Titanium Supporting International Patent Applications | Politechnika Gdańska

Treść strony

Titanium Supporting International Patent Applications

Titanium

Program TITANIUM SUPPORTING INTERNATIONAL PATENT APPLICATIONS stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie zwiększania transferu wiedzy i technologii w ramach Działania V.5. (Działania zwiększające efektywność transferu technologii).Celem Programu jest wdrożenie mechanizmów identyfikacji i ochrony w skali międzynarodowej własności intelektualnej wartościowych wynalazków opracowanych na Politechnice Gdańskiej. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów działań zmierzających do uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku.

Nabór w programie będzie trwał od 16 września do 25 października 2021 do godz. 12:00.

Budżet i warunki finansowania projektu

  • Wniosek o dofinansowanie może złożyć pracownik, doktorant lub student Politechniki Gdańskiej.
  • Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na działania dotyczące wynalazków, do których Uczelni będą przysługiwać – w całości lub w części – prawa majątkowe, a Uczelnia nie podlega ograniczeniom co do komercyjnego wykorzystania wynalazku.
  • Maksymalne dofinansowanie działań wynosi 18 000,00 PLN brutto a maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.

Koszty kwalifikowane projektu obejmują:

1) koszty badań patentowych (analizy stanu techniki),

2) koszty opracowania dokumentacji zgłoszenia wynalazków w procedurze międzynarodowej PCT lub w procedurze europejskiej,

3) koszty tłumaczenia dokumentacji zgłoszeniowej,

4) koszty opłat urzędowych za zgłoszenie.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest zobowiązanie jednostki zgłaszającej wniosek o dofinansowanie do pokrycia kosztów uzyskania patentu w dalszych procedurach (koszty walidacji w wybranych krajach, opłaty urzędowe i in.).

W przypadku, gdy prawa do wynalazku objętego zgłoszeniem należą do Uczelni w części (wspólność praw), dofinansowanie jest proporcjonalne do udziału Uczelni w tych prawach – ustalonego na podstawie umowy o wspólności praw do / z patentu zawartej z pozostałymi współuprawnionymi do wynalazku.

Jak aplikować?

  • Nabór wniosków w ramach Programu odbywa się są w trybie konkursowym. Nabór w programie będzie trwał od 16 września do  25 października 2021 do godz. 12:00.
  • Wnioskodawca składa wniosek w wersji elektronicznej i papierowej na adres titanium@pg.edu.pl do Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, które przeprowadza analizę uwarunkowań prawnych oraz potencjału komercyjnego wynalazku, a także uzyskuje opinię Zespołu Rzeczników Patentowych PG co do potencjału patentowego wynalazku.