Titanium Supporting International Patent Applications | Politechnika Gdańska

Treść strony

Titanium Supporting International Patent Applications

Titanium

Program Titanium Supporting International Patent Applications stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie zwiększania transferu wiedzy i technologii w ramach Działania V.5. (Działania zwiększające efektywność transferu technologii).Celem Programu jest wdrożenie mechanizmów identyfikacji i ochrony w skali międzynarodowej własności intelektualnej wartościowych wynalazków opracowanych na Politechnice Gdańskiej. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów działań zmierzających do uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku.

Nabór wniosków przedłużony do 25 września 2023

Uwaga

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją przygotowania wniosku.

 

Uwaga 

Nastapiła zmiana regulaminu Programu Titanium - dostępny w czerwonej ramce z dokumentami. 

 

Budżet i warunki finansowania projektu

  • Wniosek o dofinansowanie może złożyć pracownik, doktorant lub student Politechniki Gdańskiej.
  • Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na działania dotyczące wynalazków, do których Uczelni będą przysługiwać – w całości lub w części – prawa majątkowe, a Uczelnia nie podlega ograniczeniom co do komercyjnego wykorzystania wynalazku.
  • Maksymalne dofinansowanie działań wynosi 18 000,00 PLN brutto a maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.

Koszty kwalifikowane projektu obejmują:

1) koszty badań patentowych (analizy stanu techniki),

2) koszty opracowania dokumentacji zgłoszenia wynalazków w procedurze międzynarodowej PCT, w procedurze europejskiej oraz procedurze krajowej.

3) koszty tłumaczenia dokumentacji zgłoszeniowej,

4) koszty opłat urzędowych za zgłoszenie.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest zobowiązanie jednostki zgłaszającej wniosek o dofinansowanie do pokrycia kosztów uzyskania patentu w dalszych procedurach (koszty walidacji w wybranych krajach, opłaty urzędowe i in.) 

W przypadku, gdy prawa do wynalazku objętego zgłoszeniem należą do Uczelni w części (wspólność praw), dofinansowanie jest proporcjonalne do udziału Uczelni w tych prawach – ustalonego na podstawie umowy o wspólności praw do / z patentu zawartej z pozostałymi współuprawnionymi do wynalazku.

Jak aplikować?

  • Nabór w programie będzie trwał od 11 do 25 września 2023 roku. 
  • Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty a Centrum Transferu Technologii przeprowadza analizę uwarunkowań prawnych oraz potencjału komercyjnego wynalazku, a także uzyskuje opinię Zespołu Rzeczników Patentowych PG co do potencjału patentowego wynalazku.