Polonium

Program Polonium International Doctoral Fellowships, stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni, Działania III.2. Modyfikacja systemu kształcenia doktorantów. Celem programu Polonium jest zwiększenie efektywności uczelni w pozyskiwaniu najzdolniejszych kandydatów spoza Polski na studia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej.

Uwaga

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty

Adresaci programu

Wnioski o przyznanie stypendium uzupełniającego mogą składać wyłącznie osoby przyjęte do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej,  rozpoczynające kształcenie na pierwszym roku, których opiekunem naukowym jest pracownik Politechniki Gdańskiej i którzy nie byli wcześniej doktorantami studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej, spełniajacy warunki regulaminu. 

Warunki finansowania 

  • Stypendium w programie wynosi maksymalnie 2 500 PLN  brutto miesięcznie i przyznawane jest na okres maksymalnie 12 miesięcy. 
  • Wypłata stypendium może się rozpocząć dopiero po rozstrzygnięciu konkursu oraz uzyskaniu statusu doktoranta, tj. po przyjeździe do Polski, okazaniu oryginałów dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia do szkoły, złożeniu ślubowania i oświadczeń koniecznych do wypłaty stypendium doktoranckiego oraz wpisaniu na listę doktorantów.
  • Stypendia wypłacane będą wyłącznie przelewami na konto wskazane przez doktoranta w systemie informatycznym uczelni MojaPG.
  • O stypendium uzupełniające nie może ubiegać się, doktorant, który otrzymuje oprócz stypendium doktoranckiego stypendium naukowe lub wynagrodzenie, a suma otrzymywanych dotychczas stypendiów (wraz ze stypendium doktoranckim) i wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia, w tym umów o dzieło i umów zlecenia, przekracza 6 000 PLN brutto na miesiąc. 

Termin naboru

  • Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w terminie od 20 listopada 2023 r. do 1 grudnia 2023, godz. 23.59. 

Jak aplikować?

  • Wnioski należy składać eletronicznie  przez system MojaPG w Module Granty w terminie od 20 listopada 2023 r. do 1 grudnia 2023, godz. 23.59. 

English version