Centrum Zarządzania Projektów

wpiera pracowników PG w: 

 • wyszukiwaniu informacji o możliwościach, zasadach pozyskiwania oraz rozliczania środków krajowych i międzynarodowych,
 • przekazywaniu dokumentów w ramach projektów, w celu uzyskania akceptacji władz uczelni,
 • weryfikacji dokumentacji projektowej pod kątem wytycznych konkursowych,
 • porozumiewaniu się z instytucjami finansującymi na etapie składania wniosków projektowych, realizacji i trwałości projektów,
 • przeprowadzaniu monitoringu realizowanych w Uczelni projektów pod kątem zgodności z wytycznymi oraz monitoringu trwałości projektów zgodnie z wytycznymi;
 • przygotowaniu załączników formalnych wniosku o dofinansowanie,
 • przy wypełnianiu części formalnej wniosku o dofinansowanie projektu.

szkoli oraz udziela konsulatcji:

 • w zakresie możliwych źródeł finansowania i realizacji projektów,
 • w zakresie realizacji i rozliczania środków krajowych i międzynarodowych oraz w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania Uczelni.

doradza:

 • merytorycznie pracownikom wydziałowych Biur Projektów, 
 • w zakresie formalnych aspektów przygotowania projektów,
 • w zakresie formalnych aspektów realizacji projektów,
 • w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach realizacji projektów finansowanych przez instytucje finansujące,
 • przekazuje uwagi, wskazówki i propozycje w zakresie właściwego opracowania części merytorycznej oraz budżetu wniosku projektowego pod kątem ich zgodności z wytycznymi konkursu i programu.

koordynuje:

 • obieg przygotowywanego wniosku projektowego w Uczelni, w celu uzyskania akceptacji władz uczelni,
 • obieg dokumentu umowy o dofinansowanie projektu / umowy grantowej w celu uzyskania akceptacji władz uczelni
 • oraz innych dokumentów związanych z realizowanymi projektami.

Źródła finansowania

Kontakt do pracowników centrum