Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates | Politechnika Gdańska

Treść strony

Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates

francium

Program Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates stanowi element realizacji zadań programu IDUB, który ma na celu stymulowanie aktywności badawczej doktorantów Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, a w szczególności ukierunkowanie tej aktywności na współpracę z jednostkami zagranicznymi. W ramach programu przyznawane są stypendia projakościowe wyróżniającym się uczestnikom Szkoły Doktorskiej, w szczególności doktorantom prowadzącym badania we współpracy międzynarodowej.

Adresaci stypendium

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać uczestnicy Szkoły Doktorskiej roku drugiego, trzeciego lub czwartego, spełniający warunki minimalne tj: 

 - dla wszystkich wnioskodawców:

a) pozytywna opinia promotora dotycząca postępów w pracy badawczej;

-  dla doktorantów trzeciego i czwartego roku Szkoły Doktorskiej:

a) posiadanie w swoim dorobku naukowym przynajmniej jednego artykułu naukowego opublikowanego lub manuskryptu zaakceptowanego do druku w czasopiśmie indeksowanym w Scopus lub Web of Science, w którym doktorant jest autorem pierwszym lub drugim, który powstał po rozpoczęciu kształcenia i jest powiązany merytorycznie z przyszłą rozprawą doktorską,

b) dołączenie do aplikacji oświadczenia doktoranta o merytorycznym powiązaniu artykułu

Wnioski mogą być także składane przez doktorantów po czwartym roku, którzy uzyskali przedłużenie kształcenia w Szkole Doktorskiej, a wcześniej wypłata ich stypendiów projakościowych została zawieszona.

Warunki finansowania

  • Stypendium naukowe projakościowe w Programie wynosi 2 500 PLN miesięcznie. 
  • Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy – na dany rok akademicki. W przypadku gdy konkurs ogłaszany jest w trakcie roku akademickiego, stypendium wypłacane jest z wyrównaniem od października tego roku akademickiego.
  • Stypendia wypłacane są wyłącznie przelewami na konto wskazane przez doktoranta w systemie informatycznym uczelni MojaPG.

Uwaga

W konkursie brane są pod uwagę wyłącznie publikacje w języku angielskim lub innym języku kongresowym, z wyłączeniem prac opublikowanych w następujących wydawnictwach z grupy tzw. „Business Model Open Access”: BioMed Central, Copernicus Publications, Dove Medical Press, Frontiers, Hindawi, MDPI, Open Library of Humanities, PLOS, International Business Information Management Association, jak również w czasopiśmie European Research Studies Journal. 

Termin naboru

  • Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w terminie od 5 do 18 grudnia 2022, godz. 23.59.

Jak aplikować?

  • Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w terminie od 5 do 18 grudnia 2022, godz. 23.59. Liczy się data i godzina wpływu maila na skrzynkę francium@pg.edu.pl
  • Wniosek powinien zostać podpisany przez doktoranta i promotora przed jego złożeniem i wysłany z politechnicznej skrzynki email doktoranta w domenie @student.pg.edu.pl lub @pg.edu.pl. Do wniosku należy dołączyć wymagane przez regulamin załączniki.
  • Do wniosku należy dołączyć potwierdzenia osiągnięć wskazanych we wniosku, w tym wydruki tzw. fiszek z systemu MojaPG (profil Nauka > zakładka Prace N-B) dotyczących publikacji naukowych.
  • Wniosek powinien zostać zaopiniowany przez promotora Wnioskodawcy, przed złożeniem.
  • Wnioski (z wymaganymi podpisami i załącznikami) należy składać w wersji elektronicznej (format pdf) do Biura Szkoły Doktorskiej pod adres francium@pg.edu.pl. W tytule maila prosimy podać nazwę programu: FRANCIUM oraz imię i nazwisko, rok i skrót dyscypliny kształcenia. Wnioski wysyłane na inny adres email szkoły, nie będą rozpatrywane.

English version