JPI HDHL Call 2023 FOODRETEC | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-04-03

JPI HDHL Call 2023 FOODRETEC

aaa

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPI HDHL (EU Joint Programming Initiative „A Healthy Diet for a Healthy Life”) ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, których celem jest lepsze zrozumienie wpływu żywności na zdrowie, a następnie przełożenie uzyskanej wiedzy na programy, produkty, narzędzia i usługi umożliwiające konsumentom z całego świata prowadzenie zdrowego trybu życia.  

Celem konkursu FOODRETEC jest dofinansowanie najwyższej klasy, wyspecjalizowanych, międzynarodowych konsorcjów badawczych realizujących, w ujęciu systemowym, interdyscyplinarne projekty badawcze, których celem jest zdobycie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia trwałej zmiany diety człowieka na zdrowszą i bardziej zrównoważoną, przy jednoczesnym lepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów. 

Dla kogo

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie.

Na co

Zespół badawczy z Polski może otrzymać środki na wynagrodzenia, stypendia i wynagrodzenia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz na pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Zakres tematyczny

Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych.

Wnioski składane w konkursie New food resources and technologies to improve public health and food security powinny uwzględniać badania w zakresie:

  • wzrostu akceptacji ze strony konsumentów nowych produktów żywnościowych i bardziej zrównoważonych technologii, pogłębienie wiedzy, poprawy właściwości sensorycznych produktów żywnościowych, wykorzystania nowych zrównoważonych źródeł (białka) lub składników funkcjonalnych (np. żywność bogata w składniki bioaktywne)
  • identyfikacji nowych składników jako źródła odżywczych i funkcjonalnych składników żywności (np. białka, błonnika, związków bioaktywnych itp.).
  • zapewnienia bezpieczeństwa żywności, w tym aspektów zrównoważonego przetwarzania żywności
  • poprawy jakości żywności poprzez wykorzystanie nowych składników żywności lub zastosowania nowych technologii jej przetwarzania w celu zwiększenia ich pozytywnego wpływu na zdrowie

Szczegółowy opis poszczególnych zakresów tematycznych, zaleceń dotyczących metodologii oraz dodatkowych wymagań znajduje się w dokumencie Call Text.

Budżet konkursu

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCN przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR.

Kurs do przeliczeń: 1 EUR = 4,6976 PLN

Harmonogram konkursu

•             Termin składania wniosków międzynarodowych: 21 kwietnia 2023, 15:00 CEST

•             Termin składania wniosków krajowych: 28 kwietnia 2023

•             Wyniki konkursu: październik 2023 r.

Konkurs JPI HDHL Call 2023 jest jednoetapowy, z dodatkowym etapem odpowiedzi na uwagi recenzentów (tzw. rebuttal stage).

Nabór wniosków – poziom międzynarodowy:

Na poziomie międzynarodowym, polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim jeden wspólny wniosek (full proposal). Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Call Text.

Nabór wniosków – poziom krajowy:

Przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dot. polskiej części projektu. Wniosek należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

Szczegóły procesu oceny, jak również wytyczne znajdą Państwo w dokumentach konkursowych, dostępnych m. in. na stronie konkursu: JPI HDHL Call 2023.

Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl .

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

18 wyświetleń