Technetium Talent Management Grants | Politechnika Gdańska

Treść strony

Technetium Talent Management Grants

Technetium kolor

Program Technetium Talent Management Grants stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni, Działania III.4. (Działania wspierające efektywne zarządzanie talentami). Celem programu Technetium jest wspieranie aktywności mentorów – nauczycieli akademickich – opiekujących się studentami szczególnie uzdolnionymi, angażującymi się w działalność badawczą w tematykach Centrów POB.

Uwaga

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty

Zapraszamy do zapoznania się z intrukcją oraz tutorialem przygotowania wniosku

 

Wnioski o przyznanie grantu mogą być składane przez:
  • opiekunów studentów realizujących indywidualny program studiów badawczych na PG;
  • opiekunów studentów zaangażowanych w prace zespołów badawczych działających na PG;
  • opiekunów studenckich kół naukowych działających na PG.
Budżet oraz warunki finansowania projektu  

Wysokość grantu w programie wynosi 25 000 zł, a okres realizacji projektu wynosi do 12 miesięcy.

Jakie kategorie kosztów można zaplanować w projekcie?

W ramach grantu finansowane są m.in.:​

  • wynagrodzenie dla mentora (kierownika projektu),  w maksymalnej wysokości 12000 zł brutto-brutto (wliczając koszty pracodawcy; max.1000 zł brutto-brutto/mc)​
  • koszty związane z upowszechnianiem badań naukowych​
  • koszty zakupu drobnego sprzętu laboratoryjnego​
  • koszty sprzętu i oprogramowania​
  • usługi obce ​

Szkolenie z programu Technetium

Jak aplikować?
  • Nabór w programie będzie trwał od 8 stycznia do 23 lutego 2024 r. 
  • Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu MojaPG.

English version