Konkurs JPIAMR DISTOMOS | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-23

Konkurs JPIAMR DISTOMOS

jpiamr

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) ogłosiło konkurs “Development of innovative strategies, tools, technologies, and methods for diagnostics and surveillance of antimicrobial resistance” na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki.

Głównym celem konkursu jest wsparcie projektów badawczych dotyczących strategii, narzędzi, technologii i metod wspierania rozważnego i racjonalnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.

Dla kogo

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerami zagranicznymi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. Konsorcja muszą składać się z co najmniej 3 kwalifikujących się partnerów ubiegających się o finansowanie z 3 różnych kwalifikujących się krajów (w tym co najmniej dwóch spośród państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych).

W przypadku projektów planowanych do realizacji przez co najmniej dwa podmioty polskie wnioskujące o finansowanie NCN, podmioty te zobowiązane są utworzyć grupę podmiotów. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu.

Na co

W konkursie DISTOMOS zespół badawczy z Polski może otrzymać środki na wynagrodzenie dla polskiego zespołu badawczego, stypendia i wynagrodzenia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz na pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa pula kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z Open Access.

Zakres tematyczny

W konkursie DISTOMOS można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze tematyki opisanej szerzej na stronie sieci JPIAMR.

Budżet konkursu

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie DISTOMOS wynosi 1 000 000 PLN. Środki finansowe będą przyznawane przez NCN tylko w przypadku projektów, dla których partnerzy zagraniczni również otrzymają finansowanie.

Polskim wnioskodawcom w konkursie zaleca się przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx w terminie do 1 marca 2023 r.

Kurs EUR po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym:
1 EUR = 4,7244 PLN.

Harmonogram konkursu

  • Termin składania wniosków wspólnych wstępnych (pre-proposal): 7 marca 2023 r., 14:00 CET
  • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (full proposal): 4 lipca 2023 r.
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 11 lipca 2023 r., 16:00 CEST
  • Wyniki konkursu: listopad 2023 r

Konkurs DISTOMOS jest dwuetapowy

Etap I - poziom międzynarodowy:

Polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wstępny wniosek wspólny, tzw. pre-proposal. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wstępny wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu.

Uwaga: na etapie składania wniosków wstępnych, polscy wnioskodawcy powinni skonsultować z NCN projekt budżetu (mailowo), nie składają jednak do NCN żadnych oficjalnych dokumentów

Etap II:

  • poziom międzynarodowy: polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim pełny wniosek wspólny, tzw. full proposal. Lider konsorcjum międzynarodowego składa pełny wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu.
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

Szczegółowe informacje o konkursie

Osoba do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami: Agnieszka Głowacz-Różyńska (agnieszka.glowacz@pg.edu.pl).

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

22 wyświetleń