoranta o merytorycznym powiązaniu artykułu, o którym mowa w pkt 2 lit. a, z przyszłą rozprawą doktorską, podpisanego przez doktoranta oraz jego promotora.

  • Wnioski mogą być także składane przez doktorantów po czwartym roku, którzy uzyskali przedłużenie kształcenia w Szkole Doktorskiej, a wcześniej wypłata ich stypendiów projakościowych została zawieszona zgodnie z regulaminem programu.
  • Doktoranci zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w wymiarze przekraczającym 0,25 etatu lub prowadzący działalność gospodarczą nie mogą ubiegać się o stypendium.

Warunki finansowania

  • Stypendium naukowe projakościowe w Programie wynosi 2 500 PLN miesięcznie. 
  • Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy – na dany rok akademicki. W przypadku gdy konkurs ogłaszany jest w trakcie roku akademickiego, stypendium wypłacane jest z wyrównaniem od października tego roku akademickiego.
  • Stypendia wypłacane są wyłącznie przelewami na konto wskazane przez doktoranta w systemie informatycznym uczelni MojaPG.

Uwaga

W konkursie brane są pod uwagę wyłącznie publikacje w języku angielskim lub innym języku kongresowym, z wyłączeniem prac opublikowanych w następujących wydawnictwach z grupy tzw. „Business Model Open Access”: BioMed Central, Copernicus Publications, Dove Medical Press, Frontiers, Hindawi, MDPI, Open Library of Humanities, PLOS, International Business Information Management Association, jak również w czasopiśmie European Research Studies Journal. 

Komisja zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków, w których doktorant:
a) wykazał we właściwym wniosku więcej niż 2 osiągnięcia;
b) przedstawione do oceny osiągnięcia wykraczają poza regulaminowe daty, tj. 1.10.2022 - 30.09.2023;
c) przedstawił osiągnięcia, które nie podlegają ocenie zgodnie z niniejszymi szczegółowymi kryteriami.

Termin naboru

  • Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w terminie od 20 listopada  do  31 grudnia 2023, godz. 23.59.

Jak aplikować?

  • Wnioski należy składać eletronicznie  przez system MojaPG w Module Granty w terminie od 20 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023, godz. 23.59. 

English version