Silicium Supporting Core R&D Facilities | Politechnika Gdańska

Treść strony

Silicium Supporting Core R&D Facilities

Silicium

Program Silicium Supporting Core R&D Facilities stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie efektywnego wykorzystania posiadanej i planowanej kluczowej infrastruktury badawczej w ramach Działania V.6. Usprawnienie systemu zarządzania infrastrukturą badawczą. Celem Programu jest opracowanie, wdrożenie i wsparcie sprawnego systemu zarządzania infrastrukturą badawczą Politechniki Gdańskiej służącego efektywnemu wykorzystania potencjału badawczego Uczelni, zwłaszcza w priorytetowych obszarach badawczych (POB), oraz zwiększeniu jej atrakcyjności dla najzdolniejszych naukowców z kraju i zagranicy. Kierownicy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w niniejszym Programie będą mogli ubiegać się o dofinansowanie inwestycyjne przewidziane w ramach programu operacyjnego Core Facilities.

Budżet i warunki realizacji projektu

  • Wnioski o przyznanie dofinansowania infrastruktury badawczej mogą być składane przez kierowników jednostek organizacyjnych, w tym laboratoriów i zespołów badawczych, oraz koordynatorów centrów POB.
  • Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

W skład kosztów bezpośrednich projektu mogą wchodzić:

1) koszty osobowe opracowania, wdrożenia i wsparcia systemu zarządzania infrastrukturą badawczą, w tym obsługi naukowo-technicznej i brokerskiej funkcjonowania kluczowej infrastruktury badawczej;

2) bieżące koszty eksploatacyjne infrastruktury;

3) koszty zakupu sprzętu uzupełniającego niezbędnego dla uzyskania funkcjonalnej kompletności infrastruktury (z wyjątkami opisanymi w regulaminie)

4) koszty niezbędnych modernizacji i adaptacji pomieszczeń (z wyjątkami opisanymi w regulaminie)

Maksymalne dofinansowanie kosztów bezpośrednich projektu wynosi odpowiednio:

       a) 70% w przypadku kosztów osobowych;

       b) 50% w przypadku kosztów nieosobowych.

Jak aplikować?

  • Środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym, nabór wniosków będzie trwał od 22 marca do 30 kwietnia 2021 do godz. 23.59.
  • Wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB. Oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzną do Działu Projektów.