Radium

Indywidualne studia badawcze, zwane dalej ISB, umożliwiają tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia dla najzdolniejszych studentów studiów drugiego stopnia w powiązaniu z realizowanymi przez nich badaniami w ramach projektów badawczych.

W ramach Programu Radium możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego, przeznaczonego na sfinansowanie kosztów prowadzonych badań naukowych przez studentów studiów drugiego stopnia w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych.

ISB oraz program Radium stanowią element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi uczelni, Działania III.1. (Modyfikacja systemu kształcenia na I i II stopniu studiów).

Uwaga

Wniosek ISB i Radium należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją przygotowania wniosku. Zapraszamy do zapoznania z tutorialem z programu Radium (dostępny wkrótce). 

 

Adresaci programu

Student studiów II stopnia może zgłosić się sam do konkursu lub może zostać zgłoszony np. przez dziekana, mentora, opiekuna naukowego albo kierownika projektu, w którym brał lub aktualnie bierze udział.

Kryteria kwalifikacji

Komisja Oceniająca, przy ocenie wniosków dotyczących ISB, bierze pod uwagę następujące kryteria:

 1. Osiągnięcia potwierdzające dotychczasowe zaangażowanie w działalność naukową, np. publikacje, udział/referaty na konferencjach, udział w projektach naukowych, aktywna działalność w kołach naukowych,
 2. Ocena z pracy dyplomowej/projektu dyplomowego,
 3. Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia,
 4. Rekomendacje/listy polecające,
 5. List motywacyjny,
 6. Rozmowa kwalifikacyjna.

Budżet oraz warunki finansowania  

Maksymalna kwota dofinansowania projektu badawczego wynosi 24 000 PLN brutto, a okres jego realizacji jest nie dłuższy niż 10 miesięcy.

Warunkiem uczestnictwa w Programie RADIUM jest wcześniejsze uzyskanie przez Wnioskodawcę zgody prorektora ds. kształcenia na realizację ISB, zgodnie z Regulaminem indywidualnych studiów badawczych.

Jakie kategorie kosztów można zaplanować w projekcie?

W ramach przyznanych w wyniku konkursu grantów mogą być finansowane:

 • koszty zakupu drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, materiałów nietrwałych, w tym odczynników,
 • koszty sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego dla realizacji badań,
 • usługi obce niezbędne do realizacji badań,
 • koszty związane z upowszechnianiem badań, w tym w szczególności koszty delegacji i pobytu, opłaty za publikacje, koszty udziału w konferencjach.

Jak aplikować?

Do programu ISB

 • Nabór w ramach ISB będzie trwał od 26 kwietnia do 20 maja 2024 do godz. 23:59. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty

Do progamu Radium

 • Nabór wniosków w ramach programu RADIUM będzie trwał od 26 kwietnia do 14 czerwca 2024 r, godz. 23:59. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty

Złożone wnioski podlegają ocenie Komisji Oceniającej powołanej przez rektora. Ostateczną decyzję o przyznaniu grantu podejmie rektor.

English version