III Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-04-07

III Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO

ncbr

Program INNOGLOBO umożliwia podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne.

W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Dla kogo

Wnioskodawcami w konkursie mogą być organizacje badawcze, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zawarcie przez polskiego wnioskodawcę umowy konsorcjum międzynarodowego z przynajmniej jednym partnerem zagranicznym.

Dodatkowo:

  1. udział środków finansowych, pochodzących sumarycznie od wszystkich konsorcjantów zagranicznych, powinien stanowić minimum 30% a maksimum 70% całkowitego budżetu konsorcjum międzynarodowego
  2. udział środków finansowych Wnioskodawcy polskiego w projekcie międzynarodowym, powinien stanowić minimum 30%  a maksimum 70% całkowitego budżetu konsorcjum międzynarodowego

Każdy partner zagraniczny chcący wziąć udział w realizacji projektu w ramach konsorcjum międzynarodowego, jest zobowiązany do przekazania polskiemu wnioskodawcy, dwujęzycznego oświadczenia o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację swojej części projektu międzynarodowego.

Na co

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Zakres tematyczny

Składane w konkursie wnioski muszą wpisywać się swoją tematyką w przynajmniej jedną ze specjalizacji znajdujących się na aktualnej Liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Budżet konkursu

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 10 000 000 PLN

Harmonogram konkursu

•             Termin składania wniosków pełnych (proposal): 30 września 2023

•             Wyniki konkursu: II kw. 2024 r.

Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO jest jednoetapowy.

Nabór wniosków:

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do NCBR przy wykorzystaniu platformy ePUAP lub drogą mailową na adres: innoglobo_aplikacje@ncbr.gov.pl w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci skanu podpisanego własnoręcznie wniosku.

Ocena wniosków o dofinansowanie składa się z dwóch etapów: oceny wstępnej (formalnej – dokonywanej przez pracowników NCBR) oraz naukowo-technicznej (dokonywanej przez zewnętrznych ekspertów NCBR) w oparciu o zdefiniowane w dokumentacji konkursowej kryteria.

Szczegóły procesu oceny, jak również wytyczne znajdą Państwo w dokumentach konkursowych, dostępnych m. in. na stronie III Konkursu w ramach Programu INNOGLOBO.

Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: Iga Szpunar, Agnieszka Głowacz-Różyńska.

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

149 wyświetleń