nitrogenium kolor

Program Nitrogenium Supporting Excellence In Publishing stanowi element realizacji zadań programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”  w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni. Jego celem jest wsparcie przy  publikowaniu wyników badań pracowników i doktorantów PG w najlepszych, światowych czasopismach naukowych.

Premie finansowe są przyznawane z tytułu opublikowania w 2024 artykułu, w czasopiśmie znajdującym się w pięciu najwyższych percentylach (99%-95%) swojej kategorii wg klasyfikacji Scopus, oraz status przynależności tego czasopisma do grupy najlepszych światowych periodyków naukowych jest potwierdzony najwyższą możliwą punktacją (200 pkt) w klasyfikacji MNiSW.

Uwaga

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty, zapoznaj się z instrukcją składania wniosków w module granty w systemie mojaPG.

 

Uwaga 

Nastąpiła aktualizacja trybu składania wniosków w systemie MojaPG.

  - Podczas składania wniosków jako Typ programu należy wybrać Wspieranie działalności publikacyjne
  - Usunięto walidacje dla kopii robczej - wnioskodawca nie musi  uzupełnić pól z gwiazdką w celu zapisania kopii roboczej. 

Warunki uzyskania premii w 2024

1. Premie finansowe są przyznawane z tytułu opublikowania w 2024 roku artykułu w czasopiśmie naukowym, spełniającym następujące warunki:

a) znajdującym się w pięciu najwyższych percentylach (99%-95%) swojej kategorii wg klasyfikacji Scopus;

b) status przynależności tego czasopisma do grupy najlepszych światowych periodyków naukowych jest potwierdzony najwyższą możliwą punktacją (aktualnie 200) w wykazie czasopism opracowanym przez MNiSW

c) dyscyplina naukowa, przypisana czasopismu w wykazie MNi SW wskazanym w 1b), podlega na Politechnice Gdańskiej ewaluacji przez Komitet Ewaluacji Jakości Naukowej.

2. Premia nie jest przyznawana, jeżeli z tytułu opublikowania artykułu nie zostaje powiększony dorobek publikacyjny Uczelni, który będzie brany pod uwagę w ewaluacji jakości działalności naukowej za okres 2022–2025, z powodu wcześniejszego wypełnienia limitu slotów przez wszystkich autorów z Uczelni.

3. Premia finansowa za artykuł wynosi 20 000 PLN brutto, jeżeli czasopismo znajduje się w percentylu 99%, 15 000 PLN brutto jeżeli czasopismo znajduje się w percentylach 98-97% oraz 12 000 PLN brutto, jeżeli czasopismo znajduje się w percentylach 96-95%.

4. Premię finansową uzyskują wszyscy współautorzy publikacji będący pracownikami lub doktorantami Uczelni, pod warunkiem, że w artykule występuje afiliacja Uczelni tegoż autora. W przypadku pojedynczego autora/współautora z Uczelni uzyskuje on całość premii, natomiast w przypadku większej liczby współautorów z Uczelni, premia jest dzielona pomiędzy nich na zasadzie udziałów twórczych wynikających ze wspólnego oświadczenia współautorów lub w przypadku braku takiego oświadczenia, na zasadzie równych udziałów.

Zasady składania wniosków

 • Nabór w programie jest w  trybie ciągłym.
 • Wniosek powinien obowiązkowo zawierać załączniki: 

         -    wydruk tzw. fiszki z systemu MojaPG,

         -     potwierdzenie pozycji czasopisma w odpowiednich percentylach w swojej kategorii w bazie Scopus,

         -    potwierdzenie punktacji oraz przypisanej dyscypliny naukowej czasopisma w wykazie MNiSW,

         -    podpisany i wypełniony przez współautorów z PG  załącznik Procentowe Oświadczenie Współautorów (aktualny wzór  załączników znajduje się na stronie programu w  czerwonej ramce).

 • Załącznik powinien być podpisany przez wszystkich współautorów artykułu z Uczelni.
 • Wniosek może zostać złożony dopiero po opublikowaniu artykułu w jego końcowej formie w roku 2024.
 • Składając wniosek w systemie należy wybrać:
             - Typ programu - Wspieranie działalności publikacyjnej 
             - Program - Nitrogenium Supporting Excellence In Publishing
             - Nabór - Nitrogenium 2024