Dokumenty

Zarządzenie Rektora PG nr 7/2023 dotyczące wprowadzenia regulaminu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych na Politechnice Gdańskiej
[ dot. aktualizacji ZR 48/2014 w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 37/2014 z 18 września 2014 r. ]:

ZESTAWIENIE WYBRANYCH AKTÓW NORMATYWNYCH POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM, REALIZACJĄ I ROZLICZANIEM PROJEKTÓW

UWAGA: aktualne wersje aktów normatywnych znajdują się w repozytorium dokumentów PG. Każdorazowo zalecamy weryfikację aktualności obowiązujących aktów normatywnych przed ich zastosowaniem.

DOKUMENTY DOT. ORGANIZACJI DZIAŁANIA JEDNOSTKI

 1. Pismo okólne Rektora PG nr 8/2021 z 11 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Politechniki Gdańskiej.
 2. Uchwała Senatu PG nr 81/2021/XXV  z 10 lutego 2021 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Politechniki Gdańskiej.

OBIEG DOKUMENTÓW I ARCHIWIZACJA

 1. Zarządzenie Rektora PG nr 79/2020 z 3 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia normatywów kancelaryjnych, tj. instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum Politechniki Gdańskiej.
 2. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/2018 z 7 marca 2018 r. w sprawie: zasad postępowania z dokumentacją, wykonywania czynności kancelaryjnych, wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) oraz powoływania Rektorskiej Komisji ds. Systemu EZD na Politechnice Gdańskiej.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 1. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 60/2021 z 23 września 2021 r.
  w sprawie: zmian w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Gdańskiej.
 2. Zarządzenie Rektora PG nr 38/2019 z 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Politechniki Gdańskiej.

ZAWIERANIE UMÓW, POROZUMIEŃ I UGÓD

 1. Zarządzenie Rektora PG nr 4/2018 z 21 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia procedury zawierania umów z wykonawcami dla zadań objętych projektem finansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

WYNAGRADZANIE ZA PRACĘ m. in. na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

 1. Zarządzenie Rektora PG nr 47/2020 z 20 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Politechniki Gdańskiej.
 2. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2020 z 16 marca 2020 r.
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Gdańskiej.
 3. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 50/2021 z 29 lipca 2021 r. w sprawie: zmiany Regulaminu pracy Politechniki Gdańskiej.
 4. Zarządzenie Rektora PG nr 34/2019 z 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Politechniki Gdańskiej.

KOSZTY POŚREDNIE

 1. Zarządzenie Rektora PG nr 73/2020 z 12 listopada 2020 r. w sprawie rozliczania kosztów pośrednich w umownej działalności badawczej na Politechnice Gdańskiej.
 2. Pismo okólne Rektora PG nr 2/2018 z 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad przekazywania części kosztów pośrednich (wydziałowych i ogólnych) do zagospodarowania przez kierownika projektu, w ramach projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN).

KONTROLA WEWNĘTRZNA

 1. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 14/2016 z 27 czerwca 2016 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Gdańskiej.
 2. Zarządzenie Rektora PG nr 11/2013 z 28 marca 2013 r. w sprawie: Regulaminu kontroli zarządczej Politechniki Gdańskiej.

 

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

 1. Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2021 z 25 maja 2021 r. w sprawie: powołania na Politechnice Gdańskiej Zespołu ds. elektronizacji obiegu faktur.
 2. Zarządzenie Rektora PG nr 47/2019 z 13 listopada 2019 r. w sprawie zakładowego planu kont Politechniki Gdańskiej.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI, W TYM ROZWOJOWYMI

 1. Pismo Okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 1/2012 z 9 stycznia 2012 r. w sprawie: zasad udzielania upoważnień i pełnomocnictw w projektach unijnych.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PG

 1. Zarządzenie Rektora PG nr 20/2018 z 8 czerwca 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Politechnikę Gdańską

PRAWA AUTORSKIE, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, ZASADY KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ I PRAC

 1. Uchwała Senatu PG nr 117/2021/XXV  z 19 maja 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej.
 1. Zarządzenie Rektora PG nr 54/2019 z 17 grudnia 2019 r. w sprawie: procedury dotyczącej zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów od uzyskanych w ramach stosunku pracy przychodów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z tytułu korzystania przez nich z praw autorskich lub rozporządzania przez nich prawami autorskimi.

WYJAZDY SŁUŻBOWE, DELEGACJE

 1. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 32/2017 z 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Politechniki Gdańskiej oraz rozliczania podróży studentów, doktorantów oraz osób niebędących pracownikami Politechniki Gdańskiej.

REGULAMINY DOTYCZĄCE ETYKI

 1. Pismo okólne Rektora PG nr 6/2018 z 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Etyki.
 2. Uchwała  Senatu Politechniki Gdańskiej nr 303/2011 z 19 stycznia 2011 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki Politechniki Gdańskiej.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 1. Zarządzenie Rektora PG nr 62/2021 z 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Gdańskiej.

PENSUM DYDAKTYCZNE

 1.  Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 11/2021 z 24 lutego 2021 r.

w sprawie: wprowadzenia instrukcji dotyczącej niektórych zasad i ograniczeń dotyczących powierzania nauczycielom akademickim godzin ponadwymiarowych.

Dodatkowe procedury i akty normatywne:

 1. Zarządzenie Rektora PG nr 9/2021 z 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury promocji publikacji Open Access  i Open Research Data.
 2. Zarządzenie Rektora PG nr 29/2019 z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Strategii HR4R PG na lata 2019–2022.
 3. Procedura dot. Systemu informacji o możliwościach pozyskania środków na badania.
 4. Praktyczne zasady realizacji projektów na podstawie metodyki PRINCE2®.
 5. Jak zarządzać ryzykiem w projekcie - wskazówki dla osób realizujących projekty.
 6. Zarządzenie Rektora PG nr 17/2020 z 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Grantów Rektora PG.