Programy Wspierające | Politechnika Gdańska

Treść strony

Programy Wspierające

Programy wspomagające stanowią elementy wspierania realizacji zadań projektu IDUB ze środków własnych Uczelni. Pracownicy Politechniki Gdańskiej mogą strać się o pozyskiwanie środków na usprawnienie systemu zarządzania infrastrukturą badawczą oraz dydaktyczną. Obejmują one zakup oraz uzupełnienie kluczowej aparatury badawczej lub adaptację pomieszczeń dla celów integracji kluczowych laboratoriów oraz modernizacje infrastruktury dydaktycznej Politechniki Gdańskiej służącej nowoczesnej edukacji studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, zwłaszcza w ramach priorytetowych obszarach badawczych (POB).

Core Edu Facilities Research facilities Iconic Scholars