Nabory wniosków w ramach konkursu Ścieżka SMART (FENG) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-28

Nabory wniosków w ramach konkursu Ścieżka SMART (FENG)

aaa

Nabór Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach skierowany jest do konsorcjów, planujących  realizację kompleksowych projektów z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Kto może ubiegać się o finansowanie:

Nabór dedykowany jest dla konsorcjów, składających się z:

  • dużych przedsiębiorstw lub
  • dużych przedsiębiorstw i MŚP lub
  • dużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub 
  • MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub
  • dużych przedsiębiorstw i MŚP oraz organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, natomiast organizacja badawcza i organizacja pozarządowa mogą być wyłącznie konsorcjantami.

Na co można otrzymać finansowanie:

Dofinansowanie może zostać udzielone na projekty, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celów FENG oraz celu Priorytetu 1, którym jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Projekty te muszą również wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Dofinansowanie można uzyskać na kompleksowe projekty z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna dla konsorcjum, w skład którego wchodzi duży przedsiębiorca. Dla konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo, obligatoryjnym modułem jest B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły mogą być realizowanie w zależności od potrzeb i specyfiki projektu. W każdym module może wziąć udział maksymalnie 3 konsorcjantów. Wdrożenie wyników modułu B+R może być sfinansowane w ramach modułu wdrożenia innowacji albo ze środków własnych.

Wysokość finansowania

Minimalna wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach modułu wynosi:

  1. w przypadku modułu B+R realizowanego przez konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo – 1 mln,
  2. w przypadku modułu B+R realizowanego przez konsorcjum, w skład którego wchodzi duże przedsiębiorstwo - 2 mln zł.

Maksymalna wartość  oraz poziom dofinansowania: uzależnione od wybranego rodzaju pomocy publicznej w ramach modułów.

Dofinansowanie w projektach będzie miało charakter dotacji i będzie udzielane w formie pomocy publicznej i pomocy de minimis dla lidera konsorcjum. Członkowie konsorcjum otrzymują finansowanie wyłącznie w formie pomocy de minimis, a organizacje badawcze w ramach swojej działalności niegospodarczej uzyskują wsparcie bez pomocy publicznej. Na realizację modułu wdrożenia innowacji będzie udzielana dotacja warunkowa.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków prowadzony będzie od 15 grudnia 2023 r. do 8 lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie konkursu.

Osoby do kontaktu z Centrum Zarządzania Projektami: Aleksandra Meksuła, Anna Frej

35 wyświetleń