Technetium Talent Management Grants | Politechnika Gdańska

Treść strony

Technetium Talent Management Grants

Technetium kolor

Program Technetium Talent Management Grants stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni, Działania III.4. (Działania wspierające efektywne zarządzanie talentami). Celem programu Technetium jest wspieranie aktywności mentorów – nauczycieli akademickich – opiekujących się studentami szczególnie uzdolnionymi, angażującymi się w działalność badawczą w tematykach Centrów POB.

Termin naboru
  • czwarty kwartał 2022 r.
Budżet oraz warunki finansowania projektu  

Wnioski o przyznanie grantu mogą być składane przez:

  • opiekunów studentów realizujących indywidualny program studiów badawczych na PG;
  • opiekunów studentów zaangażowanych w prace zespołów badawczych działających na PG;
  • opiekunów studenckich kół naukowych działających na PG.

Wysokość grantu w programie wynosi 25 000 zł, a okres realizacji projektu wynosi do 12 miesięcy.

Uwaga 

Nastąpiła zmiana formularza wniosku. Aktualny wzór w wersji edytowalnej można znaleźć w dokumentacji w czerwonej ramce.

Jak aplikować?
  • Kolejny nabór zostanie ogłoszony w czwartym kwartale 2022 r.
  • Wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną na adres granty@pg.edu.pl. Oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzną do Biura IDUB.