Europium Short-Term Outgoing Visits | Politechnika Gdańska

Europium Short-Term Outgoing Visits

Europium

Program Europium Short-Term Outgoing Visits stanowi element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni, Działania IV.2. (System wspierania mobilności naukowców i rozwiązań work-life balance).Celem Programu jest zwiększenie kompetencji naukowych pracowników PG, zwłaszcza młodych naukowców, w wyniku odbycia przez nich krótkoterminowych pobytów w czołowych zagranicznych ośrodkach naukowych. Konsekwencją tych wyjazdów powinno być także nawiązanie współpracy badawczej pomiędzy grupą badawczą, w skład której wchodzi osoba wyjeżdżająca, a grupą zagraniczną.

Budżet oraz warunki finansowania projektu  

W ramach Programu możliwe jest sfinansowanie kosztów krótkoterminowych (od 1 tygodnia do 3 miesięcy) pobytów naukowców z PG w zagranicznych ośrodkach naukowych o wysokiej renomie międzynarodowej.

Finansowanie kosztów wyjazdu i pobytu obejmuje ryczałt na pokrycie kosztów noclegów, codziennego utrzymania  oraz dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 3 000 zł na tydzień oraz koszty przejazdu do/z zagranicznego ośrodka naukowego.

Jak aplikować?

  • Nabór wniosków w ramach Programu  ma charakter ciągły.
  • Wniosek składany jest drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej do Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (dalej DMWA).
  • Pytania dot. kwestii formalnych i proceduralnych w odniesieniu do Regulaminu prosimy kierować do mgr inż. Małgorzata Świrydo, tel.: 58 347 22 90, malswiry@pg.edu.pl