Palladium Supporting New R&D Services | Politechnika Gdańska

Treść strony

Palladium Supporting New R&D Services

Palladium

Program Palladium Supporting New R&D Services stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie zwiększenia transferu wiedzy i technologii w ramach Działania V.5. (Działania zwiększające efektywność transferu technologii). Program będzie realizowany w ramach działalności centrów priorytetowych obszarów badawczych PG. Celem Programu jest zwiększenie zakresu i wartości usług B+R, świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania przeznaczonego na pokrycie części kosztów opracowania nowych lub podniesienia atrakcyjności dotychczasowych usług badawczych świadczonych przez Politechnikę Gdańską. 

Uwaga

Wnioski można składać przez moduł granty w systemie MojaPG. Zapraszamy do zapoznania się z intrukcją przygotowania wniosku.

Budżet i warunki finansowania

  • Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu może wynosić od 10 000,00 do 150 000,00 zł brutto na okres maksymalnie 12 miesięcy.
  • Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są katedry i instytuty oraz konsorcja złożone z katedr, instytutów i innych jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.
  • Jednostka organizacyjna może być uczestnikiem tylko jednego wniosku w danym naborze.
  • O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki, które osiągnęły przychód z badań zleconych w wysokości co najmniej 35 000 zł netto w każdym z 3 lat kalendarzowych, poprzedzających rok złożenia wniosku.
  • Dofinansowanie nie może przekraczać 90% kosztów kwalifikowanych projektu. Wkład własny, nie mniejszy niż 10% kosztów kwalifikowanych.

Do kwalifikowanych kosztów bezpośrednich zalicza się m.in:

1) koszty zakupu aparatury, narzędzi, mierników, czujników, licencji na nowe oprogramowanie itp.;

2) koszt rozbudowy sprzętowej i/lub aktualizacji oprogramowania posiadanej aparatury;

3) koszt kalibracji/wzorcowania/certyfikacji aparatury;

4) koszt zakupu podzespołów do budowy prototypów.

Jak aplikować?

  • Nabór wniosków w programie będzie trwał od 11 października do 15 listopada 2023 godz. 23:59
  • Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty