O centrum | Politechnika Gdańska

Treść strony

O centrum

PG

Centrum Zarządzania Projektami zostało powołane w dniu 1 kwietnia 2022 r. w celu współpracy z jednostkami Politechniki Gdańskiej w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Funduszy Strukturalnych i Programów Międzynarodowych oraz Krajowych Projektów Badawczych oraz innych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Centrum Zarządzania Projektami

informuje o
 • możliwościach oraz zasadach pozyskiwania oraz rozliczania środków krajowych i unijnych dla Uczelni;
 • bieżących zewnętrznych szkoleniach i konferencjach;
 • aktualnym statusie aplikacji kierownika jednostki wnioskującej, kierownika projektu oraz właściwego prorektora;
wspiera
 • wnioskodawców przy wypełnianiu części formalnej wniosków o dofinansowanie;
 • jednostki wnioskujące w przygotowaniu załączników formalnych do wniosków o dofinansowanie i umów o dofinansowanie;
 • wnioskodawców w zakresie właściwego wypełniania części merytorycznej wniosków oraz budżetów projektów;
 • promowanie Programów Międzynarodowych oraz unijnych Funduszy Strukturalnych m.in. poprzez organizację szkoleń i konferencji;
koordynuje
 • prace nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie oraz współpraca z jednostkami administracji centralnej w zakresie realizacji i rozliczania projektów centralnych Politechniki Gdańskiej uznanych przez władze Uczelni za priorytetowe;
 • przygotowywanie - we współpracy z jednostkami administracji centralnej - propozycji szczegółowych zasad realizacji i rozliczeń  projektów dofinansowanych ze środków krajowych i unijnych;
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań w zakresie liczby złożonych wniosków, przyznanych środków i postępie realizowanych projektów;
prowadzi
 • bieżący i doraźny monitoring realizowanych na Politechnice Gdańskiej projektów – monitoring poprawności realizacji projektu zgodnie z wytycznymi;
 • monitoring zachowywania trwałości projektów zgodnie z wytycznymi;
 • rejestr realizowanych przez Uczelnię projektów;

Centrum Zarządzania Projektami realizuje projekt pn. Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Północna UE Horyzont Europa. Wspiera on podmioty z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskie w zakresie uczestnictwa w programie  Horyzont Europa (https://www.kpk.gov.pl/horyzontalne-punkty-kontaktowe).