Scandium Baltic Region Research Grants | Politechnika Gdańska

Treść strony

Scandium Baltic Region Research Grants

Scandium

Program Scandium Baltic Region Research Grants stanowi element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni w ramach Działania II.2. (Wzmacnianie współpracy naukowej z wiodącymi ośrodkami z rejonu Morza Bałtyckiego). W ramach Programu możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów badań naukowych prowadzonych we współpracy z partnerami z regionu Morza Bałtyckiego przez młodych naukowców w obszarach zgodnych z działalnością centrów priorytetowych obszarów badawczych PG (Centrów POB).

Adresaci programu Scandium

  • Wnioskodawcą może być pracownik PG zatrudniony w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem złożenia wniosku.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Programie jest planowana realizacja badań we współpracy z co najmniej jednym partnerem z kraju basenu Morza Bałtyckiego, czyli Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji, Niemiec lub Danii. Współpraca ta powinna mieć wymiar realny w postaci wykonania przez partnera zaplanowanych badań, których koszty finansowane będą ze środków własnych partnera. W kryteriach oceny zawarta jest preferencja punktowa dla wniosków o finansowanie badań związanych tematycznie i merytorycznie z regionem Morza Bałtyckiego.

Warunki finansowania

  • Maksymalna kwota dofinansowania projektu badawczego finansowanego z Programu wynosi 300 000 PLN brutto.
  • Okres realizacji prac badawczych nie może być krótszy niż 6 miesięcy oraz nie dłuższy niż 24 miesiące.

W skład kosztów bezpośrednich projektu wchodzą m.in.:

1) koszty upowszechniania wyników prowadzonych w ramach grantu badań,

2) koszty zakupu drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań w projekcie,

3) koszty sprzętu komputerowego i oprogramowania;

4) koszty zakupu aparatury badawczej;

5) wynagrodzenia (brutto brutto) kierownika i wykonawców z PG (zespołu projektowego) – maksymalnie do wysokości 3 tys. PLN kosztów /miesiąc łącznie dla kierownika i całego zespołu;

6) koszty wynagrodzeń osób współpracujących przy realizacji projektu za prace o charakterze technicznym, 

7) usługi obce niezbędne do realizacji badań, 

8) koszty współpracy międzynarodowej, jedynie w zakresie kosztów wyjazdów służbowych do krajów partnerskich,

Koszty kwalifikowalne w ramach przyznanego grantu szczegółowo reguluje Katalog kosztów kwalifikowalnych działań realizowanych w ramach IDUB oraz regulamin zamieszczony w dokumentacji Scandium.

Jak aplikować?

  • Nabór w programie bedzie trwał od 14 marca do 29 kwietania 2022 r.
  • Wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adres granty@pg.edu.pl. Oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzną do Biura IDUB.
  • Każdy wniosek oceniany będzie przez dwóch niezależnych recenzentów, a następnie przez Komisję Oceniającą powołaną przez Rektora.
  • Wnioski będą oceniane wg. kryteriów oceny merytorycznej umieszczonych w dokumentacji na stronie Uczelni Badawczej.

English version