KTD Call 2021 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-02-01

KTD Call 2021

aaa

Uprzejmie informujemy, że uruchomiono pierwszy międzynarodowy konkurs w ramach partnerstwa Key Digital Technologies (KDT). Partnerstwo to jest bezpośrednim następcą wspólnego przedsięwzięcia ECSEL. Jego celem jest m.in.: przyczynienie się do silnego rozwoju przemysłu elektronicznego w Unii Europejskiej, zapewnienie dostępności komponentów i systemów elektronicznych dla kluczowych rynków, utrzymanie Europy w czołówce rozwoju technologii, wypełnienie luki pomiędzy badaniami a eksploatacją, wzmocnienie możliwości innowacyjnych i tworzenie zatrudnienia oraz wzrostu gospodarczego w UE.

Partnerzy

Lista państw jest dostępna w ANNUAL WORK PLAN and BUDGET 2021.

Dla kogo

Wnioskodawca po stronie polskiej:

  • Organizacje badawcze,
  • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa,
  • Grupy podmiotów.

Na co

  • Organizacja badawcza – badanie przemysłowe, prace rozwojowe,
  • Przedsiębiorca – badanie przemysłowe, prace rozwojowe.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny jest dostępny w ANNUAL WORK PLAN and BUDGET 2021.

Budżet konkursu

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 euro.

Kurs do przeliczeń: 1 euro = 4,6278 zł

Dofinansowanie

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Harmonogram konkursu

  • Data ogłoszenia konkursu: 16 grudnia 2021 r.
  • Planowane rozpoczęcie naboru wniosków międzynarodowych: 18 stycznia 2022 r.
  • Zakończenie naboru wniosków międzynarodowych: 27 kwietnia 2022 r. godz. 17:00
  • Planowany termin rozstrzygnięcia: III kwartał 2022 r.
  • Planowany termin zawierania umów międzynarodowych i krajowych: koniec IV kwartału 2022 r.

W przypadku udziału dwóch partnerów z Polski w jednym projekcie wykonawcy powinni przygotować dodatkową, wewnętrzną umowę konsorcjum, która zabezpieczy prawa i obowiązki polskich partnerów w trakcie realizacji projektu. Dokument ten nie ma wpływu na relacje z parterami z zagranicy ani na członkostwo w konsorcjum międzynarodowym.

Sposób składania wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych będzie możliwy poprzez Funding and Tenders Portal.

Sposób oceny wniosków

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wniosek będzie podlegał jedynie weryfikacji formalnej. Następnie Dyrektor NCBR wyda decyzję o dofinansowaniu polskich jednostek i podpisze z nimi umowy krajowe, pod warunkiem zawarcia przez nich umów międzynarodowych z KDT JU. Warunkiem zawarcia umów krajowych jest podpisanie Administrative Agreement pomiędzy KDT a NCBR.

Szczegółowe informacje o konkursie

 Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Aleksandra Dubiella-Jackowska (aledubie@pg.edu.pl) i Magdalena Urbanowicz (magurban@pg.edu.pl).

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

33 wyświetleń